Bota Bahá’í


DREJTSI, UNITET dhe PAQE

Identiteti dhe kërkimi për një qëllim të përbashkët njerëzor

Sot, ndërsa intensiteti dhe shpejtësia e madhe e ndryshimit sfidon supozimet tona mbi natyrën dhe strukturën e realitetit shoqëror, një sërë pyetjesh jetësore na ballafaqojnë. Këto përfshijnë: Cili është burimi i identitetit tonë? Ku duhet të qëndrojnë lidhjet dhe besnikëritë tona? Dhe nëse identiteti ose identitetet tona na shtyjnë kaq shumë, si – dhe me kë – duhet të mblidhemi? Dhe cila është natyra e lidhjeve që na bashkojnë? Organizimi dhe drejtimi i çështjeve njerëzore janë të lidhura pazgjidhshmërisht me evolucionin e ardhshëm të identitetit tonë. Sepse nga identiteti ynë rrjedh qëllimi, veprimi dhe zhvillimi shoqëror. Identiteti përcakton se si e shohim veten dhe si e konceptojmë pozicionin tonë në botë, si na shohin ose na klasifikojnë të tjerët dhe si zgjedhim të angazhohemi me ata përreth nesh. “Duke ditur se kush jemi,” vëren sociologu Philip Selznick, “na ndihmon të vlerësojmë shtrirjen si dhe kufijtë e bashkëngjitjeve tona.” < a data-mfn-reset = ""> 1 Shtojca të tilla luajnë një rol jetësor në formësimin e ” vetja autentike ”dhe në përcaktimin e qëndrimeve tona ndaj atyre brenda dhe jashtë rrethit të marrëdhënieve tona shoqërore. Veprimi sipas zotimeve të nënkuptuara nga këto bashkëngjitje shërben për të përforcuar fuqitë e individëve në ndikimin e mirëqenies dhe përparimit shoqëror. Nocionet e identitetit personal dhe kolektiv mund të ushtrojnë kështu ndikim të konsiderueshëm mbi normat dhe praktikat e një bashkësie globale që integrohet me shpejtësi. Meqenëse kemi shumë lidhje shoqëruese, identiteti vjen në një larmi formash. Herë pas here ne identifikohemi sipas familjes, etnisë, kombësisë, fesë, gjuhës amtare, racës, gjinisë, klasës, kulturës ose profesionit. Herë të tjera vendndodhja jonë, ndërmarrjet dhe institucionet për të cilat punojmë, besnikëria jonë ndaj ekipeve sportive, afiniteti për lloje të caktuara të muzikës dhe kuzhinës, lidhja me kauza të veçanta dhe përkatësitë arsimore japin aspekte përcaktuese për atë që jemi. Burimet e identifikimit të cilat i shtyjnë dhe krijojnë qeniet njerëzore janë jashtëzakonisht të ndryshme. Me pak fjalë, ka kërkesa të shumta për besnikëri që na janë vënë, dhe rrjedhimisht, identitetet tona, siç ka theksuar nobelistja Amaryta Sen, janë “në mënyrë të pashmangshme shumës”. 2 Por cili identitet ose identitet është më i rëndësishmi? A mund të pajtohen identitetet divergjente? Dhe a e rrisin apo kufizojnë këto identitete kuptimin dhe angazhimin tonë me botën? Secili prej nesh në baza ditore, me vetëdije dhe pa vetëdije, mbështetet, shpreh dhe ndërmjetëson midis ndjenjave tona të shumta të identitetit. Dhe ndërsa sfera jonë e ndërveprimit shoqëror zgjerohet, ne priremi të përfshijmë pjesë se si e përkufizojmë veten dhe kërkojmë të integrohemi në një fushë më të gjerë të përvojës njerëzore. Kjo shpesh kërkon që ne të shqyrtojmë dhe madje t’i rezistojmë interpretimeve të veçanta të besnikërisë që mund të kenë një pretendim ndaj nesh. Prandaj ne priremi të japim përparësi se cilat identitete kanë më shumë rëndësi për ne. Siç thekson teoricienja Iris Marion Young: “Individët janë agjentë: ne krijojmë identitetet tona, dhe identiteti i secilit person është unik… Identiteti i një personi nuk është një shumë e përkatësive gjinore, racore, klasore dhe kombëtare të saj. Ajo është vetëm identiteti i saj, të cilin ajo vetë e ka bërë nga mënyra se si merret dhe vepron në raport me të tjerët… ” 3 < /a> Matrica e shoqatave tona me siguri ndikon në mënyrën se si e kuptojmë dhe interpretojmë botën, por nuk mund të japim llogari të plotë se si ne mendoni, veproni ose çfarë vlerash mbajmë. Që një identitet i veçantë përfaqëson një burim kuptimi për një individ nuk ka nevojë të zvogëlojë rëndësinë e lidhjeve të tjera ose të eklipsojë intuitën tonë morale ose përdorimin e arsyes. Afirmimi i afinitetit me një grup specifik si një komponent i identitetit personal të dikujt nuk duhet të kufizojë mënyrën se si dikush e sheh vendin e tij në shoqëri ose mundësitë se si mund të jetojë.
Ndërsa është padyshim e thjeshtë të reduktohet identiteti njerëzor në kategori të veçanta kontekstuale si kombësia ose kultura, kategori të tilla sigurojnë një kontribut të fortë narrativ në ndjenjën e qenies së një individi. “Në të gjithë botën,” shkruan filozofi Kwame Anthony Appiah, “ka rëndësi për njerëzit që ata të mund të tregojnë një histori të jetës së tyre që përzihet me tregime më të mëdha. Kjo mund të përfshijë ritet e kalimit në femër dhe burrëri; ose një ndjenjë të identitetit kombëtar që përshtatet në një sagë më të madhe. Një identifikim i tillë kolektiv gjithashtu mund t’i japë rëndësi arritjeve shumë individuale. “ 4 Tregimet shoqërore, kulturore dhe të tjera ndikojnë drejtpërdrejt në atë që jemi. Ato sigurojnë kontekst dhe strukturë për jetën tonë, duke na lejuar të lidhim atë që dëshirojmë të bëhemi me një trashëgimi më të gjerë njerëzore, duke siguruar kështu një bazë për jetën kolektive kuptimplote. Rrëfimet e ndryshme të identitetit shërbejnë si mjete të unitetit, duke sjellë koherencë dhe drejtim në përvojat e ndryshme të individëve. Pas përparimeve të jashtëzakonshme në njohuritë njerëzore, të cilat kanë thelluar shkëmbimin global dhe kanë kontraktuar planetin, ne tani e gjejmë veten të përcaktuar nga identitetet e mbivendosura që përfshijnë një grup kompleks të forcave, marrëdhënieve dhe rrjeteve shoqërore. I njëjti person, për shembull, mund të jetë një qytetar kanadez me origjinë afrikane që rrjedh nga dy fise të mëdha, që flasin shumë gjuhë, një inxhinier, një admirues i operës italiane, një student i një universiteti të madh amerikan, një entuziast i makinave të garave, një praktikues i jogës, një adhurues i kuzhinës orientale, një ithtar i një filozofie politike konservatore dhe një përkrahës i agnosticizmit, i cili megjithatë mbështetet në njohuritë e gjetura në traditat shpirtërore të të parëve të tij. Dikush mund të jetë njëkohësisht një pjesëmarrës i përkushtuar në çështjet e komunitetit lokal siç është përmirësimi i arsimit fillor dhe një përkrahës i zjarrtë i kauzave transnacionale si të drejtat e njeriut dhe kujdestaria mjedisore. Përzierje të tilla identiteti ilustrojnë sesi individët gjithnjë e më shumë i përkasin “bashkësive të fatit”, në të cilat kufijtë hapësinorë ekzistues po rishikohen dhe rikonceptohen plotësisht. < a> 5 Moderniteti e ka transformuar identitetin në atë mënyrë që ne duhet ta shohim veten si jo vetëm në një kusht varësie ose pavarësie por edhe ndërvarësie. Ripërtëritja e rrëfimeve të vjetra të identifikimit dhe përkatësisë po krijon ankth, ankesë dhe hutim të përhapur. Në sytë e shumë njerëzve, rrethanat e jetës së përditshme qëndrojnë jashtë kontrollit të tyre. Në veçanti, “shteti komb … ai vërtetues i shquar i identitetit shoqëror-nuk siguron më mirëqenie,” kundërshton antropologu Charles Carnegie. < a> 6 Burime të tjera të përcaktuara të kohezionit shoqëror dhe shprehje të qëllimit kolektiv janë zvogëluar në mënyrë të ngjashme në efikasitetin e tyre për të bazuar veprimet e popullsive rreth planetit, duke rezultuar në një ndjenjë shkëputjeje dhe tjetërsimi. Filozofi Charles Taylor i atribuon një prishje të tillë të modeleve të zakonshme shoqërore me “kthesën subjektive masive të kulturës moderne”, duke përfshirë një pamje tepër atomiste dhe instrumentale të identitetit individual. 7 Ky individualizëm i ekzagjeruar shoqëron zhvendosjen nga qendrat historike të kolektivitetit që është një pasojë të streseve centrifugale të globalizimit. Kundër këtij kaleidoskopi të ndryshimit, duke përfshirë migrimet kryesore të popujve, natyrën ndërkombëtare të prodhimit ekonomik dhe formimin e komuniteteve të pjesëmarrjes përtej kufijve territorialë nëpërmjet mjeteve të komunikimit modern, konceptit të shtetësisë, si anëtarësim në një politikë gjeografike të kufizuar, ka nevojë për riformulim. Lidhjet tona me të tjerët tani tejkalojnë kufijtë tradicionalë të kulturës, kombit dhe komunitetit. Natyra e paparë e këtyre lidhjeve po ndryshon rrënjësisht organizimin njerëzor dhe shkallën dhe ndikimin e shkëmbimit njerëzor. Por globalizimi ka qenë me ne për një kohë të gjatë; lëvizja e njerëzve, mallrave dhe ideve është një tipar i qenësishëm i historisë dhe zhvillimit njerëzor. Pothuajse çdo kulturë është e lidhur me të tjerët nga një mori lidhjesh.8 Kultura nuk është as statike dhe as homogjene. Hulumtimet antropologjike dhe sociologjike zbulojnë se kulturat nuk mund të shihen si tërësi fikse, të pandashme. Manifestimet e ndryshme të “përkatësisë shoqërore” shfaqin një “natyrë të ndërtuar dhe të qëndrueshme”. 9 Rezistenca kulturore ka të bëjë shumë me heterogjenitetin, asimilimin e ideve të jashtme dhe aftësinë për t’u përshtatur. “Ne duhet t’i shikojmë kulturat njerëzore si krijime, rekreacione dhe negociata të vazhdueshme të kufijve imagjinarë midis” ne “dhe” tjetrit “,” thekson shkencëtarja politike Seyla Benhabib. 10 Proceset e shumëllojshme të integrimit tani në punë po shërbejnë për të theksuar dhe përshpejtuar një shkëmbim të tillë shoqëror, ekonomik dhe kulturor. Në këto kushte, shton Benhabib, linjat e supozuara të demarkacionit kulturor janë gjithnjë e më “fluide, poroze dhe kontestuese”. 11 < /sup> Të perceptosh kulturat, atëherë, si objekte të stazës, të imunizuar nga dialogët dhe ndërveprimet komplekse të ekzistencës njerëzore, është një themelore epistemologjike dhe gabim empirik. Siç pohon Appiah: «Shoqëritë pa ndryshim nuk janë autentike; ata thjesht kanë vdekur. ” 12
Shpesh, këmbëngulja se thelbi i veçantisë kulturore është pandryshueshmëria e saj e supozuar, del nga një dëshirë e sinqertë për të ruajtur dhe nderuar fuqinë e një rrëfimi kolektiv ekzistues. Ajo që është në diskutim këtu është një frikë legjitime se identitetet me vlerë mund të humbasin ose të mbingarkohen nga forca të panjohura të jashtme. Edhe pse një avokat i të drejtave kulturore të krijuara për të parandaluar një ndryshim të tillë të padëshiruar, teoricieni Will Kymlicka vëren se “shumica e popujve autoktonë e kuptojnë se natyra e identitetit të tyre kulturor është dinamik …” 13 Nga kjo pikë e favorshme, Kymlicka beson se globalizimi “siguron të reja dhe opsione të vlefshme me të cilat kombet mund të promovojnë interesat dhe identitetet e tyre. ” 14 Kjo sugjeron që duhet kërkuar një ekuilibër midis kërkesave të vetëvendosjes dhe mundësisë së përcaktimit të një aspekti të vetëvendosjes si pjesëmarrje në ndërtimin e një kolektiviteti më të gjerë Me Pjesëmarrja e këtij lloji nga një larmi e madhe kulturash dhe popujsh ofron premtimin e pasurimit të të gjithë strukturës së jetës së civilizuar.
Njohja e realitetit të globalizimit, megjithatë, nuk do të thotë që pabarazitë aktuale të lidhura me procesin – sesi shpërndahen burimet, mundësitë dhe fuqia – duhet të kalojnë të pakundërshtueshme. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, ideologjitë e rraskapitura dhe kornizat intelektuale që lejojnë që pabarazitë e tilla të vazhdojnë duhet gjithashtu të ballafaqohen drejtpërdrejt.15 Shtë këtu ku njohuritë e siguruara nga traditat e ndryshme njerëzore dhe sistemet e vlerave mund të përfshihen në fenomenet konstruktive të ndryshimit bashkëkohor për të hapur kufij të rinj të identitetit – kufij që ofrojnë një të ardhme paqësore dhe të drejtë. Në 1945, i vetëdijshëm për provën e afërt të armës së parë atomike, Franklin D. Roosevelt paralajmëroi: «Sot ne jemi përballur me faktin e shquar që, nëse qytetërimi do të mbijetojë, ne duhet të kultivojmë shkencën e marrëdhënieve njerëzore-aftësinë të të gjithë popujve, të të gjitha llojeve, të jetojnë së bashku dhe të punojnë së bashku në të njëjtën botë, në paqe. ” 16 arlyshtë e qartë se perceptimet që qeniet njerëzore mbajnë për veten dhe njëri-tjetrin kanë rëndësi. Në një botë të tronditur nga grindjet dhe konfliktet, konceptet e identitetit që ushqejnë forcat e paragjykimeve dhe mosbesimit duhet të shqyrtohen nga afër. Pohimet se popullata të caktuara mund të ndahen mirë në kategoritë e përkatësisë opozitare meritojnë një shqyrtim të veçantë. Nocioni i identitetit civilizues si shprehja mbizotëruese e besnikërisë njerëzore është një shembull i tillë problematik. 17 < span id = "fn-17-text" class = "fn"> Për Amartya Sen, një mendim i tillë çon në “çrregullim konceptual” që mund të minojë stabilitetin ndërkombëtar. Të shikosh marrëdhëniet midis qenieve të ndryshme njerëzore si thjesht pasqyrime të marrëdhënieve midis qytetërimeve është e diskutueshme si në baza logjike ashtu edhe në ato pragmatike. Së pari, vetë qytetërimet nuk janë me karakter monolit; në të vërtetë, diversiteti i tyre i madh i brendshëm është ndër tiparet e tyre dalluese. Së dyti, siç e kemi parë, reduktimi i personalitetit në një “përkatësi të veçantë” mohon larminë dhe kompleksitetin thelbësor të përvojës njerëzore. 18 Me shqetësim më të madh, argumenton Sen, është rreziku që caktimi i “një kategorizimi të shquar” qenieve njerëzore do të përkeqësojë dhe ngurtësoni konceptet e ndryshimit midis popujve. 19 Ky supozim i një “identiteti unik dhe pa zgjedhje”, se njerëzit janë ata që janë sepse kanë lindur në një trashëgimi të caktuar etnike, kulturore ose fetare, është një “iluzion” që qëndron në themel të shumë të “konflikteve dhe barbarive në botë.” 20 ” Zgjedhja e arsyetuar, “beson Sen, duhet të përdoret për të shqyrtuar meritat e brendshme të shoqatës sonë paraardhëse si dhe pasojat më të gjera shoqërore të identitetit. 21 “Një etikë e qëndrueshme globale,” pajtohet Kwame Anthony Appiah, “duhet të zbusë një respekt për ndryshimin me një respekt për lirinë e qenieve njerëzore aktuale për të bërë zgjedhjet e tyre.” 22 Për këtë arsye, ekziston një marrëdhënie intime midis kulturës diversiteti dhe liria. Një shprehje e qëndrueshme dhe autentike e zhvillimit kolektiv duhet të jetë një rrugë e zgjedhur lirisht e ndjekur nga anëtarët që përbëjnë grupin në fjalë; brezat e tanishëm nuk mund të imponojnë vizionin e tyre se cila është forma e dëshiruar e jetës mbi brezat e ardhshëm. Zakonet, praktikat dhe institucionet ekzistuese mund të informojnë, vërtetojnë, madje edhe të fisnikërojnë gjendjen njerëzore, por nuk mund ose nuk duhet të përjashtojnë drejtime të reja morale ose shoqërore për individët dhe komunitetet. Në të vërtetë, mësimi kolektiv dhe përshtatja janë karakteristikat përcaktuese të evolucionit shoqëror. Për shkak se perceptimet dhe përvojat tona ndryshojnë, kuptimi ynë i realitetit domosdoshmërisht pëson ndryshime. Kështu, gjithashtu, ndryshojnë identitetet tona. “Konturet e identitetit janë thellësisht të vërteta,” thotë Appiah, “dhe megjithatë nuk janë më të paprishshme, të pandryshueshme ose transcendente se gjërat e tjera që bëjnë burrat dhe gratë.”23 Në të njëjtën kohë, “nëse krijojmë një shoqëri që pasardhësit tanë do të duan ta mbajnë, vlerat tona personale dhe politike do të mbijetojnë në to.” 24 Pjesë të rëndësishme të popujve të botës, ne e dimë megjithatë, janë të privuar nga autonomia e nevojshme për të zhvilluar një plan jete ose një identitet përkatës që mund t’i frymëzojë dhe t’i ndihmojë ata të realizojnë qëllimet e jetës. Pozicioni i gjerë vartës shoqëror i grave dhe pakicave kufizon gjerësinë e vetëvendosjes së tyre; anëtarëve të këtyre grupeve u mohohet shpesh, në mënyrë sistematike, mundësia për të eksploruar plotësisht potencialin e tyre individual dhe për të kontribuar në proceset e përparimit kulturor, social dhe moral. Ndërtimet e identitetit mund të jenë mjaft të dobëta për grupet e margjinalizuara ose individët, karakteristikat personale të të cilëve bien jashtë kategorive të marra të klasifikimit. Kjo mund të jetë veçanërisht e vërtetë për personat me prejardhje të përzier etnike, racore ose fetare. Konceptet e racës dhe kombit mund të shërbejnë si instrumente dhe simbole të fuqishme të unitetit, por gjithashtu mund të çojnë në izolimin, shpronësimin dhe “copëtimin simbolik” të pakicave. 25 Në këtë drejtim, thirrja e Charles Carnegie për një” vetëdije të re të përkatësisë ” duket jetike. 26
Qëndrimi i përhapur se identiteti ka të bëjë me ndryshimin është i pambrojtur. Perceptimi i identitetit përmes thjerrëzave relativiste të ndarjes ose ruajtjes kulturore injoron dëshmitë bindëse të njerëzimit tonë të përbashkët dhe vetëm sa mund të përkeqësojë forcat e mosmarrëveshjeve dhe mosmarrëveshjeve tani kaq të përhapura në botë. Alternativa e vetme ndaj kësaj rruge të copëtimit dhe përçarjes është të ushqejmë marrëdhënie afektive në të gjitha linjat e etnisë, besimit, territorit dhe ngjyrave – marrëdhënie që mund të shërbejnë si shtrembërim dhe dredhje e një kuadri të ri shoqëror të solidaritetit universal dhe respektit reciprok. Një kuptim njëdimensional i qenieve njerëzore duhet të refuzohet. Siç nënvizon Amartya Sen: “Shpresa e harmonisë në botën bashkëkohore qëndron në një masë të madhe në një kuptim më të qartë të shumësisë së identitetit njerëzor dhe në vlerësimin që ata prejnë njëri -tjetrin dhe punojnë kundër një ndarjeje të mprehtë përgjatë një të vetmi të ngurtësuar vija e ndarjes së padepërtueshme. ” 27 Ky është një apel për imagjinatën në krijimin e mënyrave të reja të të qenit dhe të jetuarit; për një vizion të ri të natyrës dhe shoqërisë njerëzore – ai që njeh fatin e përbashkët të pagabueshëm të të gjithë popujve. Zgjidhja e problemeve që tani përfshijnë planetin kërkon një ndjenjë më të gjerë të identitetit njerëzor. Ashtu siç u shpreh nga Bahá’u’lláh-u më shumë se një shekull më parë: “Toka është vetëm një vend, dhe njerëzimi qytetarët e saj.” 28 Nevoja vendimtare e orës së tanishme është përcaktimi i hapave konceptualë dhe praktikë që do të vendosin themelet e një rendi të barabartë dhe harmonik global. Trajtimi efektiv i krizave që tani po prishin çështjet njerëzore do të kërkojë modele të reja të transformimit shoqëror që njohin ndërlidhjen e thellë midis dimensioneve materiale, etike dhe transcendente të jetës. Itshtë e qartë se modele të tilla mund të dalin vetëm nga një ndryshim rrënjësor në vetëdijen se kush jemi, si i konsiderojmë të tjerët që hyjnë në ambjentin tonë – pavarësisht sa afër apo larg, dhe se si i krijojmë kolektivisht strukturat dhe proceset e jetës shoqërore, pavarësisht nëse lokale apo globale. Vëzhgime të tilla çojnë në akoma më shumë pyetje. Në një botë me identitete pluraliste dhe duke ndryshuar me shpejtësi kufijtë kulturorë dhe moralë, a është i mundur një kuptim i përbashkët i qëllimit dhe veprimit njerëzor? A mundet një etikë e vërtetë kozmopolitane, ajo që përqafon plotësisht diversitetin njerëzor, të dalë nga përvojat dhe perceptimet e shumta të modernitetit? Një bazë e një përgjigjeje pohuese Bahá’ to ndaj këtyre pyetjeve mund të gjendet në thirrjet e Bahá’u’lláh -ut drejtuar popujve të botës për të “drejtuar fytyrat tuaja drejt unitetit dhe le të ndriçojë drita e tij mbi ju”, 29 dhe për të “lejuar që vizioni juaj të përfshijë botën, në vend që të kufizohet në veten tuaj.”30 Për Bahá’í -të, megjithatë, një perspektivë e tillë nuk është thjesht një çështje besimi ose aspirate shpresëdhënëse, por bazohet në përvojë. Një bindje për prakticitetin e unitetit dhe paqes botërore, e shoqëruar me një përkushtim të palëkundur për të punuar drejt këtij qëllimi, është ndoshta karakteristika e vetme më dalluese e komunitetit Bahá’í. Që ky komunitet tani është përfaqësues i diversitetit të të gjithë racës njerëzore, që përfshin pothuajse çdo grup kombëtar, etnik dhe racor në planet, është një arritje që nuk mund të hidhet poshtë rastësisht. Komuniteti Bah worldwide’ worldwide mbarëbotëror, si një tërësi organike, i shmanget dyzimeve që mbizotëronin në diskursin publik sot, si “Veriu” dhe “Jugu”, dhe “i zhvilluar” dhe “i pazhvilluar”. Bah everywhere’í-të kudo, pavarësisht nga shkalla e mirëqenies materiale të kombeve të tyre, po përpiqen të zbatojnë mësimet e Bahá’u’lláh-ut në procesin e ndërtimit të modeleve të unifikuara të jetës kolektive. Në këtë ndërmarrje, çdo anëtar i komunitetit është një pjesëmarrës i çmuar. Në këtë drejtim, rrënjët e motivimit Bahá’í dhe formimi i identitetit Bahá’í kanë një histori të gjatë. Në pjesën e hershme të shekullit të njëzetë, ‘Abdu’l-Bahá-i biri i Bahá’u’lláh-ut dhe pasardhësi i tij- i nxiti rreth 160 banorët Bahá’í të një fshati të vogël në një pjesë të largët të Iranit, të cilët po përjetonin përndjekje për të ” e konsiderojnë çdo keqbërës si një dashamirës.… Domethënë, ata duhet të shoqërohen me një armik ashtu siç i takon një miku dhe të sillen me një shtypës, si një shok i mirë. Ata nuk duhet të shikojnë gabimet dhe shkeljet e armiqve të tyre, as të mos i kushtojnë vëmendje armiqësisë, pabarazisë ose shtypjes së tyre. ” 31 Dhe më tej, ata duhet të “shfaqin dashuri dhe dashuri, mençuri dhe dhembshuri, besnikëri dhe unitet ndaj të gjithëve, pa çdo diskriminim. ” 32 Por përveç urdhërimit të tyre për një qëndrim të durueshëm dhe miqësor të jashtëzakonshëm, ‘Abdu’l-Bahá nuk iu drejtua këtyre ndjekësve si njerëz të thjeshtë ruralë me shqetësime të ngushta parokiale. Përkundrazi, Ai afirmoi dinjitetin e tyre të lindur duke u folur atyre si qytetarë të botës që kishin kapacitetin dhe fuqinë për të kontribuar në përparimin e qytetërimit: O ju të dashurit e Zotit! Me gëzimin dhe gëzimin më të madh, i shërbeni botës njerëzore dhe doni racën njerëzore. Kthejeni sytë nga kufizimet dhe lirohuni nga kufizimet, sepse… liria prej tyre sjell bekime dhe dhurata hyjnore… Prandaj, për sa kohë që ka një gjurmë jete në venat e dikujt, duhet të përpiqemi dhe të punojmë dhe të kërkojmë të vendosim një themel që kalimi i shekujve dhe cikleve të mos dëmtojë, dhe të krijojë një ngrehinë që rrotullimi i shekujve dhe epokat nuk mund të përmbysin – një ndërtesë që do të provohet e përjetshme dhe e përjetshme, në mënyrë që sovraniteti i zemrës dhe shpirtit të vendoset dhe të sigurohet në të dy botët.
Me pak fjalë, perceptimet, preferencat dhe supozimet e banorëve të këtij fshati të vogël të izoluar u transformuan rrënjësisht. Identiteti i tyre ishte ribërë. Ata nuk ishin më të shqetësuar vetëm për çështjet lokale, dhe megjithëse ishin shumë larg nga rryma kryesore e shkëmbimit intelektual dhe kulturor, ata e konsideronin veten si “shërbëtorë” të “gjithë racës njerëzore” dhe si protagonistë në ndërtimin e një të reje menyre jetese. Ata e kuptuan “sferën e tyre përfundimtare të punës si vetë globi”. 34 Që komuniteti më i gjerë Bah Iranian’ Iranian iranian arriti, gjatë rrjedhës së tre brezave, nivele të përparimit arsimor dhe prosperitetit shumë përtej popullsisë së përgjithshme, madje edhe në kushte të rënda diskriminimi fetar, nënvizon kapacitetet që mund të çlirohen kur dimensionet morale dhe shpirtërore të ndërgjegjes njerëzore zgjohen dhe kanalizohen qëllimisht. 35 Për ata që janë të interesuar të kapin burimet dhe mekanizmat e fuqizimit të individit dhe komunitetit, do të ishte e vështirë të gjesh një shembull bindës i transformimit shoqëror sesa rasti i Bahá’í -ve iranianë. Në përgjigje të thirrjes së Bahá’u’lláh -ut për krijimin e një kulture universale të bashkëpunimit dhe pajtimit, Bahá’í -të e nxjerrë nga pothuajse çdo traditë kulturore dhe fetare “kanë arritur një ndjenjë identiteti si pjesëtarë të një race të vetme njerëzore, një identitet që formëson qëllimin e jetës së tyre dhe kjo, qartë, nuk është shprehje e ndonjë superioriteti të brendshëm moral nga ana e tyre … ” 36 < /a> isshtë një arritje “që mund të përshkruhet siç duhet vetëm si shpirtërore-të aftë për të nxitur bëmat e jashtëzakonshme të sakrificës dhe mirëkuptimit nga njerëzit e zakonshëm të çdo sfondi.”37
Pra, është e qartë se nga një perspektivë Bahá’í, një identitet universal është një pararendës jetik i veprimit që është universal në efektet e tij – në “shfaqjen e një bashkësie botërore, vetëdijen për qytetarinë botërore, themelimin e një qytetërimi botëror dhe kulturë. ” 38 Duke theksuar identitetin tonë global, Bahá’u’lláh-u paraqet një konceptim të jetës që këmbëngul në një ripërcaktim të të gjitha marrëdhënieve njerëzore-midis individëve, midis shoqërisë njerëzore dhe botës natyrore, midis individit dhe komunitetit dhe midis qytetarëve individualë dhe institucioneve të tyre qeverisëse. 39 Njerëzimi ka mbërritur në agimin e pjekurisë së tij, kur “ përsosmëria e lindur” dhe kapacitetet e fshehta krijuese mund të gjejnë më në fund shprehje të plotë. 40 Në përputhje me rrethanat, format e reja shoqërore dhe urdhërimet etike shpallen në mësimet Bahá’í, në mënyrë që ndërgjegjja njerëzore të çlirohet nga modelet e reagimit të vendosura nga tradita, dhe themelet e një shoqërie globale të mund të jenë i ngritur Kështu Bahá’u’lláh -u flet për rimodelimin dhe ridrejtimin e realitetit shoqëror. Që të gjitha veprimet individuale dhe aranzhimet shoqërore duhet të informohen nga parimi i njëshmërisë së marrëdhënieve njerëzore, lind një koncept i rendit moral dhe shoqëror që ruan dinjitetin personal duke thelluar solidaritetin njerëzor. Në njohjen e këtij kuptimi qendror, Shtëpia Universale e Drejtësisë, organi drejtues ndërkombëtar i komunitetit Bahá’í, i nxit të gjithë të “përqafojnë implikimet e njëshmërisë së njerëzimit, jo vetëm si hapi i pashmangshëm tjetër në përparimin e qytetërimit, por si përmbushje e identiteteve më të vogla të çdo lloji që sjell raca jonë në këtë moment kritik në historinë tonë kolektive. ” 41 Nga parimi themelor i unitetit të popujve të botës rrjedhin praktikisht të gjitha nocionet në lidhje me mirëqenien dhe lirinë e njeriut. Nëse raca njerëzore është një, çdo pohim se një grup i veçantë racor, etnik ose kombëtar është në një farë mënyre superior ndaj pjesës tjetër të njerëzimit, duhet të hidhet poshtë; shoqëria duhet të riorganizojë jetën e saj për t’i dhënë shprehje praktike parimit të barazisë për të gjithë anëtarët e saj pavarësisht racës, besimit ose gjinisë;41 secilit person duhet t’i jepet mundësia të “shikojë të gjitha gjërat me një sy kërkues” në mënyrë që e vërteta të mund të vërtetohet në mënyrë të pavarur 42 ; dhe të gjithë individëve duhet t’u jepet mundësia të realizojnë aftësitë e tyre të qenësishme dhe në këtë mënyrë të nxisin “ngritjen, përparimin , edukimi, mbrojtja dhe rigjenerimi i popujve të tokës. ” 43
Nga pikëpamja Bahá’í, origjina shoqërore, pozita ose grada nuk kanë rëndësi në sytë e Perëndisë. Siç konfirmon Bahá’u’lláh-u, “lavdia e njeriut qëndron në njohuritë e tij, sjelljen e tij të drejtë, karakterin e tij të lavdërueshëm, mençurinë e tij dhe jo në kombësinë ose rangun e tij.” 44 Kjo deklaratë e theksuar e vlerës thelbësore morale dhe shpirtërore të çdo qenies njerëzore i bëhet jehonë në një letër të Bahá’u’lláh -ut drejtuar një ndjekësi të përkushtuar: “Me të vërtetë, para Zotit të vetëm të vërtetë, ata që janë sunduesit dhe zotërit e njerëzve dhe ata që janë nënshtetas dhe vasalë të tyre janë të barabartë dhe të njëjtë. Radhat e të gjithë njerëzve varen nga potenciali dhe kapaciteti i tyre. Dëshmitarë të kësaj të vërtete janë fjalët: ‘Në të vërtetë, ata janë më të nderuar para Perëndisë që janë më të drejtë.’ “ 45 Prandaj, e ngulitur në të kuptuarit Bahá’í të identitetit njerëzor është një pritje themelore e drejtësisë dhe barazisë së mundësive, si dhe një imperativ i përpjekjes për vetëdije dhe përgjegjësi më të madhe morale. Duhet theksuar se “kryefjala” e komunitetit Bahá’í është “unitet në diversitet”. 46 < /sup> Njëshmëria dhe shumëllojshmëria janë plotësuese dhe të pandashme: “Se vetëdija njerëzore funksionon domosdoshmërisht përmes një larmie të pafund të mendjeve dhe motivimeve individuale, kjo zvogëlon në asnjë larg nga uniteti i tij thelbësor. Në të vërtetë, është pikërisht një diversitet i qenësishëm që dallon unitetin nga homogjeniteti ose uniformiteti.”47 Ashtu si integrimi i përbërësve të diferencuar të trupit të njeriut bën të mundur funksionin më të lartë të vetëdijes njerëzore, po ashtu edhe mirëqenia globale varet nga dhënia dhe marrja e vullnetshme dhe bashkëpunimi përfundimtar i popullatave të ndryshme të njerëzimit. 48 Pranimi i konceptit uniteti në diversitet nënkupton zhvillimin e një ndërgjegjeje globale, një ndjenjë të qytetarisë globale dhe një dashuri për të gjithë njerëzimin. Ai nxit çdo individ të kuptojë se, “meqenëse trupi i njerëzimit është një dhe i pandashëm”, secili anëtar i racës njerëzore “lind në botë si një besim i së tërës” dhe ka një përgjegjësi ndaj të gjithës. 49 Ajo sugjeron më tej se nëse do të krijohet një bashkësi paqësore ndërkombëtare, atëherë shprehjet komplekse dhe të larmishme kulturore të njerëzimit duhet të lejohen të zhvillohen dhe të lulëzojnë, si dhe të ndërveprojnë me njëri-tjetrin në format e civilizimit gjithnjë në ndryshim. “Shumëllojshmëria në familjen njerëzore,” theksojnë shkrimet Bahá’í, “duhet të jetë shkaku i dashurisë dhe harmonisë, siç është në muzikë ku shumë nota të ndryshme përzihen së bashku në krijimin e një akordi të përsosur.” 50 Më shumë se krijimi i një kulture të tolerancës, nocioni i unitetit në diversitet nënkupton mposhtjen e ndarjeve gërryese sipas linjës së racës, klasës, gjinisë, kombësisë dhe besimit, dhe ngritjen e një etosi dinamik dhe bashkëpunues shoqëror që pasqyron njëshmërinë e natyrës njerëzore. Ideologjia e ndryshimit aq e kudogjendur në diskursin bashkëkohor militon kundër mundësisë së përparimit shoqëror. Ai nuk siguron asnjë bazë ku bashkësitë e përcaktuara nga prejardhje, zakone ose besime të veçanta mund të kapërcejnë perspektivat e tyre divergjente dhe të zgjidhin tensionet shoqërore. Vlera e shumëllojshmërisë dhe ndryshimit nuk mund të minimizohet, por as domosdoshmëria për bashkëjetesë, rregull dhe përpjekje reciproke. “Nevoja supreme e njerëzimit,” nënvizon ‘Abdu’l-Bahá, “është bashkëpunimi dhe reciprociteti. Sa më të forta të jenë lidhjet e miqësisë dhe solidaritetit mes njerëzve, aq më e madhe do të jetë fuqia e konstruktivitetit dhe arritjes në të gjitha rrafshet e veprimtarisë njerëzore. ” < a> 51 Shumëllojshmëria në vetvete nuk mund të konsiderohet si një “e mirë përfundimtare”. 52 Uniteti, në të kundërt, “është një fenomen i fuqisë krijuese.” 53 Për të nxitur një identitet global , të pohosh se jemi anëtarë të një familjeje njerëzore është një ide mashtruese e thjeshtë, por e fuqishme. Ndërsa besnikëritë dhe identitetet tradicionale duhet të vlerësohen dhe njihen, ato janë të papërshtatshme për të adresuar gjendjen e vështirë të modernitetit, dhe rrjedhimisht, një besnikëri më e lartë, ajo që flet për fatin e përbashkët të të gjithë banorëve të tokës, është e nevojshme. Dhe kështu, në kërkimin tonë për zgjidhje të problemeve që na ballafaqohen kolektivisht, një hap i parë duhet të përfshijë heqjen dorë nga lidhja jonë me besnikëri më të vogla. Megjithatë, ndërsa Bahá’u’lláh -u thotë se në këtë moment të evolucionit shoqëror njerëzor një identitet global është jetik, një aspekt i qenësishëm i një identiteti të tillë universal është njohja e realitetit shpirtëror që gjallëron veten tonë të brendshme. 54 Për të qenë të sigurt, një identitet global i bazuar në vetëdijen për humanizmin tonë të përbashkët shënon një hap të madh përpara nga ku ka qenë njerëzimi, por një formulim rreptësisht laik ose material i identitetit global nuk ka gjasa të sigurojë një bazë të mjaftueshme motivuese për kapërcimin e paragjykimeve historike dhe duke krijuar veprim moral universal. Krijimi i një mjedisi global të paqes, prosperitetit dhe drejtësisë është në fund të fundit një çështje e zemrës; përfshin një ndryshim në qëndrimet dhe vlerat themelore që mund të vijnë vetëm nga njohja e natyrës normative dhe shpirtërore të sfidave para nesh. Kjo është veçanërisht e dhënë kështu që shumica dërrmuese e popujve të botës nuk e shohin veten thjesht si qenie materiale që reagojnë ndaj nevojave dhe rrethanave materiale, por më tepër si qenie të pajisura me ndjeshmëri dhe qëllim shpirtëror.
Në dritën e trazirave të vazhdueshme shoqërore dhe trazirave të shekullit të kaluar, thjesht nuk është më e mundur të ruhet besimi se mirëqenia njerëzore mund të lindë nga një konceptim i ngushtë materialist i jetës. Vazhdimësia e privimit dhe dëshpërimit të përhapur njerëzor flet për mangësitë e teorive dhe politikave mbizotëruese shoqërore. Kërkohen qasje të freskëta. Vetëm ashtu politika shoqërore, besojnë Bahá’í-të, do të shfaqet vetëm kur marrëdhëniet njerëzore dhe aranzhimet shoqërore të jenë të mbushura me synim shpirtëror, një qëllim i karakterizuar nga një standard gjithëpërfshirës i barazisë, dashuri pa kushte dhe një etos shërbimi ndaj të tjerëve. Adresimi i sfidave praktike përmes një lente shpirtërore nuk është një detyrë e lehtë, por është për këtë objektiv që Bahá’í -të janë të përkushtuar fort. Përmes njohjes së qendrës së vlerave shpirtërore dhe veprave që ato frymëzojnë, “Mendjet, zemrat dhe të gjitha forcat njerëzore reformohen, përsosjet përshpejtohen, shkencat, zbulimet dhe hetimet stimulohen sërish dhe gjithçka që i përket virtyteve të botës njerëzore ringjallet . ” 55 Fuqia e një identiteti të aktivizuar shpirtërisht në avancimin e përmirësimit njerëzor nuk mund të mbivlerësohet, sepse ata “zemrat e të cilëve janë ngrohur nga ndikimi energjik i dashurisë krijuese të Perëndisë, i çmojnë krijesat e Tij për hir të Tij dhe njohin në çdo fytyrë njerëzore një shenjë të lavdisë së Tij të reflektuar.”56 Stillshtë ende për të ardhur keq që identiteti i individëve ose grupeve të caktuara del nga një përvojë e përbashkët e shtypjes – nga të qenit viktima të diskriminimit sistematik ose padrejtësisë. Në trajtimin e këtij dimensioni të identitetit njerëzor, Bahá’u’lláh -u flet me forcë dhe në mënyrë të përsëritur për të drejtat dhe dinjitetin e të gjitha qenieve njerëzore, si dhe domosdoshmërinë e krijimit të mekanizmave të drejtësisë shoqërore, por Ai gjithashtu shpjegon se shtypja shpirtërore është më e rënda nga të gjitha : “Cili” shtypje “është më i rëndë se sa një shpirt që kërkon të vërtetën … nuk duhet të dijë se ku të shkojë për të dhe nga kush ta kërkojë atë?” 57 Nga ky këndvështrim, është në zhvendosjen e një kuptimi transcendent të jetës nga një materializëm ngjitës që ne gjejmë burimin e pakënaqësisë, anomisë dhe pasigurisë që përshkon aq shumë ekzistencën moderne. Të gjitha format e shtypjes përfundimisht e gjejnë gjenezën e tyre në mohimin e identitetit tonë thelbësor shpirtëror. Ndërsa Bahá’u’lláh -u na këshillon me zell: “Mos e mohoni shërbëtorin Tim, nëse ai kërkon diçka nga ju, sepse fytyra e tij është fytyra Ime; më rrëzoni para Meje. ” 58 Këto fjalë na tregojnë se ne duhet të zgjedhim atë që dëshirojmë të jemi; ne duhet të “shohim” me “sytë tanë dhe jo me sytë e të tjerëve.” 59 Ne duhet të krijojmë ndjenjën tonë për veten dhe përkatësinë. Të kesh një fuqi të tillë zgjedhjeje pohon fisnikërinë njerëzore dhe është një shenjë e hirit hyjnor. Ndjenjat tona të ndryshme të identitetit rrjedhimisht realizohen plotësisht përmes zhvillimit të identitetit tonë shpirtëror; secila prej tyre siguron një mjet për arritjen e qëllimit tonë themelor ekzistencial – njohjen dhe përsosjen e aftësive shpirtërore të fshehura brenda nesh. Përmes shprehjes së prekshme të aftësive të tilla – dhembshurisë, besueshmërisë, përulësisë, guximit, durimit dhe gatishmërisë për të sakrifikuar për të mirën e përbashkët – ne përcaktojmë një rrugë të rritjes shpirtërore. Sidoqoftë, në fund, nëse e kemi arritur potencialin tonë shpirtëror është e mbuluar me mister: “qenia e brendshme, realiteti themelor ose identiteti i brendshëm, është ende përtej ken dhe perceptimit të fuqive tona njerëzore.” 60
Lidhur me idenë e identitetit shpirtëror, pra, është shenjtëria e patjetërsueshme e çdo shpirti njerëzor; se secilit prej nesh i është dhënë një fat unik nga një Krijues i dashur-një fat i cili shpaloset në përputhje me ushtrimin falas të fuqive tona racionale dhe morale. Siç tregon Bahá’u’lláh-u, “Sa i lartë është pozita të cilën njeriu, nëse ai zgjedh të përmbushë fatin e tij të lartë, mund ta arrijë!” 61 Ky premtim i pamjeve të reja të arritjes si për individin ashtu edhe për shoqërinë, është, për Bahá’ -të, një burim besimi dhe optimizmi të qëndrueshëm. Forcat që tani godasin dhe rishkruajnë jetën njerëzore, dëshmon Bahá’u’lláh-u, do të shërbejnë për të çliruar “potencialet e qenësishme në pozitën e njeriut”, duke i dhënë kështu shtysë “një qytetërimi gjithnjë në avancim.”62 Besimi Bahá’ in në natyrën shpirtërore të realitetit dhe unitetin e tij themelor, hedh dritë të re mbi çështjen e identitetit fetar. Duke theksuar se “popujt e botës, të çfarëdo race apo feje, e marrin frymëzimin e tyre nga një Burim qiellor dhe janë nënshtetas të një Zoti”, 63 Bahá’u’lláh-u po konfirmon një intuitë bazë që e vërteta në themel të fetë e mëdha të botës në thelb janë një. Ky refuzim eksplicit i ekskluzivitetit dhe superioritetit, të cilat kanë dominuar aq shumë në të menduarit dhe sjelljen fetare dhe kanë shtypur impulset e pajtimit dhe unitetit, hap terrenin për një etos të ri të mirëkuptimit reciprok. Me të vërtetë, të besosh se sistemi i besimit të dikujt është disi superior ose unik, e ka çuar njerëzimin vetëm në mjerim, dëshpërim dhe shkatërrim. Duke paralajmëruar ndjekësit e Tij që të mos supozojnë se cili mund të jetë përfundimi i tyre shpirtëror, Bahá’u’lláh -u mbjell farat e përulësisë dhe pjekurisë shpirtërore aq të nevojshme për krijimin e një bote tolerance dhe qetësie. Duke njohur origjinën hyjnore të feve të mëdha të botës dhe që secila prej tyre ka shërbyer për të hapur një gamë më të gjerë kapacitetesh brenda vetëdijes dhe shoqërisë njerëzore, Besimi Bahá’í nuk bën dhe nuk mund të bëjë asnjë pretendim për përfundimtari fetare, por më tepër një pretendim me rëndësi të madhe për gjendjen e sotme shpirtërore dhe shoqërore të njerëzimit. Roli i tij si pajtues dhe bashkues i feve parashikohet qartë nga Bahá’u’lláh-u: “Një Kauzë tjetër… është shfaqur në këtë ditë dhe kërkohet një diskurs tjetër.” 64 Bahá’u’lláh -u sqaron se një logjikë morale përshkon strukturën e jetës njerëzore dhe se është duke respektuar parimet shpirtërore që individi mund të realizojë qëllimin hyjnor të ekzistencës së tij ose të saj. Si qenie të afta për zhvillim shpirtëror dhe moral, autonomia dhe mirëqenia jonë nuk përcaktohen vetëm nga ligjet dhe kufizimet e botës natyrore, por edhe nga një botë shpirtërore objektive që lidhet në mënyrë integrale me të. Të ndjekësh një rrugë morale nuk do të thotë vetëm të kryesh detyrat që kemi ndaj atyre që na rrethojnë, por është mjeti i vetëm për të realizuar lumturinë dhe kënaqësinë e vërtetë. Detyrimet tona ndaj Zotit, vetes sonë të brendshme, familjes sonë dhe komunitetit më të gjerë japin përcaktim se kush jemi dhe cilët duhet të jenë synimet tona. Për Bahá’ -të, përmbushja e këtyre detyrimeve ndaj vullnetit Hyjnor dhe ndaj njerëzve tanë siguron shfaqjen e një shoqërie të qëndrueshme dhe përparimtare. Për më tepër, duke respektuar përgjegjësi të tilla, mbrohen fisnikëria dhe të drejtat e të tjerëve. Në këtë kuptim, është kërkesa e aftësisë së individëve për të përmbushur detyrimet parësore shpirtërore dhe morale që mbron të drejtat e njeriut. 65
Mësimet Bahá’ shpjegojnë se depërtimi moral rrjedh si në mënyrë transcendentale ashtu edhe në dialog. Vlerat dhe idealet që lidhin qeniet njerëzore së bashku, dhe i japin drejtim dhe kuptim të prekshëm jetës, e gjejnë origjinën e tyre në udhëzimet e dhëna nga Themeluesit e sistemeve të mëdha fetare në botë. Në të njëjtën kohë, është veprimi njerëzor në përgjigje të një udhëzimi të tillë që i jep formë reale realitetit shoqëror. Bahá’u’lláh-u e bën të qartë se të gjitha veprimet e tilla duhet të frymëzohen dhe drejtohen nga konsultimi. Duke pasur parasysh që jeta njerëzore ka një “karakter thelbësisht dialogues”, është përmes shkëmbimit që individët dhe komunitetet që ata përbëjnë janë në gjendje t’i japin përkufizim identiteteve të tyre dhe qëllimeve të tyre afatgjata. 66 Konsultimi mund të çojë në krijimin e kuptimeve të reja shoqërore dhe format shoqërore që pasqyrojnë atë që është e arsyeshme dhe e drejtë për të arritur nga shoqëria. Por çdo proces i tillë i diskutimit dhe vendimmarrjes kolektive, këmbëngulin shkrimet Bahá’í, duhet të jetë i lirë nga qëndrimi kundërshtues, si dhe i paanshëm dhe plotësisht pjesëmarrës në shpirt. Throughshtë përmes ligjërimit gjithëpërfshirës dhe unifikues që impulsi fetar gjen shprehje në epokën moderne. Shtë e qartë se kurrë nuk mund të ketë një kuptim absolutisht objektiv ose statik të asaj që përbëjnë koncepte të tilla si barazia shoqërore, siguria njerëzore, fuqia, “e mira e përbashkët”, demokracia ose bashkësia. Ekziston një aspekt evolutiv i zhvillimit shoqëror – një proces dinamik i të mësuarit, dialogut dhe praktikës, në të cilin sfidat dhe zgjidhjet shoqërore ripërkufizohen dhe rivlerësohen vazhdimisht. Gjithmonë ka kuptime të shumta të pyetjeve të veçanta shoqërore dhe këto perspektiva të ndryshme secila në mënyrë tipike përmbajnë njëfarë vlefshmërie. Duke ndërtuar një kuadër më të gjerë të analizës që përfshin jo vetëm materialin dhe variablat teknike, por dimensionet normative dhe shpirtërore të çështjeve të ndryshme shoqërore, mund të dalin në pah njohuri të reja që pasurojnë dialogët e mbyllur më parë në kufijtë e ngushtë konceptualë. Një ndjenjë unifikuese e identitetit padyshim që mund të luajë një rol të rëndësishëm në lehtësimin dhe mbështetjen e një rruge të tillë konsultative. Në shumë mënyra, lufta për të kuptuar identitetin tonë lidhet me pyetjen e kuptimit në jetën moderne. Gjithnjë e më shumë, po bëhen thirrje për rrënjosjen e kuptimit dhe identitetit në komunitet, por kur komuniteti është fetar, moralisht dhe kulturor, pluralist në karakter, është sfiduese që zërat e ndryshëm të gjejnë gjuhën e përbashkët. Whereshtë këtu ku konceptet Bahá’ of të unitetit në diversitet dhe dialog dhe vendimmarrje jo-kundërshtare mund të ofrojnë një vizion të fuqishëm alternativ të përparimit shoqëror. Angazhimi në një kërkim bashkëpunues për të vërtetën pa dyshim do të çojë në zbulimin dhe zbatimin e perspektivave dhe vlerave të përbashkëta. Një dialog i tillë i hapur moral brenda dhe midis bashkësive të larmishme mund të çojë në një proces veprimi, reflektimi dhe përshtatjeje që rezulton në mësim dhe përparim të mirëfilltë shoqëror. 67 Siç thekson Bahá’u’lláh-u, “Asnjë mirëqenie dhe asnjë mirëqenie nuk mund të arrihet përveç përmes konsultimit.”68 Kuptimi del nga një kërkim i pavarur për të vërtetën dhe një liri e zgjedhur e bazuar në përvojën shoqërore dhe pjesëmarrjen shoqërore – një pjesëmarrje që çon në zgjerimin e vetvetes. Pjesëmarrja krijon identitete të reja dhe solidaritete të reja. Në bashkësitë Bahá’í në të gjithë globin, modelet e shoqërimit, ndërtimit të njohurive dhe bashkëpunimit midis popujve të ndryshëm po krijojnë një kulturë të re njerëzore. Bahá’ -të kanë gjetur se inkurajimi i modaliteteve të reja të shoqërimit dhe pjesëmarrjes është çelësi për të promovuar një zhvillim social domethënës dhe një qeverisje efektive lokale, e cila është demokratike në frymë dhe metodë. Prandaj, deklarata e Bahá’u’lláh-ut se shoqëria dhe shoqërimi i sinqertë “janë të favorshëm për ruajtjen e rendit në botë dhe për rigjenerimin e kombeve.” 69 Qeniet njerëzore janë qenie shoqërore. Vetë, pra, nuk mund të evoluojë jashtë marrëdhënieve njerëzore. Në të vërtetë, vetja zhvillohet kryesisht përmes përpjekjeve që janë pjesëmarrëse në natyrë. Virtytet si bujaria, besnikëria, mëshira dhe vetë-heqja dorë nuk mund të shfaqen të izoluara nga të tjerët. Mësimet Bahá’ pohojnë se arena thelbësore e zgjedhjes morale është personi autonom. Por kjo autonomi ushtrohet brenda një konteksti më të gjerë shoqëror, si dhe një realiteti shpirtëror gjithëpërfshirës që informon natyrën e atij konteksti shoqëror. Mësimet Bahá’í ofrojnë kështu një koncept shoqëror të identitetit njerëzor, në të cilin aspiratat e brendshme të vetvetes janë në linjë me qëllimet e një politike globale të drejtë dhe krijuese. Në këtë mënyrë, komuniteti Bahá’í është në gjendje të pajtojë “të drejtën” me “të mirën”. 70
Mirëqenia individuale është e lidhur ngushtë me lulëzimin e së tërës. Shtë një dashamirësi e ndërsjellë, e bazuar në idealet e shërbimit dhe vetëmohimit, në vend të interesit vetjak utilitar, që qëndron në themel të idesë Bahá’í të jetës shoqërore. Siç thotë ‘Abdu’l-Bahá, “nderi dhe dallimi i individit qëndron në këtë, që ai midis gjithë turmave të botës duhet të bëhet burim i së mirës shoqërore.” 71 Ndërsa ruajtja e “lirisë dhe iniciativës personale” konsiderohet thelbësore, po ashtu duhet të njihet aspekti relacional i ekzistencës njerëzore. “mbajtja e jetës së civilizuar”, shpjegon Shtëpia Universale e Drejtësisë, “Bën thirrje për shkallën më të madhe të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit midis shoqërisë dhe individit; dhe për shkak të nevojës për të nxitur një klimë në të cilën mund të zhvillohen potencialet e pashprehura të anëtarëve individualë të shoqërisë, kjo marrëdhënie duhet të lejojë ‘hapësirë ​​të lirë’ që ‘individualiteti të pohohet’ përmes mënyrave të spontanitetit, iniciativës dhe diversitetit që sigurojnë qëndrueshmërinë të shoqërisë.”72 Duke pasur parasysh matricën shoqërore të realitetit njerëzor, kërkimi për vetëvendosje të vërtetë dhe identitet të vërtetë përfshin gjetjen e një vendi brenda një rendi moral, jo jashtë tij. Por nga pikëpamja Bahá’í, kjo “liri e urdhëruar” ka të bëjë me zgjimin e shpirtit ndaj aftësive të integritetit, mirësisë dhe sinqeritetit që qëndrojnë brenda tij. Dhe rritja shpirtërore e këtij lloji duhet të nxitet nga komuniteti në të cilin individi është i përfshirë. Çdo konceptim i “së mirës” – një shoqëri e barabartë që promovon zhvillimin e potencialit individual – duhet të njohë domosdoshmërinë e futjes së konceptit të detyrës në anëtarët e shoqërisë. Në këtë drejtim, ligjet dhe standardet etike nuk kanë për qëllim të kufizojnë, por të çlirojnë vetëdijen njerëzore në mënyrë që të krijohet një etos moral. Në një shkallë të madhe, pra, dalja e një qytetari të përkushtuar ndaj një praktike morale vjen nga zëri kolektiv i komunitetit. Edhe pse një rrugë e virtytit dhe shërbimit shoqëror duhet të zgjidhet lirshëm, komuniteti duhet të përpiqet të kultivojë dhe fuqizojë këtë zë. 73 Shprehja përfundimtare e këtij zëri moral të motivuar shpirtërisht është një kulturë ku veprimi nuk rrjedh nga detyrat dhe të drejtat e imponuara nga jashtë, por nga dashuria spontane që secili anëtar i bashkësisë ka për njëri -tjetrin. Nga njohja jonë e përbashkët se të gjithë jemi të mbrojtur nën dashurinë e të njëjtit Zot vjen si përulësia ashtu edhe mjetet për kohezion të vërtetë shoqëror. Ky konceptim i bazuar në jetën shpirtërore të bazuar shpirtërisht shkon përtej nocioneve të përfitimit dhe maturisë reciproke të lidhura me idenë e kontratës shoqërore. Ndërsa parimi i shkëmbimit racional të interesuar për veten, i nënkuptuar nga kontrata shoqërore në mënyrë të padiskutueshme përfaqëson një përparim mbi detyrimin si bazë për ekzistencën shoqërore, me siguri ekziston një hap përtej shkëmbimit. Siç thotë filozofja Martha Nussbaum, kërkimi i “qëllimeve individuale” duhet “të përfshijë qëllime të përbashkëta”. 74 Bashkëpunimi social, siç manifestohet përmes një “shoqërie globale të popujve”, argumenton ajo, nuk mund të bazohet në kërkimin e avantazheve reciproke, por mund rezulton vetëm nga njohja se “një pjesë qendrore e së mirës sonë është të jetojmë në një botë që është moralisht e mirë, një botë në të cilën të gjitha qeniet njerëzore kanë atë që u nevojitet për të jetuar një jetë me dinjitet.” 75 Megjithatë, kritika e menduar e Nussbaum-it format aktuale shoqërore nuk arrijnë të përshkruajnë një shteg për ndërmjetësimin midis identiteteve divergjente dhe sistemeve të vlerave, në mënyrë që uniteti në shkallë globale të bëhet një mundësi realiste. Sepse pa një dashuri të vërtetë, tejkaluese që buron nga zemra e vetëdijes dhe motivimit njerëzor, nuk ka gjasa që popujt dhe kulturat kundërshtuese të bashkohen për të formuar një tërësi harmonike dhe të ndërvarur. Nën pluralizmin e kontratës shoqërore, sado i sqaruar të jetë pluralizmi, mbretëron përçarja. 76 < span id = "fn-77-text" class = "fn"> Në vend të kësaj, Bahá’u’lláh-u ofron një besëlidhje të shoqërisë universale, një etikë të fuqizuar shpirtërisht, të angazhimit të thellë dhe të qëndrueshëm, si bazë për jetën kolektive. Si rezultat i kësaj besëlidhjeje të njëshmërisë, në privimin dhe vuajtjen e të tjerëve ne e shohim veten. Një kornizë e tillë referimi hap derën për reflektim kritik dhe transformim real shoqëror. Me fjalët e ‘Abdu’l-Bahá: “Të gjithë të çlirohen nga identitetet e shumta që kanë lindur nga pasioni dhe dëshira, dhe në njësinë e dashurisë së tyre për Perëndinë të gjejnë një mënyrë të re jetese.” 77 Koncepti Bahá’ of i një diversiteti njerëzor trashëgues që çon në forma më të larta të unitetit sugjeron që ne mund dhe duhet të lëvizim përtej një ndërtimi liberal të pluralizmit, i cili nuk është në gjendje të sigurojë një vizion gjithëpërfshirës të zhvillimit njerëzor. Por, në vend që të angazhohen në një kërkim kishotik për të kapërcyer të këqijat e panumërta në punë në shoqëri ose për të ndrequr “gabimet e panumërta që godasin një epokë të dëshpëruar”, Bahá’í-të po i kushtojnë energjinë e tyre ndërtimit të botës përsëri. 78 Siç kemi parë, njohja e karakterit thelbësor shpirtëror të identitetit tonë është një tipar përcaktues i këtij projekti. Për më tepër, në këtë moment të evolucionit tonë kolektiv, vendi i duhur për veprim është globi në tërësinë e tij, ku të gjithë anëtarët e familjes njerëzore janë bashkuar së bashku në një ndërmarrje të përbashkët për promovimin e drejtësisë dhe integrimit social. Këtu, duhet theksuar se mësimet Bahá’í parashikojnë zhvillimin shoqëror dhe politik që shpaloset në dy drejtime: lart përtej shtetit kombëtar dhe poshtë drejt bazës së shoqërisë. Të dyja janë jetike dhe të ndërlidhura. Në këtë drejtim, komuniteti Bahá’í ofron të vetin sistemi unik i qeverisjes si model për studim. 79
Bahá’u’lláh -u na siguron një gramatikë të re morale të fuqishme që na lejon të vlerësojmë dhe të ushqejmë diversitetin njerëzor, ndërsa zgjerojmë horizontet tona përtej parokisë në një solidaritet që përfshin kufijtë e vetë planetit. Duke e shtrirë identitetin njerëzor nga jashtë për të përqafuar tërësinë e përvojës njerëzore, Bahá’u’lláh -u ofron një vizion të një të mire gjithëpërfshirëse që njeh dhe vlerëson të veçantën duke promovuar një kuadër integrues të mësimit dhe bashkëpunimit global. Thirrja e tij për unitet artikulon një etikë dhe mënyrë jetese krejtësisht të re – atë që rrjedh nga një kuptim shpirtëror i historisë, qëllimit dhe zhvillimit njerëzor. Ai gjithashtu na jep mjete të reja që na lejojnë të negociojmë midis perceptimeve tona të ndryshme dhe të ndërtojmë mënyra të unifikuara të jetesës pa përdorur mjete kundërshtare dhe kulturën e protestës që deri më tani kanë karakterizuar edhe politikat demokratike më të përparuara. Ai na nxit të “ikim” nga “përçarja dhe grindjet, grindjet, largimet dhe apatia …” 80 Duke ripërkufizuar identitetin njerëzor, mësimet Bahá’í parashikojnë rindërtimin moral të të gjitha praktikave njerëzore – një proces që përfshin rilindjen e sjelljes individuale dhe riformulimin e strukturave institucionale. Ai përfshin brendësimin e koncepteve shpirtërore në mënyrë që teoria, vlerësimi dhe reformimi i çështjeve shoqërore të pasqyrojnë idealet e altruizmit, moderimit, reciprocitetit dhe drejtësisë. Kur shoqëria mbështetet në burimin kryesor shpirtëror të identitetit dhe qëllimit njerëzor, mund të ndiqen rrugë vërtet konstruktive të ndryshimit shoqëror. “Ndër rezultatet e shfaqjes së forcave shpirtërore,” konfirmon ‘Abdu’l-Bahá “do të jetë që bota njerëzore të përshtatet me një formë të re shoqërore … dhe barazia njerëzore do të vendoset në mënyrë universale.”81 Në dëshirën tonë të madhe për një botë pa dhunë dhe padrejtësi, fshihen farat e shpresës. Por një shpresë e tillë mund të mbështetet vetëm me besimin e dhënë nga besimi. Siç na siguron Shtëpia Universale e Drejtësisë: “Trazirat dhe krizat e kohës sonë janë në themel të një tranzicioni të rëndësishëm në çështjet njerëzore… Që Toka jonë është kontraktuar në një lagje, askush nuk mund ta mohojë seriozisht. Bota po bëhet e re. Dhimbjet e vdekjes po i japin dhimbjeve të lindjes. Dhimbja do të kalojë kur anëtarët e racës njerëzore veprojnë sipas njohjes së përbashkët të njëshmërisë së tyre thelbësore. Ka një dritë në fund të këtij tuneli ndryshimi që i bën thirrje njerëzimit drejt qëllimit të destinuar për të sipas dëshmive të regjistruara në të gjithë Librat e Shenjtë.”
© 2021 cheerzo International Community
Scroll to Top