Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFAR B BESON BAHÁ’

ADMINISTRATIVE BAHÁ'
URDHR

PREZANTIMI

Punët e komunitetit Bahá’í administrohen nëpërmjet një sistemi institucionesh, secila me sferën e vet të veprimit të përcaktuar. Origjina e këtij sistemi – i njohur si Rendi Administrativ Bahá’ – gjendet në Shkrimet e Vetë Bahá’u’lláh -ut. Ai zbuloi parimet që drejtojnë funksionimin e tij, krijoi institucionet e tij, caktoi ‘Abdu’l-Bahá si interpretuesi i vetëm i Fjalës së Tij dhe i dha autoritet Shtëpisë Universale të Drejtësisë. Në Vullnetin dhe Testamentin e Tij, ‘Abdu’l-Bahá emëroi nipin e tij, Shoghi Effendi , si Ruajtësi i Besimit Bahá’í. Që nga fillimi i shërbesës së tij, Shoghi Effendi i kushtoi energji zhvillimit të Rendit Administrativ, duke e sjellë atë në formë embrionale dhe duke hapur rrugën për zgjedhjen e Shtëpisë Universale të Drejtësisë.

Sot Shtëpia Universale e Drejtësisë është organi qendror drejtues i Rendit Administrativ. Nën drejtimin e tij, organet e zgjedhura, të njohura si Asamble Shpirtërore Lokale dhe Asamble Shpirtërore Kombëtare, priren për çështjet e komunitetit Bahá’í në nivelet e tyre përkatëse, duke ushtruar autoritet legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Një institucion i individëve të emëruar me kapacitet të provuar – institucioni i Këshilltarëve – gjithashtu funksionon nën drejtimin e Shtëpisë Universale të Drejtësisë dhe ushtron ndikim në jetën e komunitetit Bahá’í, nga baza në nivelin ndërkombëtar. Anëtarët e këtij Institucioni nxisin veprimin, nxisin iniciativën individuale dhe nxisin të mësuarit brenda komunitetit Bahá’í në tërësi, përveç ofrimit të këshillave për Asambletë Shpirtërore.

Duke vepruar në rolet e tyre përkatëse, institucionet e Këshilltarëve dhe Asambleve Shpirtërore ndajnë përgjegjësinë për mbrojtjen dhe përhapjen e Besimit Bahá’í. Ndërveprimet harmonike mes tyre sigurojnë sigurimin e vazhdueshëm të udhëzimit, dashurisë dhe inkurajimit për anëtarët e komunitetit Bahá’ throughout në të gjithë botën. Së bashku, ata fuqizojnë përpjekjet individuale dhe kolektive për të kontribuar në mirëqenien e shoqërisë.

Institucionet Bahá’ nuk konceptohen vetëm si një mjet për të administruar aspektet e brendshme të jetës së komunitetit Bahá’í, edhe pse thelbësore është kjo. Para së gjithash, Urdhri Administrativ synon të shërbejë si një kanal përmes të cilit do të rrjedhë fryma e Besimit, duke mishëruar në funksionimin e tij llojin e marrëdhënieve që duhet të vijnë për të lidhur së bashku dhe për të mbështetur shoqërinë ndërsa njerëzimi lëviz drejt pjekurisë kolektive.

Theshtë struktura e Rendit të Tij të Ri Botëror, që tani po trazohet në barkun e institucioneve administrative që Ai vetë ka krijuar, që do të shërbejë si një model dhe një bërthamë e asaj komonuelti botëror, i cili është fati i sigurt, i pashmangshëm i popujve dhe kombet e tokës.
— SHOGHI EFFENDI—
Themeli mbi të cilin është themeluar ky Urdhër Administrativ është Qëllimi i pandryshueshëm i Zotit për njerëzimin në këtë ditë. Burimi nga i cili merr frymëzimin e tij nuk është askush më pak se Vetë Bahá’u’lláh -u.
— SHOGHI EFFENDI

Hulumtimi i kësaj teme

Ky koleksion faqesh eksploron temën e Rendit Administrativ Bahá’í.

Scroll to Top