Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Marrëdhëniet thelbësore

Individi dhe Shoqëria

Individi

Çdo individ është anëtar i familjes njerëzore dhe jep një kontribut në jetën e shoqërisë. Individi merr iniciativë, shfrytëzon mundësitë, krijon miqësi dhe ndërton marrëdhënie, bashkohet me të tjerët në shërbim të përbashkët dhe vepron sipas vendimeve. “ Dhe nderi dhe dallimi i individit qëndron në këtë, që ai midis gjithë turmave të botës të bëhet burim i të mirave shoqërore “, < 1 shkroi ‘Abdu’l- Bahá. Për të vepruar në mënyrë efektive gjatë periudhës së tanishme të tranzicionit në historinë njerëzore, individët, mbi të gjitha, duhet të jenë të mbarsur me një ndjenjë të fortë qëllimi që i shtyn ata të ndjekin rritjen e tyre shpirtërore dhe intelektuale dhe të kontribuojnë në transformimin e shoqërisë. Këto janë dimensione thelbësisht të pandashme të një procesi të vetëm, sepse standardet dhe sjelljet e individëve formojnë mjedisin e tyre dhe, nga ana tjetër, formohen nga strukturat dhe proceset shoqërore. Në një nivel personal, ndjenja e qëllimit shprehet duke zhvilluar – në shërbim të njerëzimit – potencialet e mëdha me të cilat jemi pajisur nga Zoti. Këto potenciale përfshijnë virtytet dhe cilësitë e fshehura në të gjitha qeniet njerëzore, dhe talentet dhe karakteristikat që janë të veçanta për secilin individ. Bahá’u’lláh -u shkroi: “ Qëllimi i një Zoti të vetëm të vërtetë, i lartësuar qoftë lavdia e Tij, në zbulimin e Vetes së Tij ndaj njerëzve është të nxjerrë në shesh ato xhevahire që fshihen brenda minierës së vetes së tyre të vërtetë dhe të brendshme . ” 2 Në kontekstin e transformimit të shoqërisë, qëllimi ynë është të ndihmojmë në zhvillimin e një qytetërimi gjithnjë në avancim, duke i kushtuar energjinë dhe aftësitë tona për të promovuar mirëqenien e racës njerëzore. “ Mendoni se në çdo kohë po i bëni ndonjë shërbim secilit anëtar të racës njerëzore… ” tha ‘Abdu’l-Bahá. “ Jini sinqerisht dashamirës, ​​jo vetëm në pamjen e jashtme… Le t’i bëjë një të mirë secilit, rrugën e të cilit kalon, dhe të ketë ndonjë përfitim për të. Le të përmirësojë karakterin e secilit dhe të gjithë dhe të riorientojë mendjet e njerëzve. 3 Ne e ndjekim këtë qëllim moral të dyfishtë të nxitur nga bindja se ne jemi anëtarë të një familjeje njerëzore. Kjo na mundëson të ndihemi si një pjesë në një tërësi organike dhe na çliron nga fanatizmi, paragjykimet, fanatizmi dhe bestytnitë që mund të dëmtojnë veprimet kolektive dhe të pengojnë impulset pozitive drejt ndryshimit. Standardi që Bahá’u’lláh -u parashikon për individin që mund të luajë në mënyrë efektive rolin e tij ose të saj në ndihmën aktive të shoqërisë për të arritur prosperitet të qëndrueshëm material dhe shpirtëror, është vërtet i lartë. Megjithatë përsosmëria nuk është një kërkesë; ajo që kërkohet nga ne është një përpjekje e sinqertë e përditshme për të ecur drejt këtij standardi të lartë. Na kërkohet të ecim në një rrugë të përbashkët shërbimi-të mbështesim njëri-tjetrin dhe të përparojmë së bashku, me përulësi të mjaftueshme për të vlerësuar kontributin e secilit person dhe për të shmangur kurthet e vetë-drejtësisë.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top