Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Zoti dhe Krijimi i Tij

Natyra

Citimet

Një përzgjedhje hyrëse e ekstrakteve nga shkrimet Bahá’í mbi temën e natyrës.

Thoni: Natyra në thelbin e saj është mishërimi i Emrit Tim, Krijuesit, Krijuesit. Manifestimet e tij janë të larmishme nga shkaqe të ndryshme, dhe në këtë larmi ka shenja për njerëzit me aftësi dalluese. Natyra është Vullneti i Zotit dhe është shprehja e saj në dhe përmes botës së kushtëzuar. Shtë një shpërndarje e Providencës e urdhëruar nga Urdhëruesi, i Gjithëdijshmi.

( Pllakat e Bahá’u’lláh , Lawh-i-Hikmat )

Çfarëdo që shikoj, zbuloj me gatishmëri se ju bën të njohur për mua, dhe më kujton shenjat e Tua, dhe shenjat e Tua, dhe dëshmitë e Tua Me Për lavdinë Tënde! Sa herë që ngre sytë drejt qiellit Tënd, të kujtoj lartësinë Tënde dhe lartësinë Tënde, dhe lavdinë dhe madhështinë Tënde të pakrahasueshme; dhe sa herë që kthej shikimin në tokën Tënde, më bëhet të njoh provat e fuqisë Sate dhe shenjat e bujarisë Sate. Dhe kur shikoj detin, zbuloj se ai më flet për madhështinë Tënde, dhe për fuqinë e fuqisë Tënde, dhe sovranitetin Tënd dhe madhështinë Tënde. Dhe në çdo kohë që unë mendoj për malet, unë jam i udhëhequr të zbuloj simbolet e fitores Tënde dhe standardet e plotfuqisë Sate.

( Bahá’u’lláh, Lutje dhe Meditime , CLXXVI )

Reflektoni mbi realitetet e brendshme të universit, urtësitë e fshehta të përfshira, enigmat, ndërlidhjet, rregullat që qeverisin të gjitha. Sepse çdo pjesë e universit lidhet me çdo pjesë tjetër me lidhje që janë shumë të fuqishme dhe nuk pranojnë asnjë çekuilibër, as ndonjë zbehje çfarëdo.

( Zgjedhje nga Shkrimet e ‘Abdu’l-Bahá )

Duke marrë parasysh këtë unitet të mrekullueshëm të mbretërive të ekzistencës dhe mishërimin e tyre në krijesën më të lartë dhe më fisnike, pse njeriu duhet të jetë në kundërshtim dhe në konflikt me njeriun? A është e përshtatshme dhe e justifikueshme që ai të jetë në luftë, kur harmonia dhe ndërvarësia karakterizojnë mbretëritë e jetës fenomenale nën të? Elementet dhe organizmat e poshtëm sinkronizohen në planin e madh të jetës. A do të jetë njeriu, pafundësisht mbi ta në shkallë, antagonist dhe shkatërrues i asaj përsosmërie?

( ‘Abdu’l-Bahá, Shpallja e Paqes Universale )

Çdo njeri me aftësi dalluese, ndërsa ecën mbi tokë, vërtet ndihet i turpëruar, për aq sa është plotësisht i vetëdijshëm se gjëja që është burimi i prosperitetit të tij , pasuria e tij, fuqia e tij, lartësimi i tij, përparimi dhe fuqia e tij është, siç është urdhëruar nga Zoti, vetë toka e shkelur nën këmbët e të gjithë njerëzve. Nuk mund të ketë dyshim se kushdo që e njeh këtë të vërtetë, pastrohet dhe shenjtërohet nga çdo krenari, arrogancë dhe krenari.

( Bahá’u’lláh, Letër drejtuar Birit të Ujkut )

Çfarë është ajo me të cilën mund të mburreni me të drejtë? Krenoheni me ushqimin dhe pijen tuaj, me pasuritë që grumbulloni në thesaret tuaja, me larminë dhe koston e zbukurimeve me të cilat zbukuroheni? Nëse lavdia e vërtetë do të konsistonte në zotërimin e gjërave të tilla që prishen, atëherë toka në të cilën ju duhet të ecni duhet të mburret mbi ju, sepse ajo ju lutet dhe ju dhuron pikërisht këto gjëra, me dekretin e të Plotfuqishmit. Në zorrët e tij përmbahen, sipas asaj që Perëndia ka caktuar, gjithçka që zotëroni. Nga ajo, në shenjë të mëshirës së Tij, ju merrni pasuritë tuaja. Shikoni, pra, gjendjen tuaj, atë në të cilën ju mburreni! Sikur ta kuptonit!

( Bahá’u’lláh , Thirrjet e Zotit të ushtrive )

… Mjeku i Gjithëdijshëm ka gishtin e tij në pulsin e njerëzimit. Ai e percepton sëmundjen dhe përshkruan, në mençurinë e Tij të pagabueshme, ilaçin. Çdo moshë ka problemin e vet, dhe çdo shpirt aspiratën e saj të veçantë. ilaçi që bota ka nevojë në mundimet e saj të sotme nuk mund të jetë kurrë i njëjtë me atë që mund të kërkojë një epokë e mëvonshme. Jini të shqetësuar me shqetësime për nevojat e epokës në të cilën jetoni dhe përqendroni diskutimet tuaja në nevojat dhe kërkesat e saj.

>

( Bahá’u’lláh, Tabernakulli i Unitetit )

O ju përfaqësuesit e zgjedhur të popullit në çdo vend! Merrni këshillë së bashku dhe shqetësimi juaj le të jetë vetëm për atë që i sjell dobi njerëzimit dhe përmirëson gjendjen e saj, nëse jeni nga ata që skanojnë me vëmendje. Konsideroni botën si trupin e njeriut i cili, edhe pse në krijimin e tij të plotë dhe të përsosur, është goditur, për shkaqe të ndryshme, me çrregullime dhe sëmundje të rënda. Jo vetëm për një ditë ajo fitoi lehtësi, por sëmundja e saj u rrit më shumë, pasi ra nën trajtimin e mjekëve injorantë, të cilët i dhanë dorë plotësisht dëshirave të tyre personale dhe kanë gabuar rëndë. Dhe nëse, dikur, përmes kujdesit të një mjeku të aftë, një anëtar i atij trupi u shërua, pjesa tjetër mbeti e vuajtur si më parë. Kështu ju informon i Gjithëdijshmi, i Urti.

( Bahá’u’lláh, Thirrjet e Zotit të ushtrive )

Ky ndryshim mistik, i gjithanshëm, por ende i papërcaktuar, të cilin e shoqërojmë me fazën e pjekurisë të pashmangshme në jetën e individit… duhet… ta ketë atë homologu në evolucionin e organizimit të shoqërisë njerëzore. Një fazë e ngjashme duhet të arrihet herët a vonë në jetën kolektive të njerëzimit, duke prodhuar një fenomen edhe më goditës në marrëdhëniet botërore, dhe duke i pajisur të gjithë racës njerëzore me potenciale të tilla të mirëqenies që do të sigurojnë, përgjatë epokave pasardhëse, shefi stimulimi i kërkuar për përmbushjen përfundimtare të fatit të tij të lartë.

( Shoghi Effendi, Rendi Botëror i Bahá’u’lláh )

Ne nuk mund ta veçojmë zemrën e njeriut nga mjedisi jashtë nesh dhe të themi se pasi të reformohet njëra prej tyre gjithçka do të përmirësohet. Njeriu është organik me botën. Jeta e tij e brendshme formon mjedisin dhe në vetvete është gjithashtu e prekur thellë prej tij. Njëri vepron mbi tjetrin dhe çdo ndryshim i qëndrueshëm në jetën e njeriut është rezultat i këtyre reagimeve të ndërsjella.

(Shkruar në emër të Shoghi Effendi, Për një besimtar individual, 17 shkurt 1933)

Eksploroni më shumë rreth natyrës…
  • Ju mund të gjeni lexim, ese dhe materiale burimore mbi këtë temë në Artikujt dhe Burimet
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top