Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BN BAHAH’I

Aksioni Social

Përpjekjet Bah action’ of të veprimit shoqëror kërkojnë të promovojnë mirëqenien sociale dhe materiale të njerëzve të të gjitha shtresave të jetës, pavarësisht bindjeve ose prejardhjes së tyre. Përpjekje të tilla motivohen nga dëshira për t’i shërbyer njerëzimit dhe për të kontribuar në ndryshime konstruktive shoqërore. Së bashku ato përfaqësojnë një proces në rritje të të mësuarit në lidhje me zbatimin e mësimeve të Bahá’u’lláh u, së bashku me njohuritë e grumbulluara në fusha të ndryshme të përpjekjeve njerëzore, për realitetin shoqëror.

Çështjet e zhvillimit shoqëror dhe ekonomik mund të jenë komplekse dhe përpjekjet e Bahá’ -ve për t’u angazhuar në veprime shoqërore janë, në krahasim, modeste. Ato zakonisht kryhen nga grupe të vogla individësh në një lokalitet ku zhvillohen kurset e instituti i trajnimit po ofrohet gjerësisht. Përpjekjet dalin nga vetëdija kolektive në rritje. Shumica janë projekte me kohëzgjatje të caktuar. Ata përfundojnë kur objektivat e tyre janë përmbushur. Ato mund të lidhen me cilindo nga fushat e ndryshme, për shembull, shëndetësia, kanalizimi, arsimi, bujqësia ose mbrojtja e mjedisit. Cilado qoftë natyra e tyre, ata synojnë të përmirësojnë një aspekt të jetës së popullsisë vendase. Në disa raste, ata që merren me aksione shoqërore bazë janë në gjendje të zgjerojnë gamën e aktiviteteve të tyre në një mënyrë organike, dhe përpjekjet e tyre evoluojnë në projekte të një natyre më të qëndrueshme, me strukturë administrative.

Në raste të tilla, një organizatë jofitimprurëse, jo-qeveritare mund të krijohet nga një grup Bahá’, shpesh me kolegë të të njëjtit mendim, për të trajtuar një ose një çështje tjetër të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik. Duke vepruar mbi parimet e Besimit Bahá’í, ajo në përgjithësi quhet një “organizatë e frymëzuar nga Bahá'”. Ai siguron kapacitete institucionale në një vend ose rajon për t’u marrë me gjenerimin, zbatimin dhe përhapjen e njohurive rreth zhvillimit. Në mënyrë tipike, një organizatë e tillë do të fillojë me një linjë parësore të veprimit dhe do të lejojë që përpjekjet e saj të rriten në kompleksitet me kalimin e kohës.

Për komunitetet në shumicën e rajoneve, një nga shqetësimet e para është të sigurohet që fëmijët dhe të rinjtë e tyre të kenë akses në një arsimim të shëndoshë akademik. Aktualisht, ka disa organizata të frymëzuara nga Bahá’ që kanë hartuar programe të përcaktuara mirë, veçanërisht në fushën e arsimit, dhe anëtarët e komuniteteve lokale në të gjithë botën, me trajnime të vazhdueshme në përdorimin e materialeve, mund të miratojnë metodat e tyre dhe afrimet. Shumë të rinj dhe të reja të afta, të cilët përndryshe mund të detyrohen të largohen nga fshatrat dhe lagjet e tyre në kërkim të punës, përfitojnë në veçanti. Kapacitetit që ata kanë zhvilluar përmes studimit të kurseve të institutit i shtohen njohuri dhe aftësi të reja. Dhe ata bëhen katalizatorë për përparim të mëtejshëm: kapaciteti rritet brenda komunitetit, qoftë vetëm në mënyrë të moderuar, për të ndërmarrë veprime kolektive në fusha të tilla si arsimi, shëndeti dhe prodhimi i ushqimit dhe për t’i rezistuar ndikimit të forcave shkatërruese që shkatërrojnë strukturën shoqërore.

Në këtë mjedis, këshilli drejtues lokal ose Asambleja Shpirtërore Lokale shërben si zëri i autoritetit moral. Ndërvepron me strukturat shoqërore dhe politike në lokalitet, duke u konsultuar me ta për punën që po bëjnë Bahá’ -t për përparimin e fshatit ose të lagjes. Gjithashtu siguron që, ndërsa grupet e vogla përpiqen të përmirësojnë kushtet lokale, integriteti i përpjekjeve të tyre nuk rrezikohet. Projektet tepër ambicioze që do të konsumonin energji dhe përfundimisht do të ndalonin përparimin, shmangen. Përpjekjet rriten në përputhje me kapacitetin e popullsisë lokale për t’i çuar ato përpara. Qëndrueshmëria është një pasojë e natyrshme e vetë procesit.

Për Bahá’ -të, veprimet shoqërore ndiqen me bindjen se çdo popullsi duhet të jetë në gjendje të gjejë rrugën e përparimit të vet. Ndryshimi shoqëror nuk është një projekt që një grup njerëzish e realizon në dobi të një tjetri.

Scroll to Top