Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFARË BËJNË BAHÁ’Í·TË

JETA FAMILJARE

Çdo person që vëzhgon komunitetin Bahá’í arrin të kuptojë shpejt theksin që i jepet jetës familjare dhe edukimit të fëmijëve. Komuniteti Bahá’í e sheh njësinë familjare si bërthamën e shoqërisë njerëzore – një hapësirë brenda së cilës zhvillohen moralet dhe kapacitetet e lavdueshme thelbësore për përmirësimin e shoqërisë. Ai pranon se zakonet dhe modelet e sjelljes të mësuara brenda familjes barten në vendin e punës, në bashkësinë lokale, në jetën shoqërore dhe politike të vendit dhe në arenën e marrëdhënieve ndërkombëtare.

Prandaj Bahá’í·të përpiqen të forcojnë vazhdimisht lidhjet shpirtërore që bashkojnë familjen. Secili anëtar i komunitetit Bahá’í merr përsipër të kontribuojë në ruajtjen e një dinamike të jetës familjare që njeh barazinë e gjinive, kultivon një marrëdhënie dashurie dhe respekti midis prindërve dhe fëmijëve dhe promovon parimet e konsultimit dhe harmonisë në marrjen e vendimeve.

Familjet Bahá’í përpiqen të ushqehen me dashuri për të gjithë njerëzit, tolerancë ndaj dallimeve, një ndjenjë akute drejtësie dhe ndjeshmëri për të tjerët. Përpjekje të mëdha janë bërë për të rritur fëmijë që kuptojnë njëshmërinë e njerëzimit dhe kështu e shohin çdo shpirt, pavarësisht nga feja, përkatësia etnike ose ndonjë përkatësi tjetër, si një qenie njerëzore, dhe për të pasqyruar Bahá’u’lláh·un në thirrjen e tij për ta konsideruar njëri -tjetrin si “Frytet e një peme dhe gjethet e një dege.” Shfaqja e një mentaliteti “ne dhe ata” – një qëndrim dëmtues që mund të shfaqet kur i vihet theks i tepërt dhe me mendje të ngushtë mirëqenies së familjes së dikujt, dhe nevojat dhe interesat e të tjerëve injorohen-duhet shmangur me kujdes. Sepse, në analizën përfundimtare, përkushtimi ndaj interesave të familjes nuk mund të lejohet kur zvogëlon përkushtimin ndaj drejtësisë dhe dhembshurisë për të gjithë.

Në një kohë kur një nga shenjat më të dukshme të prishjes morale është përkeqësimi i lidhjeve familjare, nuk është detyrë e vogël të ushqejmë llojin e jetës familjare të parashikuar në Mësimet Bahá’í brenda shumë kulturave dhe traditave të përfaqësuara në komunitetin Bahá’í. Në të gjithë botën, në mjediset urbane dhe rurale, institucionet Bahá’í përdorin çdo mjet në dispozicion të tyre – organizimin e kurseve dhe konferencave, organizimin e shkollave verore dhe dimërore, ofrimin e këshillave dhe ndihma kur lindin vështirësi – për të ndihmuar në forcimin e jetës familjare.

Shkollat verore dhe dimërore kanë qenë tipare të jetës së komunitetit Bahá’í për shumë vite. Përvese u japin një mundësi pjesëmarrësve të studiojnë shkrimet Bahá’í dhe të përpiqen të kuptojnë rëndësinë së tyre, këto shkolla sezonale u lejojnë familjeve Bahá’í të kalojnë një periudhë kohe së bashku në një atmosferë të gëzueshme të favorshme për të mësuar dhe forcimin e lidhjeve shpirtërore. Këtu mund të shihni fotografi të shkollave verore dhe dimërore Bahá’í, nga vitet e para të shekullit të 20 -të e deri më sot.

Scroll to Top