Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

Nga Qayyúmu’l-Asmá

I konsideruar fillimisht si “Kur’ani i Bábí·ve”, ky vëllim u zbulua nga Báb·i në fillim të shërbesës së Tij dhe vendosi që Shkrimet e Tij të ishin “vargje të reja nga Zoti”. Bahá’u’lláh·u e përshkroi Qayyúmu’l-Asmá·n si “libri i parë, më i madhi dhe më i fuqishmi nga të gjithë”.

Një koleksion i Shkrimeve të Báb·it mund të lexohet në Bibliotekën e Referencave Bahá’í. Disa fragmente nga Qayyúmu’l-Asmá janë ndarë më poshtë.

Bëhuni si vëllezër të vërtetë në fenë e vetme dhe të pandashme të Perëndisë, të lirë nga dallimet, sepse me të vërtetë Perëndia dëshiron që zemrat tuaja të bëhen pasqyrë për vëllezërit tuaj në Besim, në mënyrë që të gjeni veten të pasqyruar në to dhe ata në ju. Kjo është Rruga e vërtetë e Zotit, të Gjithëfuqishmit, dhe Ai me të vërtetë është vigjilent mbi veprimet tuaja.

(Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

Kjo fe është me të vërtetë, në sytë e Zotit, thelbi i Besimit të Muhamedit; Nxitoni atëherë për të arritur Parajsën qiellore dhe Kopshtin më të lartë të kënaqësisë së Tij në praninë e të Vetmit Perëndi të Vërtetë, a mund të jeni të durueshëm dhe mirënjohës përpara dëshmive të shenjave të Perëndisë.

(Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

Si shenjë e drejtësisë së pastër, Ne vërtet i kemi dërguar lajme çdo Profeti në lidhje me Kauzën e Përkujtimit Tonë dhe me të vërtetë Zoti është suprem mbi të gjithë popujt e botës.

(Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

I gjithë lavdërimi i takon Perëndisë, i Cili, nëpërmjet fuqisë së së Vërtetës, ia zbriti këtë Libër robit të Tij, që të shërbejë si një dritë ndriçuese për mbarë njerëzimin.… Vërtet kjo nuk është tjetër veçse e Vërteta sovrane; është Udha që Perëndia ka shtruar për të gjithë ata që janë në qiell dhe në tokë. Ai që do, le të marrë rrugën e drejtë për te Zoti i tij. Vërtet ky është besimi i vërtetë i Zotit dhe dëshmitarë të mjaftueshëm janë Zoti dhe ata që janë të pajisur me dijen e Librit. Kjo është me të vërtetë e Vërteta e përjetshme që Perëndia, i Lashti i Ditëve, ia ka zbuluar Fjalës së Tij të gjithëpushtetshme—Atij që është ngritur nga mesi i shkurreve të djegura. Ky është Misteri që është fshehur nga gjithçka që është në qiell dhe në tokë, dhe në këtë Revelacion të mrekullueshëm, në të vërtetë, ai është paraqitur në Librin Amë nga dora e Perëndisë, të Lartësuarit.…

O grumbulli i mbretërve dhe i bijve të mbretërve! Lërini mënjanë, njëri dhe të gjithë, sundimin tuaj që i përket Perëndisë.…

(Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

Mos thuaj: “Si mund të flasë Ai për Perëndinë, ndërsa në të vërtetë mosha e tij nuk është më shumë se njëzet e pesë?” Më vini vesh. Betohem në Zotin e qiejve dhe të tokës: Unë jam me të vërtetë rob i Zotit. Unë jam bërë Bartës i provave të pakundërshtueshme nga prania e Atij Që është Mbetja e shumëpritur e Perëndisë. Këtu është Libri Im para syve tuaj, siç është gdhendur vërtet në praninë e Perëndisë në Librin Amë. Perëndia me të vërtetë më ka bërë të bekuar, kudo që të jem, dhe më ka urdhëruar të bëj lutje dhe guxim për sa kohë që do të jetoj në tokë mes jush.

(Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

O Ti Fjala Supreme e Perëndisë! Mos ki frikë, as mos u pikëllo, sepse me të vërtetë atyre që i janë përgjigjur thirrjes Tënde, qofshin burra apo gra, Ne u kemi siguruar faljen e mëkateve, siç dihet në praninë e Më të Shumëdashurit dhe në përputhje me atë që dëshiron Ti. Vërtet dija e Tij përfshin çdo gjë. Të betohem për jetën time, ktheje fytyrën tënde drejt meje dhe mos u tremb. Me të vërtetë Ti je i Lartësuari midis Tubimit Qiellor dhe Misteri Yt i fshehur, me të vërtetë, është regjistruar në Tabelën e krijimit në mes të shkurreve të djegura. Së shpejti, Perëndia do të të japë ty sundim mbi të gjithë njerëzit, përderisa sundimi i Tij e kapërcen tërë krijimin.

(Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

Scroll to Top