Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË

PAQJA UNIVERSALE

PREZANTIMI

Mësimet e Baha’u’llah·ut janë të mëdha në fushën e tyre, duke eksploruar tema të tilla si natyra dhe qëllimi i Zbulesës, fisnikëria e qenësishme e qenies njerëzore, kultivimi i cilësive shpirtërore dhe ndërveprimet e njerëzimit me botën natyrore. Shkrimet Bahá’í janë gjithashtu të mbushura me referenca për paqen universale – “qëllimi suprem i gjithë njerëzimit” – si dhe shpjegime të parimeve shoqërore me të cilat lidhet kjo paqe.

Ndër këto parime janë kërkimi i pavarur i së vërtetës; njëshmëria e të gjithë racës njerëzore, i cili është parimi kryesor i Besimit Bahá’í; heqjen e të gjitha formave të paragjykimeve; harmonia e cila duhet të ekzistojë midis fesë dhe shkencës; barazia e burrave dhe grave, dy krahët mbi të cilët zogu i njerëzimit është në gjendje të fluturojë; futjen e arsimit të detyrueshëm; miratimi i një gjuhe ndihmëse universale; heqja e ekstremeve të pasurisë dhe varfërisë; institucioni i një gjykate botërore për gjykimin e mosmarrëveshjeve midis kombeve; dhe konfirmimi i drejtësisë si parimi kryesor në çështjet njerëzore. Bahá’í·të nuk i konsiderojnë këto parime si deklarata të thjeshta të aspiratës së turbullt – ato kuptohen si çështje me interes të menjëhershëm dhe praktik për individët, komunitetet dhe institucionet njësoj.

Në Tetor 1985, Shtëpia Universale e Drejtësisë njoftoi botimin e një letre drejtuar gjithë njerëzimit mbi temën e paqes universale, të titulluar “Premtimi i Paqes Botërore”. Duke shpjeguar arsyet që qëndrojnë në themel të besimit të komunitetit Bahá’í në ardhjen e paqes ndërkombëtare si faza tjetër në evolucionin e shoqërisë, ajo deklaroi qartë:

Paqja e Madhe drejt së cilës njerëzit e vullnetit të mirë gjatë shekujve kanë prirur zemrat e tyre, nga të cilët shikuesit dhe poetët për breza të panumërt kanë shprehur vizionin e tyre, dhe për të cilën nga mosha në moshë shkrimet e shenjta të njerëzimit kanë mbajtur vazhdimisht premtimin, tani është në majrat e gishtave të njerëzimit. Për herë të parë në histori është e mundur që të gjithë të shikojnë të gjithë planetin, me të gjithë popujt e tij të shumë-larmishëm, në një perspektivë. Paqja botërore nuk është vetëm e mundur, por e pashmangshme.

                        Hulumtimi i kësaj teme

Ky seksion i faqes paraqet të gjithë tekstin nga deklarata, Premtimi i Paqes Botërore, e ndarë në një numër seksionesh. Ai gjithashtu përfshin një përzgjedhje të citimeve përkatëse nga shkrimet Bahá’í, të përqendruara veçanërisht në mësimet shoqërore të Besimit Bahá’í, të tilla si barazia e grave dhe burrave, arsimi universal dhe eliminimi i ekstremeve të pasurisë dhe varfërisë, si dhe një numër deklaratash të lidhura, ese dhe burime të tjera.

Mirëqenia e njerëzimit, paqja dhe siguria e tij, janë të paarritshme nëse dhe derisa uniteti i tij të jetë vendosur në mënyrë të vendosur.
— BAHÁ’U’LLÁH

Paqja Universale
Scroll to Top