Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFARË BËJNË BAHÁ’Í·TË

JETA DEVOCIONALE

Vështrim i përgjithshëm

Shërbimi dhe adhurimi janë në qendër të modelit të jetës në bashkësi që Bahá’í·të në të gjithë botën po përpiqen të krijojnë. Ata janë dy elementë të ndryshëm, por të pandashëm që e çojnë jetën e komunitetit përpara. ‘Abdu’l-Bahá shkruan se, “Suksesi dhe prosperiteti varen nga shërbimi dhe adhurimi ndaj Zotit ”.

Lutja është pjesë përbërëse e jetës Bahá’í, qoftë në nivelin e individit, bashkësisë apo institucioneve. Bahá’í·të i zbrazin zemrat e tyre në lutje drejtuar Perëndisë vazhdimisht gjatë gjithë ditës – duke iu lutur ndihmës së Tij, duke e lutur Atë në emër të njerëzve të dashur, duke ofruar lavdërime dhe mirënjohje dhe duke kërkuar konfirmime dhe udhëzime hyjnore. Për më tepër, takimet e konsultimeve dhe tubimet ku miqtë janë mbledhur për të ndërmarrë një ose një projekt tjetër zakonisht fillojnë dhe përfundojnë me lutje.

Bahá’í·të gjithashtu presin tubime në të cilat miqtë, Bahá’í·të dhe të tjerë, bashkohen së bashku në lutje, shpesh në shtëpitë e njëri -tjetrit. Takimet adhuruese si këto shërbejnë për të zgjuar ndjeshmëritë shpirtërore brenda pjesëmarrësve, dhe në bashkëpunim me veprimet e shërbimit që kryejnë, çojnë në një model të jetës në komunitet që është i mbushur me frymën e përkushtimit dhe të fokusuar në arritjen e prosperitetit shpirtëror dhe material.

women praying

Integrimi i përkushtimit dhe shërbimit gjen shprehje në institucionin e Mashriqu’l-Adhkár. Struktura përfshin një ndërtesë që formon pikën qendrore të adhurimit në një zonë gjeografike, dhe degë të tjera të dedikuara për ofrimin e arsimit, kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve të tjera që kanë të bëjnë me përparimin social dhe ekonomik të komunitetit. Edhe pse ka vetëm disa Mashriqu’l-Adhkár në botë sot, farat për krijimin e tyre përfundimtar po mbillen në një numër në rritje të komuniteteve, dhe në të ardhmen çdo lokalitet do të përfitojë nga një strukturë e tillë fizike.

Falënderimi i takon Zotit, zemra jote është e angazhuar në përkujtimin e Zotit, shpirti yt gëzohet nga lajmi i gëzuar i Zotit dhe ti je i zhytur në lutje. Gjendja e lutjes është kushtet më të mira…
— ‘ABDU’L‑BAHÁ

EKSPLORIMI I ZONAVE TEMATIKE

Ju mund të lexoni më shumë rreth kësaj teme në artikujt e mëposhtëm.
Scroll to Top