Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Marrëdhëniet thelbësore

Urdhri Administrativ Bahá’í

Asambleja Shpirtërore Kombëtare

Në nivel kombëtar, çështjet e komunitetit Bahá’í administrohen nga Asambleja Shpirtërore Kombëtare, një këshill i zgjedhur prej nëntë anëtarësh përgjegjës për drejtimin, koordinimin dhe stimulimin e aktiviteteve të Asambleve Shpirtërore Lokale dhe anëtarëve individualë të Bahá’-it í komunitet brenda një vendi të caktuar. Shoghi Effendi, në një letër të shkruar në emër të tij, e krahason funksionimin e një Asambleje Shpirtërore Kombëtare me rrahjen e një zemre të shëndoshë, “ duke pompuar dashuri, energji dhe inkurajim shpirtëror 1 të gjithë anëtarëve të komunitetit Bahá’í. Ai shkruan se anëtarët e Asambleve Shpirtërore duhet “ të shpërfillin tërësisht pëlqimet dhe mospëlqimet e tyre, interesat dhe prirjet e tyre personale dhe të përqëndrojnë mendjen e tyre mbi ato masa që do të çojnë në mirëqenien dhe lumturinë e Komunitetit Bahá’í dhe do të promovojnë barra e zakonshme. 2 Ata duhet t’i qasen detyrës së tyre me” përulësi ekstreme “dhe duhet të theksohet për “ mendjelehtësinë e tyre, ndjenjën e tyre të lartë të drejtësisë dhe detyrës, sinqeritetin e tyre, modestinë e tyre, gjithë përkushtimin e tyre ndaj mirëqenies dhe interesave të miqve, Kauzës dhe njerëzimit “. 3 Përgjegjësitë e një Asambleje Shpirtërore Kombëtare përfshijnë kanalizimin e burimeve financiare të komunitetit, nxitjen e rritjes dhe gjallërisë së komunitetit kombëtar Bahá’í, mbikëqyrjen e çështjeve të komunitetit, përfshirë aktivitetet e tij të zhvillimit social dhe ekonomik dhe pronat e tij, mbikëqyrjen e marrëdhënieve me qeverinë, zgjidhjen pyetje nga individët dhe Asambletë Shpirtërore Lokale dhe forcimi i pjesëmarrjes së komunitetit Bahá’í në jetën e shoqërisë në nivel kombëtar. Në të gjitha fushat e punës së tyre, Asambletë Shpirtërore Kombëtare përfitojnë nga mençuria dhe përvoja e Këshilltarëve, të cilët i këshillojnë dhe i ndihmojnë. Anëtarët e të gjitha Asambleve Shpirtërore Kombëtare janë drejtpërdrejt përgjegjës për zgjedhjen e Shtëpisë Universale të Drejtësisë çdo pesë vjet. Vetë Asambleja Shpirtërore Kombëtare zgjidhet çdo vit, duke ndjekur procedurat themelore elektorale Bahá’í: asnjë nominim nuk lejohet, fushata është e ndaluar, votimet e fshehta përdoren, zgjedhësve u kërkohet të marrin parasysh karakterin moral dhe aftësinë praktike, dhe ato gra dhe burra zgjidhen ata që marrin më shumë vota. Ndërsa Asambleja Shpirtërore Lokale zgjidhet nga të gjithë anëtarët e rritur të komunitetit Bahá’í lokal, Asambleja Shpirtërore Kombëtare zgjidhet nga delegatë, të cilët u zgjodhën në kongreset e rrethit ose “njësisë”. Çdo vit, delegatët mblidhen në Konventën Kombëtare, konsultohen dhe ndajnë njohuri rreth përparimit të komunitetit Bahá’í dhe votojnë për anëtarët e Asamblesë Shpirtërore Kombëtare. Në disa vende, Asambleja Shpirtërore Kombëtare cakton disa nga funksionet e saj në Këshillat Rajonale Bahá’í, të cilët i shërbejnë një zone gjeografike të caktuar brenda tokës në fjalë. Përgjegjësitë e një Këshilli Rajonal mund të përfshijnë kryerjen e politikave të Asamblesë Shpirtërore Kombëtare, mbikëqyrjen e përparimit të planeve dhe projekteve të veçanta dhe marrjen e hapave për të stimuluar dhe koordinuar rritjen e komunitetit Bahá’í brenda rajonit.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top