Bashkësia Bahá'í e Shqipërisë

ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË | BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ

SHTËPIA UNIVERSALE E DREJTËSISË

PREZANTIM

Shtëpia Universale e Drejtësisë është këshilli drejtues ndërkombëtar i Besimit Bahá’í. Bahá’u’lláh·u urdhëroi krijimin e këtij institucioni në librin e Tij të ligjeve, Kitáb-i-Aqdas.

Shtëpia Universale e Drejtësisë është një organ nëntë anëtarësh, i zgjedhur çdo pesë vjet nga e gjithë anëtarësia e gjithë kuvendeve Bahá’í kombëtare. Bahá’u’lláh·u i dha autoritetin hyjnor Shtëpisë Universale të Drejtësisë për të ushtruar një ndikim pozitiv në mirëqenien e njerëzimit, për të promovuar arsimin, paqen dhe prosperitetin global dhe për të mbrojtur nderin njerëzor dhe pozitën e fesë. Ai ngarkohet me zbatimin e mësimeve Bahá’í në kërkesat e një shoqërie që evolon vazhdimisht dhe kështu është i autorizuar të ligjërojë për çështje që nuk mbulohen shprehimisht në Tekstet e Shenjta të Besimit.

Që nga zgjedhjet e para në 1963, Shtëpia Universale e Drejtësisë ka udhëhequr komunitetin botëror Bahá’í që të zhvillojë kapacitetin e tij për të marrë pjesë në ndërtimin e një qytetërimi të begatë global. Udhëzimi i dhënë nga Shtëpia Universale e Drejtësisë siguron unitetin e mendimit dhe veprimit në komunitetin Bahá’í ndërsa mëson të përkthejë Vizionin e Bahá’u’lláh·ut për paqen botërore në realitet.

Meqenëse për çdo ditë ka një problem të ri dhe për çdo problem një zgjidhje të përshtatshme, çështje të tilla duhet t’u referohen Ministrave të Shtëpisë së Drejtësisë që ata të veprojnë sipas nevojave dhe kërkesave të kohës.

— BAHÁ’U’LLÁH·U

Eksploroni këtë temë

Ky koleksion artikujsh eksploron origjinën, përgjegjësitë dhe punën e Shtëpisë Universale të Drejtësisë dhe rritjen dhe zhvillimin e komunitetit botëror Bahá’í që nga zgjedhjet e tij të para në 1963. Ai gjithashtu përfshin një përzgjedhje të mesazheve të rëndësishme nga Shtëpia Universale e Vetë drejtësia.

Një institucion unik

Zhvillimi i Komunitetit Bahá’í Që nga viti 1963

Selia e Shtëpisë Universale të Drejtësisë

Citate

Artikuj dhe Burime

Scroll to Top