ÇFARË BESOJNË BAHÁ’Í·TË |  BAHÁ’U’LLÁH·U DHE BESËLIDHJA E TIJ

Báb·i – Zgalemi i Besimit Bahá’í

Artikuj dhe Burime

Një përzgjedhje esesh, artikujsh dhe materialesh burimore të cilat eksplorojnë më tej jetën e Báb·it dhe misionin e Tij.

 

Shkrimet e Báb

Nga Bayán·i Persian

Në këtë vëllim – i shkruar afër fundit të 1847 ose fillimit të 1848 – Báb·i paraqiti elementet thelbësore të ligjeve dhe koncepteve të Tij fetare dhe parashikoi Rendin Botëror të Bahá’u’lláh·ut.

Nga një Letër drejtuar Muhamed Shahut

Në këtë letër, Báb·i sfidoi Shahun e Iranit të reflektonte mbi trajtimin që Ai kishte marrë dhe natyrën e misionit të Tij.

Nga Qayyúmu’l-Asmá

Fillimisht i konsideruar si “Kurani” i Bábí·ve, ky vëllim u zbulua nga Báb·i në fillim të shërbesës së Tij dhe i përcaktoi Shkrimet e Tij si “vargje të reja nga Zoti”. Bahá’u’lláh·u e përshkroi Qayyúmu’l-Asmá·in si “i pari, më i madhi dhe më i fuqishmi nga të gjithë librat”.

Nga Dalá’il-i-Sab‘ih

Báb·i zbuloi Dalá’il-i-Sab‘ih (“Shtatë Provat”) ndërsa ishte i burgosur në Mah-Ku. Në të, Ai përcakton të vërtetën e misionit të Tij.

Nga Kitáb-i-Asma

Kitab-i-Asma (“Libri i Emrave”) u zbulua nga Báb·i gjatë burgosjes së Tij në Mah-Ku dhe Chihriq dhe përfshin rreth 3000 faqe.

Materiale të tjera burimore

Báb·i sipas fjalëve të Bahá’u’lláh·ut dhe ‘Abdu’l-Bahá·it

Ky koleksion i shkurtër ekstraktesh mbledh së bashku disa nga haraçet që i janë bërë Báb·it nga Bahá’u’lláh·u dhe ‘Abdu’l-Bahá·i.

Báb·i në fjalët e Shoghi Effendi·ut

Në këtë ekstrakt nga një letër drejtuar Bahá’í·ve të Perëndimit të njohur si Kohyjnorja e Bahá’u’lláh·ut, Shoghi Effendi shpjegon stacionin e Báb·it.

Ekzekutimi i Báb·it

Në këtë ekstrakt nga Perëndia kalon pranë, Shoghi Effendi·u rrëfen ngjarjet që kanë të bëjnë me ekzekutimin e Báb·it.

Misioni i Báb·it: Retrospektive 1844-1944

Në këtë artikull, botuar për herë të parë në botimin 1994-1995 të Botës Bahá’í, Douglas Martin e konsideron Revelacionin e Báb·it në kontekstin e ndikimit të tij te shkrimtarët perëndimorë të asaj periudhe dhe ndikimin e tij të mëpasshëm.

Ri-lulëzimi i romancës historike në Nabil

Në këtë ese, të botuar për herë të parë në botimin 1932-4 të Botës Bahá’í, Mary Maxwell, e njohur më vonë si Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khánum, pas martesës së saj me Shoghi Effendi·un në vitin 1937, reflekton mbi temat mbizotëruese të Lajmëtarëve të Agimit; një rrëfim i hershëm i historisë Bábí shkruar nga Nabil-i-A’zam.

Lëvizja Bábí – Disa vlerësime bashkëkohore

Ky artikull i shkurtër mbledh së bashku vlerësimet e Báb·it të shkruar nga individë të shquar si romancieri Leo Tolstoy dhe burri i shtetit George Nathaniel Curzon.

Lexim i mëtejshëm

Bibliografia e leximit të rekomanduar

Një listë e leximeve të mëtejshme mbi këtë temë është në dispozicion këtu.

Scroll to Top