Ndërtimi i Komunitetit dhe Nxitja e Mbështetjes së Ndërsjellë

Ndër temat e eksploruara gjatë serisë së konferencave rinore të mbajtura në të gjithë botën në vitin 2013 dhe valët e tubimeve të mëvonshme ishin temat e ndërlidhura të krijimit të komunitetit dhe nxitjes së mbështetjes reciproke. Paragrafët e mëposhtëm janë nxjerrë nga materialet e studiuara nga pjesëmarrësit e konferencave mbi këto tema.
Një përgjegjësi e madhe për të kontribuar në përmirësimin e shoqërisë përballet brezi aktual i të rinjve. Mbi to qëndron edhe detyra e nxitjes së një mjedisi në të cilin anëtarët e rinj të shoqërisë mund të arrijnë fuqitë shpirtërore dhe intelektuale të nevojshme për t’u bërë ndërtues të një qytetërimi të ri. Detyra pa dyshim është e madhe. Për të kundërshtuar forcat e fuqishme shoqërore që kërcënojnë të heqin fuqitë e tyre dhe të shtrembërojnë qëllimin e tyre, të rinjtë mund të mbështeten në ndihmën e pandërprerë të Perëndisë. Ata gjithashtu duhet të rrisin aftësinë për të krijuar një atmosferë të mbështetjes dhe ndihmës reciproke mes tyre dhe në komunitetet e tyre, në të cilat fuqitë e tyre për të transformuar shoqërinë janë shumëfishuar. Tani ju kërkohet të reflektoni mbi kontributin që brezi juaj mund të japë në ndërtimin e komuniteteve të gjalla në lagje dhe fshatra, dhe në mjedise të tjera ku gjenden njerëz të etur për të luajtur një rol në transformimin kolektiv. Për ta konsideruar këtë pyetje, është thelbësore të rishikoni shkurtimisht disa nga elementët e kuadrit të veprimit që udhëheq përpjekjet e komunitetit Bah worldwide’í mbarëbotëror. Shumica e veprimeve të komuniteteve Bahá’í për të ndërtuar një shoqëri të re të frymëzuar nga mësimet e Bahá’u’lláh -ut ndodhin në kuadrin e një grupi, një zone gjeografike të menaxhueshme që përbëhet nga fshatra dhe ndoshta një qytet i vogël ose një qytet i madh dhe periferitë e tij. Objektivi kryesor në secilin grup është forcimi, nëpërmjet zbatimit të mësimeve Bahá’í, të tre protagonistëve kryesorë në proceset e ndryshimit: individi, komuniteti dhe institucionet. Kjo punë përfshin ngritjen, përmes procesit të institutit, rritjen e numrit të njerëzve të aftë për të promovuar përparimin shpirtëror dhe shoqëror; ndërtimi i komuniteteve të gjalla lokale ku “individët, familjet dhe institucionet … [punojnë] së bashku me një qëllim të përbashkët për mirëqenien e njerëzve brenda dhe përtej kufijve të tij”; dhe zhvillimin e institucioneve me kapacitet për të mobilizuar, kanalizuar dhe unifikuar energjitë e shumë miqve që janë të etur për të shërbyer. Grupet domosdoshmërisht janë në faza të ndryshme të zhvillimit bazuar në numrin dhe efektivitetin e atyre që punojnë për ndryshim dhe forcën dhe përparimin e komuniteteve dhe institucioneve vendore. Në disa, përpjekjet e Bahá’ -ve për të ndërtuar një shoqëri të re ende nuk kanë filluar. Në secilin grup, miqtë përballen me rrethana të ndryshme. Shumë prej tyre jetojnë në fshatra kryesisht homogjene të zonave rurale ose lagje zakonisht të larmishme të qyteteve të mëdha. Një frymë e fortë komunale karakterizon disa lokalitete; në të tjerat, mungon qartë. Miqtë në një grup gjithashtu mund të shoqërohen me të tjerë bazuar në interesa të caktuara të përbashkëta, për shembull, të studiojnë në një universitet të veçantë ose të anëtarësohen në një organizatë profesionale ose shoqërore që nuk është e kufizuar në një vendndodhje fizike. Për të ndërtuar një shoqëri të re, miqtë kërkojnë të ngrenë në këto mjedise dhe hapësira kapacitetin për të zbatuar mësimet e Bahá’u’lláh -ut. Asnjë shoqëri nuk mund të përjetojë përparimin shpirtëror dhe shoqëror të mundshëm në këtë fazë të jetës njerëzore pa shërbimet vetëmohuese të anëtarëve të saj. Duke reflektuar mbi përpjekjet e brezit të ri për të ecur në një rrugë shërbimi, është e rëndësishme të mendoni se si ata mund të “nxisin një jetë të gjallë të komunitetit në lagje dhe fshatra”.

Çfarë konsideroni si natyrën e vërtetë të miqësisë? Si do të përcaktonit se cilat miqësi janë të dobishme dhe cilat janë të dëmshme për përparimin e të rinjve?

Krijimi i një mjedisi të mbështetjes reciproke përfshin të paturit e një vizioni të një numri të madh të rinjsh të cilët si miq të vërtetë punojnë së bashku për të transformuar komunitetin e tyre. Si do të vepronit për të përmbushur një vizion të tillë në grupin ose bashkësinë tuaj? Sa i rëndësishëm do të ishte biseda mes të rinjve dhe cili do të ishte qëllimi dhe përmbajtja e tij?

Një proces i ndërtimit të komunitetit i frymëzuar nga mesazhi i Bahá’u’lláh -ut duhet të ketë në zemër një bisedë të shpalosur mbi mësimet e Besimit dhe implikimet e tyre në jetën e popullsisë. Çfarë mund të bëni për të inkurajuar një numër të madh të rinjsh që të bëhen pjesë e kësaj bisede dhe procesit të domosdoshëm të studimit dhe shërbimit në lidhje me të?

Wkontributet e të rinjve po bëjnë, ose mund të bëjnë të rinjtë, për të forcuar proceset konsultative në komunitetin tuaj?

Scroll to Top