Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR. B BN BAHAH’I

MASHRIQU’L -ADHKÁR - BAHÁ’Í
SHTOPIA E ADHURIMIT

Institucioni i Mashriqu’l-Adhkár, i përkthyer si “Vendi i Agimit të Përmendjes së Zotit”, u shugurua nga Vetë Bahá’u’lláh u. Shtë një koncept thelbësor i jetës së komunitetit Bahá’í, që i jep shprehje konkrete unitetit të përkushtimit dhe shërbimit.

Bahá’-të në lokalitetet në të gjithë botën sot mbjellin farëra nga të cilat Mashriqu’l-Adhkárs përfundimisht do të rriten. Procesi fillon me përpjekje të thjeshta për të hapur hapësira personale dhe kolektive për lutje. Aktet e shërbimit më pas integrohen në një model zhvillimi të veprimtarisë dhe bëhen të mundshme përpjekje më të qëndrueshme për të mbushur aspektet e jetës në komunitet me një shpirt devocional. Vendosja përfundimtare e një ngrehine fizike shënon një fazë tjetër të rëndësishme në përmbushjen e vizionit të Bahá’u’lláh -ut për Shtëpitë e Adhurimit.

Struktura fizike e një Mashriqu’l-Adhkár përfshin një ndërtesë qendrore-një Shtëpi Adhurimi-së bashku me disa varësi. Ndërsa Mashriqu’l-Adhkár formon pikën qendrore të adhurimit në një zonë gjeografike, qëllimi i tij nuk është vetëm të sigurojë një vend për lutje. ‘Abdu’l-Bahá shpjegoi se, përmes ofrimit të arsimit, kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve të tjera është gjithashtu të mbështesë përparimin social dhe ekonomik të komunitetit dhe të sigurojë strehim, ndihmë dhe ndihmë për ata në nevojë. Në këtë lidhje,‘Abdu’l-Bahá parashikoi që degët ndihmëse-të tilla si spitali, shkolla, universiteti, dispanseri dhe bujtina-gradualisht do të shtoheshin në një Shtëpi Adhurimi.

Duke iu referuar Mashriqu’l-Adhkár që atëherë po ndërtohej pranë Çikagos në Shtetet e Bashkuara,Shoghi Effendi shkroi se:

… Sado frymëzues që të jetë koncepti i adhurimit Bahá’í, siç dëshmohet në Ndërtesën qendrore të këtij Tempulli të lartësuar, ai nuk mund të konsiderohet si faktori i vetëm, madje as thelbësor, në pjesën që Mashriqu’l-Adhkár, e projektuar nga Bahá’u’lláh -u, është i destinuar të luajë në jetën organike të komunitetit Bahá’í. I ndarë nga përpjekjet shoqërore, humanitare, arsimore dhe shkencore që përqendrohen në varësitë e Mashriqu’l-Adhkár, adhurimi Bahá’,, sado i lartësuar në konceptimin e tij, sado i pasionuar në zjarr, nuk mund të shpresojë kurrë të arrijë përtej atyre të pakta dhe shpesh kalimtare rezultate të prodhuara nga soditjet e asketit ose bashkësisë së adhuruesit pasiv. Nuk mund t’i japë kënaqësi dhe përfitim të qëndrueshëm vetë adhuruesit, e aq më pak njerëzimit në përgjithësi, përveç nëse dhe derisa të përkthehet dhe transfuzohet në atë shërbim dinamik dhe të painteresuar për kauzën e njerëzimit, i cili është privilegji suprem i Vartësive të Mashriqu’l -it -Adhkár për të lehtësuar dhe promovuar.

Hulumtimi i kësaj teme

Scroll to Top