Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BN BAHAH’I

HAPACSIRAT E KONSULTIMIT

Bahá’u’lláh -u thotë:

“Konsultimi jep ndërgjegjësim më të madh dhe i shndërron supozimet në besueshmëri. Shtë një dritë që ndriçon, e cila, në një botë të errët, çon rrugën dhe udhëzon. Për gjithçka ka dhe do të vazhdojë të jetë një stacion përsosmërie dhe pjekurie. Pjekuria e dhuratës së mirëkuptimit shfaqet përmes konsultimit. “

Konsultimi i sinqertë, i paanshëm dhe i përzemërt është jetik për suksesin e çdo ndërmarrjeje kolektive dhe qëndrimi i saj në funksionimin e institucioneve Bahá’í është një nga shenjat dalluese të funksionimit tëUrdhri administrativ Bahá’. Qëllimi i një konsultimi të tillë nuk është vetëm të sigurojë një kornizë brenda së cilës mund të merren vendime kolektive – megjithëse është e rëndësishme. Shtë një mjet për harmonizimin e pikëpamjeve, promovimin e unitetit midis anëtarëve të komunitetit, forcimin e lidhjeve të besimit dhe dashurisë midis individëve dhe institucioneve; dhe lejimin e paraqitjes dhe shqyrtimit të paanshëm të njohurive të reja mbi çështjet komplekse. Ai gjithashtu shërben për të nxitur veprimin sistematik, duke ruajtur fokusin midis pjesëmarrësve në një linjë të caktuar veprimi dhe duke lejuar që perspektiva të ndryshme të integrohen në të kuptuarit e grupit për çështjet në fjalë, dhe duke udhëhequr përparimin e aktiviteteve të tyre të lidhura. Në këtë drejtim, konsultimi është një përbërës thelbësor i mënyrës së të mësuarit të miratuar nga komuniteti Bahá’í në të gjithë gamën e përpjekjeve të tij.
Konsultimi efektiv, i cili as nuk lejon konfrontimin dhe argumentimin, as imponimin e pikëpamjeve ose planeve, është thelbësor për funksionimin e Asambleve Shpirtërore Lokale dhe Kombëtare. Megjithatë, parimet e konsultimit zbatohen, me shkallë të ndryshme formaliteti, në hapësira të tjera të shumta: midis institucioneve dhe organeve të ndryshme administrative; brenda njësisë së familjes; midis institucioneve dhe komunitetit; midis pjesëmarrësve në projekte të veçanta, dhe – me një përhapje në rritje – midis individëve dhe agjencive që punojnë në nivelin lokal për të koordinuar kontributet e komunitetit Bahá’í në përmirësimin e shoqërisë.
“… Konsultimi Bahá’í duhet të bëhet me dashurinë, sinqeritetin dhe unitetin më të madh. Pjesëmarrësit e tij duhet të mblidhen në një qëndrim lutës, duke kërkuar ndihmë nga Mbretëria e Lavdisë, duke shprehur lirshëm mendimet e tyre, duke i dhënë të gjithë lidhjen me opinionet e tyre individuale dhe duke marrë parasysh mendjen drejt dhe me kujdes pikëpamjet e të tjerëve, në një përpjekje për të arritur konsensusi. ‘Abdu’l-Bahá na këshillon që nëse konstatohet se, gjatë marrjes së një vendimi, diskutimi është zgjatur ose ka shkaktuar mosmarrëveshje, konsultimi duhet të shtyhet dhe të fillohet në një kohë më të favorshme. Jini të sigurt se, ndërsa angazhoheni në konsultimet Bahá’í midis familjeve ose në grupe të vogla, përpjekjet tuaja të sinqerta për t’iu përmbajtur këtyre parimeve, nëpërmjet fuqisë së Besëlidhjes dhe me ndihmën Hyjnore, do t’ju mundësojnë të zgjidhni një shumicë të madhe të çështjeve që ballafaqohen me ju. Sigurisht, duhet të mbahet mend se qëllimi i konsultimit nuk duhet të jetë gjithmonë të arrihet në një vendim të veçantë ose përfundimtar. Shpesh qëllimi mund të jetë thjesht përfshirja në shkëmbimin e pikëpamjeve në mënyrë që të ndihmojë në sqarimin e një çështjeje të caktuar dhe të sjellë unitetin e vizionit. “
Përveç përmbajtjes në këtë faqe, referencat për konsultimet Bahá’í mund të gjenden në të gjithë këtë faqe interneti. Me interes të veçantë mund të jetë eksplorimi i cilësive dhe qëndrimeve – të lutjes, përulësisë, shkëputjes dhe durimit, për të përmendur disa – të pjesëmarrësve në konsultimin Bahá’í, të gjetur në artikullin mbi Asamblenë Shpirtërore Lokale brenda Zona e faqes “Çfarë Besojnë Bahá’í” , si dhe një përshkrim të qendrës së konsultimit për jetën e komunitetit Bahá’í në Seksionin III të Premtimit të Paqes Botërore në mbledhjen e temave mbi Paqen Universale.

Hulumtimi i kësaj teme

Scroll to Top