Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Paqe Universale

Paqe Universale 

Artikuj dhe Burime

Një përzgjedhje e leximeve, eseve dhe materialeve burimore mbi temën e paqes universale

Lexime të zgjedhura

Arsimi Universal

 • Një përmbledhje citimesh nga Bahá’u’lláh-u, ‘Abdu’l-Bahá-i, Shoghi Effendiu dhe Shtëpia Universale e Drejtësisë mbi temën e Edukimit Universal.

Konsultim

Një përmbledhje citimesh nga Bahá’u’lláh-u, ‘Abdu’l-Bahá-i, Shoghi Effendiu dhe Shtëpia Universale e Drejtësisë mbi temën e Konsultimit.

Barazia e burrave dhe grave

 • Barazia e burrave dhe grave ishte një temë e shfaqur shpesh në Shkrimet dhe bisedat e ‘Abdu’l-Bahá-it. Këto përzgjedhje ilustrojnë rëndësinë e këtij parakushti të rëndësishëm për paqen botërore.

Nga Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá-it

 • Letra nga e cila është marrë ky ekstrakt është shkruar fillimisht si përgjigje ndaj Komitetit Ekzekutiv të Organizatës Qendrore për një Paqe të Qëndrueshme në Hagë. Në të, ‘Abdu’l-Bahá shpjegon sesi një numër mësimesh të Bahá’u’lláh-ut lidhen me arritjen e paqes universale.

Nga Shpalosja e Qytetërimit Botëror

 • Në këtë letër, të datës 11 mars 1936, Shoghi Effendi shpjegon se si do të shfaqet një qytetërim i ri global.
 • Deklaratat

E drejta për arsimim

 • Kjo deklaratë nga Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’ to në sesionin e 56 -të të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Gjenevë, Zvicër, Mars 2000, eksploron rëndësinë e së drejtës për arsimim.

Madhështia që Mund të jetë e Tyre: Edukimi i Vajzave – Një Investim në të Ardhmen

 • Nga zvogëlimi i vdekshmërisë foshnjore, pjellorisë dhe incidencës së AIDS -it e deri te përmirësimet në mjedis, është demonstruar shumë se është edukimi i nënës ai që bën ndryshimin dhe se efektet pozitive rriten me çdo vit shtesë që një vajzë qëndron në shkollë, thotë kjo deklaratë e Komunitetit Ndërkombëtar Bahá’,, dorëzuar në sesionin e 39 -të të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për Statusin e Grave, Nju Jork, SHBA, 15 Mars – 4 Prill 1995.

Edukimi dhe Trajnimi për Përmirësimin e Shoqërisë

 • Kjo deklaratë u paraqit nga Bashkësia Ndërkombëtare Bahá’ to në Sesionin e 55 -të të Komisionit të Kombeve të Bashkuara mbi Statusin e Grave në 2011. Ai diskuton sesi, në mënyrë që ndërmarrja e zhvillimit global të përparojë, gratë dhe burrat duhet të fuqizohen mbani përgjegjësinë e pjesëmarrjes në gjenerimin, zbatimin dhe përhapjen e njohurive.

Transformimi i vlerave për të fuqizuar fëmijën vajzë

 • Priorizimi i edukimit të vajzave u mundëson atyre të rriten intelektualisht dhe moralisht, duke kultivuar një ndjenjë dinjiteti si dhe përgjegjësi për mirëqenien e familjes së tyre, komunitetit të tyre dhe botës, thotë komuniteti ndërkombëtar Bahá’ in në këtë deklaratë , paraqitur në Sesionin e 51 -të të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për Statusin e Grave në 2008.

Roli i Burrave dhe Djemve në Arritjen e Barazisë Gjinore

 • Kjo deklaratë, e paraqitur nga Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’ to në Sesionin e 48 -të të Komisionit të Kombeve të Bashkuara mbi Statusin e Grave në 2004, eksploron sesi mbështetja aktive e burrave dhe djemve është vendimtare për arritjen e barazisë.

Roli i Fesë në Promovimin e Avancimit të Grave

 • Kjo deklaratë me shkrim nga Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’ u shpërnda zyrtarisht të gjithë pjesëmarrësve të Konferencës së Katërt Botërore të Kombeve të Bashkuara mbi Gratë në Pekin në Shtator 1995. Asgjë më pak se vizioni bindës i fesë për paqen dhe angazhimi ndaj vlerave mbi të cilat ajo duhet të bazohet, thotë ajo, do të ketë fuqinë për të motivuar ndryshimet revolucionare në sjelljen individuale, strukturat organizative dhe dinamikat ndërpersonale.

Barazia e burrave dhe grave: një realitet i ri

 • Ky broshurë, botuar në 1975 për Vitin Ndërkombëtar të Gruas, eksploron barazinë e gjinive si një standard shpirtëror dhe moral thelbësor për bashkimin e planetit dhe shpalosjen e rendit botëror.

Transformimi i diskutimit kolektiv: Vlerësimi i unitetit dhe drejtësisë

 • “Konsultimi është një qasje ndaj hetimit kolektiv që është unifikuese dhe jo përçarëse,” shkruan Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’,, në këtë deklaratë të përgatitur në shkurt 2010 si një kontribut në Sesionin e 48 -të të Komisionit për Zhvillimin Social mbi temën prioritare të ” integrimi social ”

Çrrënjosja e varfërisë: ecja përpara si një

 • Në këtë deklaratë, Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’í vëren se për të gjeneruar njohurinë dhe angazhimin e nevojshëm për të kapërcyer varfërinë, spektri i plotë i potencialit shpirtëror dhe intelektual njerëzor do të duhet të thirret për detyrën. Dhe ndërsa angazhohet plotësia e njerëzimit tonë, ajo do të rigjenerojë strukturën e qytetërimit

Rimendimi i prosperitetit: Formimi i alternativave për një kulturë të konsumatorizmit

 • Në këtë deklaratë, Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’ writes shkruan se një kulturë e konsumizmit ka tentuar të zvogëlojë qeniet njerëzore në konsumatorë konkurues, të pangopur të mallrave dhe në objekte të manipulimit nga tregu. Një vështrim më i thellë në natyrën njerëzore, sugjeron deklarata, do të zbulonte aftësinë e qenieve njerëzore për t’iu përgjigjur një thirrjeje më të lartë.

Artikuj dhe ese

Feja dhe Rendi Botëror

 • Horace Holley shpjegon se, pa një bazë të fortë dhe të qëndrueshme në unitetin moral, institucionet e shoqërisë nuk mund të prodhojnë vetëm paqe dhe do të mbeten si qendra të përçarjes dhe grindjeve.

Demokracia Liberale Perëndimore si Rend i Ri Botëror?

 • Në këtë ese, të botuar për herë të parë në The Baha’i World 2005-2006, Dr. Michael Karlberg argumenton se demokracia liberale perëndimore, ose demokracia konkurruese, është bërë anakronike, e padrejtë dhe e paqëndrueshme në një epokë të rritjes së ndërvarësisë globale.

Të jetosh në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi: Tranzicioni në pjekuri

 • Kjo leksion u mbajt nga Dr. Farzam Arbab në një simpozium kombëtar mbi “Një Kuadër të Ri për Edukimin Moral” në Tiranë, Shqipëri, në Nëntor 1993. Ky ishte një forum i hapur për një debat publik mbi atë që duhet bërë me edukimin moral në një shoqëri që është në procesin e kalimit të shpejtë nga një sistem i krijuar socio-politik në një sistem të ri ende të papërcaktuar dhe artikuluar.

Drejt Qëllimit të Partneritetit të Plotë: Njëqind e Pesëdhjetë Vite të Avancimit të Grave

 • Ann Boyles anketon përpjekjet e kaluara dhe të së tashmes të komunitetit Bahá’í për të kuptuar dhe praktikuar parimin e barazisë midis burrave dhe grave në këtë artikull, i cili u shfaq për herë të parë në botimin 1993-1994 të Botës Bahá’í.

Ekonomia Botërore e Bahá’u’lláh -ut

 • Në këtë ese të Horace Holley, të botuar për herë të parë në The Bahá’í World Volume IV, 1930-1932, përvijohet skica e një filozofie fetare, e cila depërton në shpirtin e historisë dhe shpjegon çrregullimet e çuditshme që mundojnë epokën e tanishme.

Lexim i mëtejshëm

Bibliografia e leximit të rekomanduar

 • Një listë e leximeve të mëtejshme mbi këtë temë është në dispozicion këtu.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top