Periudha e Rinisë

Ndër temat e eksploruara gjatë serisë së konferencave rinore të mbajtura në të gjithë botën në vitin 2013 dhe valët e tubimeve të mëvonshme ishte një e lidhur posaçërisht me potencialin dhe karakteristikat e lidhura me periudhën e rinisë. Paragrafët e mëposhtëm janë nxjerrë nga materialet e studiuara nga pjesëmarrësit e konferencave mbi këtë temë.
Konferencat rinore mbledhin të rinj të moshave dhe përvojave të ndryshme. Shumë janë adoleshentë të cilët, përmes shkollës, familjes dhe jetës në komunitet, po përgatiten për detyrat e moshës madhore. Të tjerët janë të rinj të moshuar që mund të jenë në kolegj ose të punojnë, të martuar ose në procesin e krijimit të një familje. Për disa, kushtet shoqërore mund të kenë ngarkuar me detyrat e një moshe shumë më të madhe, dhe mbijetesa e familjeve të tyre mund të varet tashmë prej tyre. Po aq të ndryshme janë edhe komunitetet nga vijnë, duke filluar nga fshatrat e vegjël të botës e deri në lagjet e qendrave të mëdha urbane me miliona banorë. Pavarësisht nga situatat e tyre shoqërore, të rinjtë aspirojnë për rritje shpirtërore dhe intelektuale dhe “për të dhënë një kontribut në pasuritë e njerëzimit”. Ata kanë shumë fuqi të mrekullueshme, dhe kanalizimi i tyre siç duhet është një shqetësim i rëndësishëm, sepse kur keqdrejtohen ose manipulohen nga të tjerët, ato mund të shkaktojnë shumë shqetësime shoqërore. Midis të rinjve të botës janë ata që janë gjallë për vizionin e Bahá’u’lláh -ut për një botë të begatë shpirtërisht dhe materialisht. Në shërbim vetëmohues ndaj shoqërisë është mundësia si për rritjen personale ashtu edhe për rritjen e kapaciteteve për të kontribuar në përparimin shoqëror. “Shërbimi ndaj njerëzimit është shërbim ndaj Zotit”, ka theksuar ‘Abdu’l-Bahá. Përmes drejtimit të talenteve dhe aftësive të tyre drejt ngritjes së shoqërisë, ata “bëhen shkaku i qetësisë së botës së krijimit”. Ndërsa i mbushin aktivitetet e tyre të përditshme me një frymë të dhënies bujare dhe ofrojnë veprime vullnetare për mirëqenien e të tjerëve, ata tërheqin ndihmën dhe konfirmimet e Zotit. Isshtë thelbësore atëherë që një numër gjithnjë në rritje i atyre që janë në kulmin e jetës së tyre të “çelikojnë veten për një jetë shërbimi” ndaj shoqërisë. Natyrisht, shumë çështje zënë kohën dhe energjinë e tyre: arsimi, puna, koha e lirë, jeta shpirtërore, shëndeti fizik. Por ata mësojnë të shmangin një qasje të fragmentuar ndaj jetës që nuk arrin të shohë lidhjet midis aspekteve të ndryshme të jetës. Një pikëpamje e tillë e shkëputur e jetës shpesh i bën individët të jenë viktima të zgjedhjeve të rreme të sugjeruara në pyetje të tilla si nëse dikush duhet të studiojë ose të shërbejë, të përparojë materialisht ose të kontribuojë në përmirësimin e të tjerëve, të vazhdojë punën ose t’i kushtohet shërbimit. Dështimi për t’iu qasur jetës së dikujt si një tërësi koherente shpesh lind ankth dhe konfuzion. Përmes shërbimit, të rinjtë mund të mësojnë të nxisin një jetë në të cilën aspektet e saj të ndryshme plotësojnë njëra -tjetrën. Të siguruar për bekimet e pandërprera të Perëndisë për ata që ngrihen për të shërbyer, të rinjtë shikojnë mjediset në të cilat ndërveprojnë me të tjerët – familjen, grupin e bashkëmoshatarëve, shkollën, vendin e punës, median, komunitetin – dhe i njohin forcat shoqërore që veprojnë në to. Disa nga këto forca, të tilla si dashuria për të vërtetën, etja për dije dhe tërheqja ndaj së bukurës, i shtyjnë ata të përparojnë përgjatë një rruge shërbimi. Forcat e tjera, për shembull materializmi dhe egoizmi që po përhapet, janë shkatërruese dhe duke shtrembëruar pikëpamjen e të rinjve për botën pengojnë rritjen individuale dhe kolektive. Ndërsa përparojnë në përpjekjet e tyre për të kontribuar në ndërtimin e një bote më të mirë, aftësia e tyre për të mbështetur në forcat shpirtërore dhe shoqërore që i bëjnë ata ndërtues të civilizimit rritet shumëfish.

Cilat janë forcat pozitive ose negative që veprojnë në mjedise në të cilat ndërveprojnë të rinjtë? Në çfarë mënyrash këto hapësira mund të ndikojnë tek të rinjtë?

Si e shihni rolin e brezit tuaj në shoqëri? Cili qëllim i lartë i formëson veprimet tuaja individuale dhe kolektive?

Diskutoni efektin pozitiv që ka shërbimi në rritjen shpirtërore dhe intelektuale dhe në kapacitetin e brezit të ri për të kontribuar në përparimin shoqëror.

Scroll to Top