Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

BESIMI BAHÁ’Í

INFORMACION LIGJOR

E DREJTA E KOPJES

I gjithë materiali në këtë faqe interneti, përfshirë, por pa u kufizuar në, tekstin, fotografitë, imazhet, ilustrimet, hartat, klipet audio dhe videoklipet (“Përmbajtja”) mbrohet nga të drejtat e autorit, markat tregtare dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale. Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’í ruan mbrojtjen e plotë ligjore për Përmbajtjen e tij sipas të gjitha ligjeve të zbatueshme kombëtare dhe ndërkombëtare.

PRIVATËSIA

Vizitorët në këtë Uebfaqe nuk gjurmohen, përveçse për të prodhuar të dhëna statistikore të përgjithshme të cilat nuk identifikojnë përdoruesit individualë. Aty ku cookie-t përdoren për të ofruar funksionalitet thelbësor, ato nuk përdoren për të ndjekur përdorimin e faqes në internet ose për të ruajtur informacione të identifikueshme personalisht. Janë ndërmarrë hapa për të siguruar të gjithë informacionin e mbledhur nga qasja, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar. Ju lutemi vini re se kjo faqe në internet mund të përfshijë lidhje me uebfaqe me politika të ndryshme të privatësisë.

KUSHTET E PËRDORIMIT

Jeni të mirëpritur të aksesoni dhe përdorni Përmbajtjen e kësaj faqeje, në përputhje me kushtet e mëposhtme:

  • Përmbajtja nuk mund të përdoret në një mënyrë që paraqet keq qëllimin e burimit origjinal.
  • Nëse dëshironi të përdorni ndonjë Përmbajtje, ajo duhet të shoqërohet me njoftimin e mëposhtëm: “Copyright © Bah Community’í International Community” së bashku me atribuimin e këtij burimi kur është e përshtatshme.
  • Përmbajtja audio-vizuale duke përfshirë videoklipe, audio klipe, harta dhe fotografi mund të shkurtohen dhe redaktohen për madhësinë. Asnjë redaktim tjetër nuk lejohet. Çdo përdoruesi të përmbajtjes Audio-Vizuale i jepet një licencë e kufizuar, jo-ekskluzive për të përdorur, riprodhuar, shpërndarë, lidhur dhe/ose shfaqur këtë përmbajtje me kusht që qëllimi, karakteri, natyra ose kuptimi i përmbajtjes të mbetet i pandryshuar.
  • Çdo përdorim për një qëllim tregtar kërkon leje para përdorimit. Për pyetje, ju lutemi dërgoni email termsofuse@bahai.org
  • Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’í rezervon të drejtën të tërheqë lejen për të përdorur Përmbajtjen në çdo kohë dhe për çdo përdorim. Në rrethana të tilla, përdorimi i Përmbajtjes duhet të pushojë menjëherë.
  • Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’í nuk miraton ose nuk merr përgjegjësi për përdorimet e Përmbajtjes nga palët e treta. Për më tepër, Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’í nuk do të jetë përgjegjës ose i detyruar ndaj asnjë personi ose organizate për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, të rastësishëm, pasues, indirekt ose ndëshkues që mund të rezultojë nga qasja ose përdorimi i Përmbajtjes.

Këto kushte mund të rishikohen në çdo kohë pa paralajmërim.
Përditësuar për herë të fundit më 21 qershor 2018.

Scroll to Top