Kontributi në Përparimin e Qytetërimit

Ndër temat e eksploruara gjatë serisë së konferencave rinore të mbajtura në të gjithë botën në vitin 2013 dhe valët e tubimeve të mëvonshme ishte një e lidhur posaçërisht me përparimin e qytetërimit. Paragrafët e mëposhtëm janë nxjerrë nga materialet e studiuara nga pjesëmarrësit e konferencave mbi këtë temë.
Përpjekjet për ndërtimin e komunitetit të Bahá’-ve dhe miqve të tyre nuk janë thjesht projekte të mira shoqërore nga individë vetëmohues. Ato bazohen në besimin se njerëzimi po jeton në një kohë shumë të veçantë në historinë e tij. Në zhvillimin e tij, njerëzimi ka kaluar nëpër faza të ngjashme me foshnjërinë dhe adoleshencën dhe tani qëndron në fillim të pjekurisë së tij. Dy procese të pandashme, njëri i shpërbërjes dhe tjetri i integrimit, po e çojnë atë përpara. Procesi i shpërbërjes është i dukshëm në dhunën, luftën dhe korrupsionin që shkojnë së bashku me rënien e një rendi të vjetëruar tani të paaftë për t’u marrë me nevojat e një bote të pjekur. Ajo shkakton konfuzion dhe vuajtje të mëdha, por gjithashtu kontribuon në heqjen e barrierave për unitetin mes njerëzve. Procesi i integrimit lidhet me forcat shpirtërore të lëshuara me ardhjen e Bahá’u’lláh -ut. Nga njëra anë, këto forca po ndikojnë në rritjen e numrit të njerëzve kudo që të punojnë për unitet dhe përparim. Nga ana tjetër, ata gradualisht po e ndryshojnë shoqërinë përmes përpjekjeve të ndërgjegjshme të Bahá’í -ve dhe miqve të tyre. … Qëllimi i ndërtimit të një qytetërimi të ri kërkon ndryshim të plotë në mënyrën sesi organizohet shoqëria dhe gjithashtu në sjelljen dhe sjelljen e individëve. Në lidhje me këtë, mësimet e Bahá’u’lláh -ut synojnë “të bëjnë një transformim në të gjithë karakterin e njerëzimit, një transformim që do të shfaqet, si nga jashtë ashtu edhe nga brenda, që do të ndikojë si në jetën e tij të brendshme ashtu edhe në kushtet e jashtme”. Thelbësore për ndërtimin e qytetërimit atëherë është të pranosh që të gjithë njerëzit e botës, në të vërtetë të çdo bashkësie, janë një. Njohja e kësaj të vërtete jetike ka shumë implikime në jetën e një komuniteti dhe të shoqërisë në përgjithësi. Në këtë ditë, të gjithë njerëzit e botës kanë marrë një masë të barabartë të hirit dhe mëshirës së një Zoti të vetëm të vërtetë, dhe, në të gjithë diversitetin e tyre, ndajnë të drejtën dhe detyrën për të kontribuar në krijimin e një bote të re. Kur marrëdhëniet midis anëtarëve të një komuniteti, dhe midis tyre dhe institucioneve, karakterizohen nga dashuria dhe drejtësia, të gjithëve u jepet mundësia të përdorin atributet e tyre të dhëna nga Zoti për të çuar përpara të mirat shoqërore. Kur njohuritë shpirtërore dhe shkencore janë të arritshme për të gjithë, anëtarët e një komuniteti së bashku mund të mësojnë ta zbatojnë atë në jetën e tyre kolektive. Kjo lidhet me përpjekjet për ndërtimin e komunitetit të Bahá’-ve të diskutuar në deklaratën e mëparshme që po intensifikohen në shumë grupe, lagje dhe fshatra në të gjithë globin. Ndryshimi në kulturën që ata po nxisin është dëshmi se si një shoqëri e re del nga përpjekjet e një numri në rritje njerëzish për të zbatuar mësimet e Zotit në këtë ditë në jetën e një numri në rritje të komuniteteve. Ndikimet për jetën e një individi që dëshiron të kontribuojë në avancimin e civilizimit janë gjithashtu të rëndësishme. Një person përpiqet të marrë cilësitë, qëndrimet dhe aftësitë e një kontribuesi efektiv për të përparuar dhe pajis aspektet e ndryshme të jetës së tij ose të saj – arsimin, punën, martesën, jetën familjare – me një ndjenjë të fortë misioni. Një individ i tillë bën çdo përpjekje për t’iu përshtatur idealeve të larta të Besimit. Mësimi për të shmangur paragjykimet e të gjitha llojeve, për t’iu përmbajtur një standardi të lartë dëlirësie dhe për të treguar drejtësi në të gjitha ndërveprimet me të tjerët i mundëson një individi të bëhet një aktor efektiv në përpjekjen për të ndryshuar shoqërinë. Në “përpjekjet për të arritur rritjen personale dhe për të mbështetur idealet Bahá’í”, dikush zhytet në një komunitet të qëllimshëm, një mjedis në të cilin uniteti i vërtetë i shtyn miqtë e të gjitha moshave të ndihmojnë njëri -tjetrin për të arritur nivele më të larta e më të larta shpirtërore, morale dhe përsosmëria intelektuale. Nga kjo perspektivë, atëherë, ai që është i vetëdijshëm për potencialin për të krijuar botën përsëri që mban mesazhi i Bahá’u’lláh -ut, pa dyshim që do të gjejë gëzim të madh duke sjellë frymëzimin e tij te njerëzit e botës dhe duke i bërë ata të afrohen përmbushin detyrën e tyre si ndërtues të ndërgjegjshëm të një qytetërimi të ri.

Si mund të sigurojnë të rinjtë në kushte të ndryshme shoqërore që të marrin arsimin më efektiv në dispozicion? Si do të shërbente puna ose profesioni i dikujt si një mjet për të kontribuar në ndërtimin e qytetërimit? Çfarë do ta bënte atë një pengesë?

Si mund të rinjtë të përgatiten siç duhet për martesë dhe për familje që do të kontribuonin në mënyrë domethënëse në krijimin e një shoqërie të re?

Cila do të ishte natyra e një komuniteti lokal që është në gjendje të ndihmojë anëtarët e tij të zhvillojnë cilësitë dhe aftësitë e një ndërtuesi të qytetërimit?

Si mundet që të rinjtë, mbi të cilët mbështetet kaq shumë puna për ndërtimin e një bote të re, të mbështesin njëri-tjetrin në mënyrë efektive për të arritur përparim në të gjitha fushat e ndryshme të jetës së tyre?

Scroll to Top