Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFARË BËJNË BAHÁ’Í·TË

PËRFSHIRJA NË JETËN E SHOQËRISË

Vështrim i përgjithshëm

Bahá’u’lláh·u i këshilloi ndjekësit e Tij: “Kujdesuni me ankth për nevojat e epokës ku jetoni dhe përqendroni diskutimet tuaja në nevojat dhe kërkesat e saj.”

Si të tillë, Bahá’í·të në të gjithë botën – si individualisht ashtu edhe kolektivisht – përpiqen të përfshihen në jetën e shoqërisë, duke punuar krah për krah me grupe të ndryshme për të kontribuar në përparimin e qytetërimit material dhe shpirtëror.

Do të eksplorojmë dy fusha plotësuese të përpjekjeve. Veprimet shoqërore përmbajnë një spektër aktivitetesh, të ndërmarra shpesh në themelet e shoqërisë, qëllimi i të cilave është të kontribuojë në mirëqenien materiale dhe shoqërore të komunitetit më gjerë. Të lidhura ngushtë me to janë përpjekjet e Bahá’í·ve për të kontribuar në mirëqenien publike në nivelin e mendimit, nëpërmjet pjesëmarrjes në diskurset shoqërore. Midis anëtarëve individualë të komunitetit Bahá’í kjo zakonisht përfshin ndarjen e ideve të frymëzuara nga mësimet Bahá’í në një sërë hapësirash shoqërore. Asambletë Shpirtërore Kombëtare koordinojnë përpjekjet e Bahá’í·ve për të kontribuar në diskutimet e fokusuara në aspekte të ndryshme të përparimit shoqëror, ndërsa në skenën ndërkombëtare, Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’í është i pranishëm në një sërë rrjetesh globale që merren me çështje të tilla si barazia e burrave dhe grave dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Me mendime të tilla në mendje Bahá'í·të hyjnë në bashkëpunim, siç e lejojnë burimet e tyre, me një numër në rritje lëvizjesh, organizatash, grupesh dhe individësh, duke krijuar partneritete që përpiqen të transformojnë shoqërinë dhe më tej kauzën e unitetit, të promovojnë mirëqenien njerëzore , dhe kontribuojnë në solidaritetin botëror.
— SHTËPIA UNIVERSALE E DREJTËSISË

Hulumtimi i kësaj teme

Ju mund të lexoni më shumë rreth kësaj teme në artikujt e mëposhtëm.

KAPACITETI INSTITUCIONAL
Scroll to Top