Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Bahá’u’lláh -u dhe Besëlidhja e Tij

Shtëpia Universale e Drejtësisë

Citate nga Shtëpia Universale e Drejtësisë

Përmes komunikimeve të saj, Shtëpia Universale e Drejtësisë jep analiza, vizion dhe drejtim për të ndihmuar komunitetin global Bah growing’í në rritje që të marrë pjesë në ndërtimin e një qytetërimi botëror. Midis tyre është një letër drejtuar komunitetit Bahá’í në ditën e parë të Ridvanit çdo vit – e cila zakonisht bie në 20 ose 21 Prill – e njohur si mesazhi i Ridvanit. Herë pas here, Shtëpia Universale e Drejtësisë gjithashtu i drejtohet mesazhe shoqërisë më të gjerë, duke ofruar perspektiva për çështjet që shqetësojnë mirëqenien e planetit. Më poshtë janë disa ekstrakte të shkurtra nga mesazhet e Shtëpisë Universale të Drejtësisë. Një koleksion shumë më i gjerë mund të gjendet në Bibliotekën e Referencës Bahá’í.

Përçarja është thelbi i problemeve që prekin aq rëndë planetin. Ai përshkon qëndrimet në të gjitha departamentet e jetës. Shtë në zemër të të gjitha konflikteve të mëdha midis kombeve dhe popujve. Akoma më seriozisht, përçarja është e zakonshme në marrëdhëniet midis feve dhe brenda feve, duke dëmtuar ndikimin shpirtëror dhe moral, të cilin është qëllimi i tyre kryesor.

(Për Bahá’í -të e Botës, 26 nëntor 1992)

Komuniteti Bahá’í ka punuar me këmbëngulje brenda kuadrit të Planeve globale të nxjerra nga Shtëpia e Drejtësisë dhe ka arritur të krijojë një model të jetës Bahá’í që promovon zhvillimin shpirtëror të individit dhe kanalizon energjitë kolektive të anëtarëve të tij drejt ringjalljen shpirtërore të shoqërisë. Ajo ka fituar kapacitetin për të arritur një numër të madh të shpirtrave pritës me mesazhin, për t’i konfirmuar ato dhe për të thelluar kuptimin e tyre për gjërat thelbësore të Besimit që ata kanë përqafuar. Ai ka mësuar të përkthejë parimin e konsultimit të shpallur nga Themeluesi i tij në një mjet efektiv për vendimmarrjen kolektive dhe për të edukuar anëtarët e tij në përdorimin e tij. Ajo ka hartuar programe për edukimin shpirtëror dhe moral të anëtarëve të saj më të vegjël dhe i ka shtrirë ato jo vetëm tek fëmijët e vet dhe të rinjtë e vegjël, por edhe tek ata të komunitetit më të gjerë. Me grupin e talenteve në dispozicionin e saj, ajo ka krijuar një trup të pasur letërsie e cila përfshin vëllime në shumë gjuhë që adresojnë nevojat e tij dhe interesin e publikut të gjerë. Ajo është përfshirë gjithnjë e më shumë në çështjet e shoqërisë në përgjithësi, duke ndërmarrë një mori projektesh të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik … Ajo ka bërë hapa të rëndësishëm në shumëfishimin e burimeve të saj njerëzore përmes një programi trajnimi që arrin bazat e komunitetit dhe ka zbuluar metoda dhe instrumente për krijimin e një modeli të qëndrueshëm të rritjes.

(Drejtuar Bahá’ -ve të Botës, Ridvan 2006)

Mijëra e mijëra, duke përqafuar larminë e të gjithë familjes njerëzore, janë angazhuar në studimin sistematik të Fjalës Krijuese në një mjedis që është menjëherë serioz dhe ngritës. Ndërsa përpiqen të zbatojnë përmes një procesi veprimi, reflektimi dhe konsultimi njohuritë e fituara në këtë mënyrë, ata e shohin ngritjen e kapacitetit të tyre për t’i shërbyer Kauzës në nivele të reja. Duke iu përgjigjur dëshirës më të madhe të çdo zemre për të komunikuar me Krijuesin e saj, ata kryejnë akte adhurimi kolektive në mjedise të ndryshme, duke u bashkuar me të tjerët në lutje, duke zgjuar ndjeshmëritë shpirtërore dhe duke formuar një model jete të dalluar për karakterin e tij devocional. Ndërsa thërrasin njëri -tjetrin në shtëpitë e tyre dhe bëjnë vizita te familjet, miqtë dhe të njohurit, ata hyjnë në diskutime të qëllimshme mbi temat e rëndësisë shpirtërore, thellojnë njohuritë e tyre për Besimin, ndajnë mesazhin e Bahá’u’lláh -ut dhe mirëpresin një numër në rritje në bashkohuni me ta në një ndërmarrje të fuqishme shpirtërore. Të vetëdijshëm për aspiratat e fëmijëve të botës dhe nevojën e tyre për edukim shpirtëror, ata i zgjerojnë përpjekjet e tyre gjerësisht për të përfshirë kontigjente gjithnjë e në rritje të pjesëmarrësve në klasa që bëhen qendra tërheqëse për të rinjtë dhe forcojnë rrënjët e Besimit në shoqëri. Ato ndihmojnë të rinjtë e vegjël të kalojnë nëpër një fazë vendimtare të jetës së tyre dhe të fuqizohen për të drejtuar energjitë e tyre drejt përparimit të qytetërimit. Dhe me përparësinë e një bollëku më të madh të burimeve njerëzore, një numër në rritje i tyre janë në gjendje të shprehin besimin e tyre përmes një valë në rritje të përpjekjeve që adresojnë nevojat e njerëzimit në të dy dimensionet e tyre shpirtërore dhe materiale.

(Për Bahá’í -të e Botës, Ridvan 2008)

Fëmijët janë thesari më i çmuar që mund të ketë një komunitet, sepse në to janë premtimi dhe garancia e së ardhmes. Ato mbajnë fara të karakterit të shoqërisë së ardhshme, e cila është formuar kryesisht nga ajo që të rriturit që përbëjnë komunitetin bëjnë ose nuk arrijnë të bëjnë në lidhje me fëmijët. Ato janë një besim që asnjë komunitet nuk mund ta neglizhojë pa u ndëshkuar. Një dashuri gjithëpërfshirëse për fëmijët, mënyra e trajtimit të tyre, cilësia e vëmendjes së treguar ndaj tyre, fryma e sjelljes së të rriturve ndaj tyre-të gjitha këto janë ndër aspektet vitale të qëndrimit të nevojshëm. Dashuria kërkon disiplinë, guxim për t’i mësuar fëmijët me vështirësi, për të mos i kënaqur tekat e tyre ose për t’i lënë ata plotësisht në duart e tyre. Duhet të mbahet një atmosferë në të cilën fëmijët të ndiejnë se i përkasin komunitetit dhe marrin pjesë në qëllimin e tij.

(Drejtuar Bahá’ -ve të Botës, Ridvan 2000)

Përjetësimi i injorancës është një formë më e rëndë e shtypjes; ai përforcon muret e shumta të paragjykimeve që qëndrojnë si barriera në realizimin e njëshmërisë së njerëzimit, njëherësh qëllimi dhe parimi i funksionimit të Zbulesës së Bahá’u’lláh -ut. Qasja në njohuri është e drejta e çdo qenieje njerëzore, dhe pjesëmarrja në gjenerimin, zbatimin dhe përhapjen e saj një përgjegjësi që të gjithë duhet ta mbajnë mbi vete në ndërmarrjen e madhe të ndërtimit të një qytetërimi të begatë botëror – secili individ sipas talenteve dhe aftësive të tij ose të saj. Drejtësia kërkon pjesëmarrje universale. Kështu, ndërsa veprimi shoqëror mund të përfshijë ofrimin e mallrave dhe shërbimeve në një formë, shqetësimi i tij kryesor duhet të jetë ndërtimi i kapaciteteve brenda një popullate të caktuar për të marrë pjesë në krijimin e një bote më të mirë.

(Drejtuar Bahá’í -ve të Botës, Ridvan 2010)

Gjatë historisë njerëzore, ndërveprimet midis [individit, institucioneve dhe komunitetit] kanë qenë të mbushura me vështirësi në çdo hap, me zhurmën individuale për liria, institucioni që kërkon nënshtrim dhe komuniteti që pretendon përparësi. Çdo shoqëri ka përcaktuar, në një mënyrë ose në një tjetër, marrëdhëniet që lidhin të tre, duke krijuar periudha stabiliteti, të ndërthurura me trazira. Sot, në këtë epokë të tranzicionit, ndërsa njerëzimi përpiqet të arrijë pjekurinë e tij kolektive, marrëdhënie të tilla – jo, vetë konceptimi i individit, i institucioneve shoqërore dhe i komunitetit – vazhdojnë të sulmohen nga kriza shumë të shumta për t’u numëruar. Kriza botërore e autoritetit jep prova të mjaftueshme. Kaq të rënda kanë qenë abuzimet e tij, dhe kaq të thellë dyshimi dhe pakënaqësia që ngjall tani, saqë bota po bëhet gjithnjë e më e pakontrollueshme – një situatë e bërë edhe më e rrezikshme nga dobësimi i lidhjeve të komunitetit.

Çdo ndjekës i Bahá’u’lláh -ut e di mirë se qëllimi i Zbulesës së Tij është të krijojë një krijim të ri. Sapo “Thirrja e Parë doli nga buzët e Tij, atëherë i gjithë krijimi u revolucionarizua dhe gjithçka që është në qiej dhe gjithçka që është në tokë u trazua në thellësi”. Individi, institucionet dhe bashkësia – tre protagonistët në Planin Hyjnor – po formohen nën ndikimin e drejtpërdrejtë të Zbulesës së Tij, dhe po shfaqet një konceptim i ri i secilit, i përshtatshëm për një njerëzim që ka ardhur në moshë. Marrëdhëniet që i lidhin ato gjithashtu, po pësojnë një transformim të thellë, duke sjellë në sferën e ekzistencës fuqitë ndërtuese të qytetërimit, të cilat mund të çlirohen vetëm në përputhje me dekretin e Tij.

(Konferencës së Bordit të Këshilltarëve Kontinental, 28 Dhjetor 2010)

Paqja e Madhe drejt së cilës njerëzit e vullnetit të mirë gjatë shekujve kanë prirur zemrat e tyre, nga të cilat shikuesit dhe poetët për breza të panumërt kanë shprehur vizionin e tyre, dhe për të cilat nga mosha në moshë shkrimet e shenjta të njerëzimit kanë mbajtur vazhdimisht premtimin, tani është më në fund brenda mundësive të kombeve. Për herë të parë në histori është e mundur që të gjithë të shikojnë të gjithë planetin, me të gjithë popujt e tij të shumtë të larmishëm, në një perspektivë. Paqja botërore nuk është vetëm e mundur, por e pashmangshme. Stageshtë faza tjetër në evolucionin e këtij planeti…

(Premtimi i Paqes Botërore )

Ndalimi i armëve bërthamore, ndalimi i përdorimit të gazrave helmues, apo nxjerrja jashtë ligjit e luftës kundër mikrobeve nuk do të heqë shkaqet rrënjësore të luftës. Sado të rëndësishme masa të tilla praktike padyshim që janë si elemente të procesit të paqes, ato në vetvete janë shumë sipërfaqësore për të ushtruar ndikim të qëndrueshëm … Duhet të miratohet një kuadër i mirëfilltë universal.

(Premtimi i paqes botërore)

Çdo ditë që kalon, rritet rreziku që zjarret në rritje të paragjykimeve fetare të ndezin një shpërthim mbarëbotëror, pasojat e të cilit janë të paimagjinueshme. Një rrezik i tillë qeveria civile, pa ndihmë, nuk mund të kapërcehet. As nuk duhet të mashtrojmë veten se thirrjet për tolerancë reciproke mund të shpresojnë vetëm për të shuar armiqësitë që pretendojnë se posedojnë sanksionin hyjnor. Kriza i bën thirrje udhëheqjes fetare për një shkëputje nga e kaluara aq vendimtare sa ato që i hapën rrugën shoqërisë për të trajtuar paragjykimet po aq gërryese të racës, gjinisë dhe kombit. Çfarëdo justifikimi që ekziston për ushtrimin e ndikimit në çështjet e ndërgjegjes qëndron në shërbimin e mirëqenies së njerëzimit. Në këtë pikë kthese më të madhe në historinë e qytetërimit, kërkesat e një shërbimi të tillë nuk mund të ishin më të qarta. “Mirëqenia e njerëzimit, paqja dhe siguria e tij janë të paarritshme”, nxit Bahá’u’lláh-u, “nëse dhe derisa uniteti i tij të jetë vendosur në mënyrë të vendosur.”

(Letër drejtuar udhëheqësve fetarë të botës)

Më shumë nga Shkrimet e Shtëpisë Universale të Drejtësisë…
  • Mund të mësoni më shumë rreth deklaratave kryesore të Shtëpisë Universale të Drejtësisë dhe Kushtetutës së saj në Nenet dhe Burimet
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top