Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BN BAHAH’I

PJESMARRJA N
DISKURSET E SHOQRIS

Me kalimin e viteve, komuniteti Bahá’í i është referuar një aspekti të përpjekjeve të tij për të kontribuar në avancimi i qytetërimit si pjesëmarrje në diskurset e shoqërisë.

Në çdo moment të caktuar, dhe në hapësirat shoqërore në të gjitha nivelet e shoqërisë, ka një sërë fjalimesh të vazhdueshme që kanë të bëjnë me aspekte të ndryshme të mirëqenies dhe përparimit të njerëzimit: diskurse mbi tema të tilla si barazia e grave dhe burrave, paqja, qeverisja, shëndeti publik , dhe zhvillimi, për të përmendur vetëm disa. Anëtarët individualë të komunitetit Bahá’í – qoftë nëpërmjet përfshirjes së tyre në jetën e komunitetit lokal, përpjekjeve të tyre për veprim shoqëror, ose gjatë studimeve, profesioneve ose aktiviteteve të tyre profesionale – përpiqen të marrin pjesë me fryt në diskurse të tilla, duke mësuar me dhe nga të tjerët dhe duke ofruar njohuritë e tyre personale, të informuara nga mësimet Bahá’í, për diskutimet e hapura. Agjencitë e frymëzuara nga Bahá’-të gjithashtu kontribuojnë në diskurset që lidhen me aspekte të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik që lidhen me punën e tyre.

Ndërkohë, agjencitë e Asambleve Shpirtërore Kombëtare përpiqen të kontribuojnë përmes rrugëve të ndryshme në promovimin e ideve të favorshme për mirëqenien publike. Në nivel ndërkombëtar, Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’í (BIC) është angazhuar në mënyrë të ngjashme. BIC është një organizatë joqeveritare ndërkombëtare, e akredituar me status konsultativ me Këshillin Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuara (ECOSOC) dhe me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), i cili përfaqëson të gjitha Asambletë Shpirtërore Kombëtare në botë. Isshtë pjesëmarrëse aktive në shumë prej konferencave dhe komisioneve kryesore të Kombeve të Bashkuara, shpesh duke prezantuar dokumente dhe deklarata mbi tema të ndryshme si të drejtat e pakicave, statusi i grave, parandalimi i krimit dhe mirëqenia e fëmijëve dhe familjes. Me zyra në Nju Jork dhe Gjenevë, BIC merr pjesë çdo ditë në rrjedhën e vazhdueshme të forumeve, seminareve dhe diskutimeve të grupeve të vogla që zhvillohen në ato vende. BIC gjithashtu do të luajë një rol më aktiv në diskutimet në nivel rajonal dhe, për këtë qëllim, është në procesin e krijimit të zyrave të reja në qytetet anembanë botës. Një zyrë e tillë u hap në Bruksel në 2012 për të koordinuar përpjekjet e Bahá’ -ve për të punuar dhe mbështetur organizatat evropiane përfshirë Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës.

Në çfarëdo niveli që të ndodhë, qëllimi i pjesëmarrjes Bahá’í në ligjërime nuk është të bindë të tjerët të pranojnë një pozicion Bahá’í mbi këtë apo atë temë. As përpjekjet në këtë fushë të përpjekjes nuk ndiqen si një aktivitet i marrëdhënieve me publikun ose një ushtrim akademik. Përkundrazi, Bahá’ -të përpiqen të marrin një qëndrim mësimi dhe të përfshihen në biseda të vërteta. Si të tillë, ata nuk synojnë të ofrojnë ndonjë zgjidhje specifike për problemet me të cilat përballet njerëzimi, si ndryshimi i klimës, shëndeti i grave, prodhimi i ushqimit dhe zbutja e varfërisë. Megjithatë Bahá’ -të në një sërë mjedisesh anembanë botës janë të etur për të ndarë atë që po mësojnë në përpjekjet e tyre për të zbatuar Mësimet e Bahá’u’lláh-ut drejt përparimit të qytetërimit dhe për të mësuar me dhe nga individë dhe grupe të tjerë me mendje të njëjtë.

Një nga mënyrat në të cilat komuniteti Bahá’í po ndërton kapacitete për këtë qëllim është nëpërmjet seminareve për studentët universitarë universitarë dhe të diplomuar. Të kryer nga Instituti për Studime në Prosperitetin Global (ISGP) në nivelet kombëtare dhe ndërkombëtare, këta seminarë eksplorojnë lëndë veçanërisht të rëndësishme për studentët dhe profesionistët e rinj. Konferencat periodike të organizuara nga Shoqatat për Studimet Bahá’í përfaqësojnë një rrugë tjetër për ngritjen e kapaciteteve në këtë drejtim. Konferenca të tilla shërbejnë si një forum për njerëzit e interesuar të të gjitha moshave dhe nga çdo fushë për të lidhur mësimet Bahá’í me mendimin bashkëkohor.

Scroll to Top