Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Karakteri dhe Sjellja

Citimet

Një përzgjedhje hyrëse e fragmenteve nga shkrimet Bahá’í mbi temën gjithëpërfshirëse të ligjit hyjnor.

Shkaku suprem për krijimin e botës dhe gjithçka që është në të është që njeriu të njohë Zotin. Në këtë Ditë kushdo që udhëhiqet nga aroma e veshjes së mëshirës së Tij për të fituar pranimin në Vendbanimin e pacenuar, i cili është stacioni i njohjes së Burimit të urdhërimeve hyjnore dhe Agimit të Revelacionit të Tij, ka arritur përgjithmonë në çdo të mirë. Duke arritur në këtë stacion të lartë, një detyrim i dyfishtë qëndron mbi çdo shpirt. Njëra është të jesh i palëkundur në Kauzë me një qëndrueshmëri të tillë që të gjithë popujt e botës të përpiqeshin ta parandalonin atë që të kthehej te Burimi i Zbulesës, ata do të ishin të pafuqishëm për ta bërë këtë. Tjetra është respektimi i ordinancave hyjnore që kanë rrjedhur nga burimi i Pendës së Tij të ngritur në qiell. Sepse njohja e njeriut për Perëndinë nuk mund të zhvillohet plotësisht dhe në mënyrë adekuate, përveçse duke respektuar gjithçka që është urdhëruar prej Tij dhe është përcaktuar në Librin e Tij qiellor.

( Pllakat e Bahá’u’lláh )

Qëllimi i fesë siç zbulohet nga qielli i Vullnetit të shenjtë të Zotit është të krijojë unitet dhe pajtim midis popujve të botës; mos e bëni atë shkak të mosmarrëveshjeve dhe grindjeve. Feja e Zotit dhe ligji i Tij hyjnor janë instrumentet më të fuqishëm dhe më të sigurtët nga të gjitha mjetet për lindjen e dritës së unitetit mes njerëzve. Përparimi i botës, zhvillimi i kombeve, qetësia e popujve dhe paqja e të gjithë atyre që banojnë në tokë janë ndër parimet dhe ordinancat e Zotit.

( Pllakat e Bahá’u’lláh , Ishráqát)

O ju popuj të botës! Dije me siguri se urdhërimet e Mia janë llambat e providencës Sime të dashur midis shërbëtorëve të Mi dhe çelësat e mëshirës Sime për krijesat e Mia. Kështu është zbritur nga qielli i Vullnetit të Zotit tuaj, Zotit të Zbulesës. Nëse ndokush do të shijonte ëmbëlsinë e fjalëve që buzët e të Gjithëmëshirshmit kanë dashur të shqiptojnë, ai, megjithëse thesaret e tokës janë në zotërimin e tij, do t’i hiqte dorë një nga të gjitha, në mënyrë që të justifikonte të vërtetën e edhe një nga urdhërimet e Tij, që shkëlqen mbi Agimin e kujdesit dhe dashamirësisë së Tij bujare.

(Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas )

Thoni: Liria e vërtetë konsiston në nënshtrimin e njeriut ndaj urdhërimeve të Mia, pak siç e dini. Nëse njerëzit do të respektonin atë që Ne u kemi zbritur atyre nga Qielli i Zbulesës, ata, me siguri, do të arrinin një liri të përsosur. Lum ai njeri që e ka kuptuar Qëllimin e Perëndisë në çdo gjë që Ai ka zbuluar nga Qielli i Vullnetit të Tij që përshkon të gjitha gjërat e krijuara. Thuaj: Liria që ju përfiton nuk do të gjendet askund, përveçse në një robëri të plotë ndaj Zotit, të Vërtetës së Përjetshme. Kushdo që ka shijuar ëmbëlsinë e tij do të refuzojë ta shkëmbejë atë për të gjithë sundimin e tokës dhe qiellit.

(Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas )

Sigurisht për çdo gjë ka një urtësi gjithëpërfshirëse, veçanërisht për punët e mëdha dhe të rëndësishme të jetës. Ngjarja më e lartë dhe më e rëndësishme në botën njerëzore është Manifestimi i Zotit dhe zbritja e ligjit të Zotit.

(‘Abdu’l-Bahá, Shpallja e Paqes Universale )

Ligji i Zotit ndahet në dy pjesë. Njëra është baza themelore që përfshin të gjitha gjërat shpirtërore – domethënë, i referohet virtyteve shpirtërore dhe cilësive hyjnore; kjo nuk ndryshon dhe as ndryshon: është e Shenjta e të Shenjtëve, e cila është thelbi i Ligjit të Adamit, Noesë, Abrahamit, Moisiut, Krishtit, Muhamedit, Báb -it dhe Bahá’u’lláh -ut, dhe që zgjat dhe krijohet në të gjitha ciklet profetike. Nuk do të shfuqizohet kurrë, sepse është e vërtetë shpirtërore dhe jo materiale; është besimi, njohuria, besueshmëria, drejtësia, devotshmëria, drejtësia, besueshmëria, dashuria ndaj Zotit, dashamirësia, pastërtia, shkëputja, përulësia, butësia, durimi dhe qëndrueshmëria. Ajo tregon mëshirë për të varfërit, mbron të shtypurit, jep për të mjerët dhe ngre të rënët.

Këto cilësi hyjnore, këto urdhërime të përjetshme, nuk do të hiqen kurrë; jo, ata do të zgjasin dhe do të qëndrojnë të vendosur për gjithnjë e përgjithmonë. Këto virtyte të njerëzimit do të përtërihen në secilin nga ciklet e ndryshme; sepse në fund të çdo cikli Ligji shpirtëror i Perëndisë – domethënë virtytet njerëzore – zhduket, dhe vetëm forma mbijeton … Pjesa e dytë e Fesë së Zotit, e cila i referohet botës materiale, dhe që përfshin agjërimin , lutja, format e adhurimit, martesa dhe divorci, heqja e skllavërisë, proceset juridike, transaksionet, dëmshpërblimet për vrasje, dhunë, vjedhje dhe lëndime kjo pjesë e Ligjit të Zotit, e cila i referohet gjërave materiale, modifikohet dhe ndryshohet në secilën cikli profetik në përputhje me nevojat e kohës.

(‘Abdu’l-Bahá, Disa pyetje të përgjigjura , f. 47–48)

Qëllimi parësor, objektivi themelor, në përcaktimin e ligjeve të fuqishme dhe krijimin e parimeve dhe institucioneve të mëdha që merren me çdo aspekt të qytetërimit, është lumturia njerëzore; dhe lumturia njerëzore konsiston vetëm në afrimin me Pragun e Zotit të Plotfuqishëm dhe në sigurimin e paqes dhe mirëqenies së çdo anëtari individual, të lartë dhe të ulët njësoj, të racës njerëzore; dhe agjencitë supreme për arritjen e këtyre dy objektivave janë cilësitë e shkëlqyera me të cilat është pajisur njerëzimi.

(‘Abdu’l-Bahá, Sekreti i Qytetërimit Hyjnor )

Eksploroni më shumë rreth karakterit dhe sjelljes …
  • Mund të gjeni lexime, ese dhe materiale burimore për këtë temë në Artikujt dhe Burimet
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top