Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Një jetë me dhënie bujare

Fondet Bahá’í

Në botën që Bahá’u’lláh -u e ka parashikuar, burimet e planetit do të përdoren për të sjellë prosperitet shpirtëror dhe material për të gjithë racën njerëzore. Shoghi Effendi ka shkruar se “ përparimi dhe ekzekutimi i aktiviteteve shpirtërore ” është “ kushtëzuar nga mjetet materiale “. 1 Brenda komunitetit Bahá’í, fondet krijohen në nivele lokale, kombëtare, kontinentale dhe ndërkombëtare, në të cilat anëtarët e tij mund të kontribuojnë vetëm. Kjo i lejon komunitetit Bahá’í të mbajë aktivitetin e tij dhe të kanalizojë burimet financiare në mënyra që promovojnë mirëqenien e njerëzimit. Administrimi i këtyre fondeve i është besuar kujdesit të institucioneve Bahá’í në çdo nivel, të cilët janë përgjegjës për marrjen e vendimeve në lidhje me shpërndarjen e burimeve në emër të komunitetit. Sigurisht, akti i kontributit nuk i jep një individi të drejtën për të drejtuar mënyrën specifike të shpenzimit të fondeve, megjithëse çdo Bahá’í mund ta caktojë donacionin e tij për një rajon gjeografik të caktuar ose për një zonë të caktuar veprimtarie, të përdoret sipas gjykimit të institucioneve. Bahá’í -të individualë përpiqen t’u japin vetëmohim dhe gëzim fondeve të ndryshme të Besimit, secili sipas rrethanave dhe mjeteve të tij ose të saj. Kontributet janë private dhe vullnetare, dhe kërkimi i parave nga individët nuk lejohet. Sidoqoftë, gjendja e fondeve Bahá’í mund të jetë një objekt konsultimi midis anëtarëve të komunitetit Bahá’í në tubime të llojeve të ndryshme. Sigurisht që kontributi sakrifikues i një individi të pasur do të jetë shumë më i madh se ai i një personi pa qasje në burime të konsiderueshme materiale. Megjithatë, shkrimet Bahá’í thonë se, në sytë e Perëndisë, çdo shumë e ofruar me sakrificë është e pranueshme. Kur dhurimet bëhen me vetëmohim, një e vërtetë themelore që qëndron në parimin e bujarisë – që dhënësi është gjithashtu marrësi i bujarisë – shkëlqen: “Ne duhet të jemi si burimi ose burimi që po zbrazet vazhdimisht nga gjithçka që ka dhe po rimbushet vazhdimisht nga një burim i padukshëm. Të japim vazhdimisht për të mirën e shokëve tanë të pashqetësuar nga frika e varfërisë dhe të mbështetur në bujarinë e pafund të Burimit të të gjitha pasurive dhe të gjitha të mirave – ky është sekreti i jetesës së drejtë.”
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top