Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Zoti dhe Krijimi i Tij

Një qytetërim gjithnjë në avancim

Besimi dhe Arsyeja

Besimi dhe arsyeja janë atribute të shpirtit njerëzor përmes të cilave mund të fitohen njohuri dhe njohuri rreth dimensioneve fizike dhe shpirtërore të ekzistencës. ‘Abdu’l-Bahá thotë: “ Me besim nënkuptohet, së pari, njohuria e ndërgjegjshme dhe së dyti, praktika e veprave të mira. 1 Ai e përshkruan arsyen si” aftësia e parë e njeriut 2 dhe shënime ajo fuqi arsyetuese “ e veçon njeriun midis qenieve të krijuara dhe e bën atë një krijesë të ndarë. 3 Zoti na ka dhënë mendje racionale për këtë qëllim, për të depërtuar në të gjitha gjërat, për të gjetur të vërtetën. Nëse dikush heq dorë nga arsyeja, çfarë mbetet? 4 Besimi dhe arsyeja së bashku bëjnë të mundur zbulimin e fuqive dhe aftësive të fshehura në individëve, dhe në njerëzimin në tërësi, dhe u mundësojnë njerëzve të punojnë për realizimin e këtyre potencialeve. Shpesh pretendohet se ekziston një dualitet midis besimit dhe arsyes – se zemra dhe mendja ekzistojnë në një gjendje kundërshtimi të përhershëm. Megjithatë, një dualitet i tillë bazohet në përshkrimet e papërshtatshme të besimit dhe arsyes. Besimi, për shembull, shumë shpesh kuptohet si të menduarit trillues, bestytni, irracionalitet dhe verbëri ndaj faktit – ai përkufizohet si antitezë e dijes. Në mënyrë të ngjashme, arsyeja reduktohet në një lloj të veçantë racionaliteti që kufizohet në sferën e empirikës, duke përjashtuar gjithçka që nuk mund të llogaritet dhe duke pretenduar se është e lirë nga supozimet. Në realitet, besimi dhe arsyeja janë aftësi plotësuese të qenies njerëzore që së bashku bëjnë të mundur të kuptuarit e realitetit; ato janë të dyja mjete që i mundësojnë shoqërisë të kuptojë të vërtetën. ‘Abdu’l-Bahá shkruan:“ Nëse feja i kundërvihet arsyes dhe shkencës, besimi është i pamundur; dhe kur besimi dhe besimi në fenë hyjnore nuk shfaqen në zemër, nuk mund të ketë arritje shpirtërore. 5 Të kesh besim nuk është thjesht të “njohësh” të vërtetën. Besimi i vërtetë është njohuri e ndërgjegjshme e shprehur në veprim. Bahá’u’lláh-u thotë se “ Thelbi i besimit është pakësia e fjalëve dhe bollëku i veprave… 6 Për të njëjtën temë, ‘Abdu’l-Bahá shkruan: “ së pari është” të dish “dhe më pas” të bësh “. 7 Nëse e dimë një të vërtetë, atëherë, na takon neve të veprojmë në përputhje me të, të shkëputur nga gjërat e kësaj bote. “ [T] hej që ecni në rrugën e besimit, ” ka shkruar Bahá’u’lláh -u, “ duhet të pastrohen nga gjithçka që është tokësore – veshët e tyre nga fjalët boshe, mendjet e tyre nga imagjinata të kota, zemrat e tyre nga dashuritë e kësaj bote, sytë e tyre nga ajo që humbet. Ata duhet të kenë besim te Zoti dhe, duke u mbajtur fort tek Ai, të ndjekin rrugën e Tij. 8 Në pasazhe të shumta, ‘Abdu’l-Bahá nënvizon rëndësinë e arsyes dhe racionalitetit, duke vënë në dukje se këto aftësi e dallojnë qenien njerëzore “ mbi të gjitha format e tjera të jetës. 9 Ai thotë se” dhuratat më të mëdha të njeriut janë arsyeja dhe elokuenca e shprehjes. 10 Ai pyet: “ Si mund të besojë njeriu atë që ai e di se është kundër arsyes?… A mund ta pranojë zemra atë që arsyeja e mohon? 11 dhe, “ Si mund të besojë një njeri se është fakt që shkenca ka provuar të jetë e pamundur? ” duke përfunduar se nëse një person beson pavarësisht arsyes së tij “ është më tepër bestytni injorante sesa besim. 12 Ai shpjegon se ne duhet t’i kushtojmë shqisat dhe aftësitë tona “ shërbimit të së mirës së përgjithshme ” në mënyrë që qeniet njerëzore, të cilat “ dallohen mbi të gjitha format e tjera të jetës për perceptueshmëri dhe eason ”duhet të punojë vazhdimisht“ derisa i gjithë njerëzimi të mblidhet në mënyrë të sigurtë në kështjellën e padepërtueshme të dijes. 13 < /span>
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top