Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Bahá’u’lláh -u dhe Besëlidhja e Tij

Shtëpia Universale e Drejtësisë

Një institucion unik

Shtëpia Universale e Drejtësisë është unike në historinë fetare. Asnjëherë më parë një Manifestim i Zotit nuk ka urdhëruar në mënyrë eksplicite krijimin e një institucioni me mandat për të ruajtur integritetin dhe fleksibilitetin e fesë së Tij, për të ruajtur unitetin dhe udhëhequr aktivitetet e ndjekësve të Tij dhe për të ushtruar një ndikim të dobishëm në jetën e shoqërisë. Për shkak të autoritetit të investuar në të nga Bahá’u’lláh -u, Shtëpia Universale e Drejtësisë ulet si kreu i një urdhri administrativ, tiparet, autoriteti dhe mënyra e funksionimit të të cilit janë të shprehura qartë në Shkrimet e Shenjta. Puna e institucioneve të këtij rendi administrativ karakterizohet nga një etikë e shërbimit të dashur, e fokusuar pasi është në zhvillimin e potencialit njerëzor dhe përparimin e qytetërimit.

Kompetencat dhe Detyrat

Anëtarët e Shtëpisë Universale të Drejtësisë, Prill 1963.

Anëtarët e zgjedhur të Shtëpisë Universale të Drejtësisë përshkruhen në Shkrimet e Shenjta Bahá’ as si “Besimtarët e Perëndisë midis shërbëtorëve të Tij dhe agimet e autoritetit në vendet e Tij”, 1 si “Burrat e Drejtësisë”, 2 “Deputetët e Zotit”,3 “Besimtarët e të Gjithëmëshirshmit.”4 Ata duhet të jenë “barinj për delet e Tij”, 5 që mbrojnë dhe ruajnë unitetin dhe mirëqenien e ndjekësve të Bahá’u’lláh-ut, si si dhe “shfaqjet e frikës nga Zoti dhe agimet e diturisë dhe të kuptuarit”, 6 “të qëndrueshëm në besimin e Zotit dhe dashamirësit e gjithë njerëzimit. ” 7 Shtëpia Universale e Drejtësisë është e ngarkuar me punët e njerëzve. Ai duhet të zbatojë mësimet Bahá’ për “stërvitjen e popujve, ndërtimin e kombeve, mbrojtjen e njeriut dhe mbrojtjen e nderit të tij.”8 Duhet të ketë parasysh maksimalisht interesat e njerëzve në çdo kohë dhe në të gjitha kushtet, dhe të sigurojë mbrojtjen dhe mbrojtjen e burrave, grave dhe fëmijëve. Promovimi i paqes në botë është gjithashtu ndër përgjegjësitë e Shtëpisë Universale të Drejtësisë, “në mënyrë që njerëzit e tokës të lirohen nga barra e shpenzimeve të tepruara”.9 Anëtarët e tij gjithashtu duhet të “përpiqen në fuqinë e tyre maksimale për të mbrojtur”10 pozitën e fesë, “promovoni interesat e saj” dhe “lartësoni pozitën e saj në sytë e botës.”11 Meqenëse “ndryshimi është një cilësi e nevojshme dhe një atribut thelbësor i kësaj bote, dhe i kohës dhe vendit”,12Bahá’u’lláh-u i ka investuar anëtarët e Shtëpisë Universale të Drejtësisë me autoritetin për të marrë në konsideratë çështjet që Ai nuk i ka trajtuar në mënyrë specifike në Shkrimet e Tij dhe “zbatuar atë që është e pëlqyeshme për ta.” 13 “Për aq sa për çdo ditë ka një problem të ri dhe për çdo problem një zgjidhje të përshtatshme”, 14 shkroi Bahá’u’lláh-u, ” çështje të tilla duhet t’u referohen Ministrave të Shtëpisë së Drejtësisë që ata të veprojnë sipas nevojave dhe kërkesave të kohës. “ 15 Shkrimet e Shenjta Bahá’ give japin garancinë që Shtëpia Universale e Drejtësisë do të marrë vendime dhe do të krijojë ligje nëpërmjet “frymëzimit dhe konfirmimit të Frymës së Shenjtë”.16 Për Bahá’ -të, “bindja ndaj vendimeve të tij është një detyrë e kufizuar dhe thelbësore dhe një detyrim absolut”.17

Origjina

Institucioni i Shtëpisë Universale të Drejtësisë u shugurua nga Bahá’u’lláh-u në Librin e Tij Më të Shenjtë, Kitáb-i-Aqdas. Përgjegjësitë e tij u zgjeruan gjithashtu në një numër të Shkrimeve të Tij të tjera. ‘Abdu’l-Bahá konfirmoi autoritetin e Shtëpisë Universale të Drejtësisë në Vullnetin dhe Testamentin e Tij dhe dha detaje specifike në lidhje me themelimin dhe funksionimin e saj. Në vitet e para të shekullit të 20-të, gjatë një periudhe kur jeta e Tij ishte në rrezik të veçantë, ‘Abdu’l-Bahá-i mori masa për të rregulluar zgjedhjen e Shtëpisë Universale të Drejtësisë, nëse diçka i ndodhte Atij. Kjo masë paraprake nuk doli të ishte e nevojshme. Pas vdekjes së ‘Abdu’l-Bahá-it, Shoghi Effendi-Ruajtësi i Besimit Bahá’í-i dha rëndësinë më të madhe krijimit të Shtëpisë Universale të Drejtësisë. Ai i kushtoi më shumë se tre dekada përgatitjes së komunitetit botëror Bahá’ for për zgjedhjen e tij, duke shikuar vazhdimisht atë ngjarje të mbarë në terma të ndritshëm. Sidoqoftë, ishte së pari e nevojshme të ngrihej dhe forcohej rrjeti global i Asambleve Bah Local’í Vendore dhe Kombëtare për të siguruar një bazë të fortë për një entitet të tillë. Çdo Asamble e re Shpirtërore Kombëtare që u formua u bë një shtyllë më shumë për të “ ndarë në ruajtjen e peshës dhe në zgjerimin e themelit të Shtëpisë Universale të Drejtësisë. 18 Në vitin 1951, Shoghi Effendi emëroi një numër individësh në një Këshill Ndërkombëtar Bahá’í, një paraardhës i Shtëpisë Universale të Drejtësisë. Në vitin 1961, ky Këshill i emëruar u reformua si një organ i zgjedhur nga të gjitha Asambletë Kombëtare dhe Rajonale të krijuara atëherë në botë. Pas vdekjes së papritur të Shoghi Effendiut në 1957, puna e tij u vazhdua me besnikëri nga grupi i Bahá’ve të shquar që ai kishte caktuar si Duart e Kauzës së Perëndisë. Këta individë organizuan zgjedhjen e parë të Shtëpisë Universale të Drejtësisë. Në Prill 1963 – njëqindvjetori i shpalljes publike të Bahá’u’lláh -ut – Shtëpia Universale e Drejtësisë u zgjodh nga të gjitha 56 Asambletë Shpirtërore Kombëtare, të krijuara deri atëherë në botë. Këshilli Ndërkombëtar Bahá’í pushoi së ekzistuari me zgjedhjen e Shtëpisë Universale të Drejtësisë. Krijimi i Shtëpisë Universale të Drejtësisë ishte një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme. Pas më shumë se një shekulli zgjerimi dhe konsolidimi – dhe përmes një procesi zgjedhor global demokratik – Bahá’í -të e botës ishin në gjendje të krijonin institucionin e përhershëm ndërkombëtar, të urdhëruar nga Bahá’u’lláh -u, për të udhëhequr punët e tij. Që nga formimi i saj, Shtëpia Universale e Drejtësisë i ka kushtuar më shumë se gjysmë shekulli ndërtimit dhe konsolidimit të një komuniteti Bahá’í i cili ka burimet dhe aftësitë për të marrë pjesë në krijimin e qytetërimit global të parashikuar nga Bahá’u’lláh -u, nëpërmjet një procesi i zbatimit të mësimeve të Tij në përmirësimin e botës. Për ta mbështetur atë në punën e saj, Shtëpia Universale e Drejtësisë, për më tepër, ka krijuar një numër institucionesh të caktuara; ndër to janë Bordet Kontinentale të Këshilltarëve dhe Qendra Ndërkombëtare e Mësimdhënies. Siç përcaktohet nga Bahá’u’lláh -u, Selia e Shtëpisë Universale të Drejtësisë ndodhet në malin Karmel në Tokën e Shenjtë, në afërsi të Faltores së Báb -it.

Procesi Zgjedhor

Shtëpia Universale e Drejtësisë zgjidhet përmes një procesi me tre faza. Në çdo bashkësi Bah national’ national kombëtare, të gjithë Bahá’ -të e rritur në gjendje të mirë, 21 vjeç ose më të vjetër, kanë të drejtë të marrin pjesë në zgjedhje në nivel bazë – të njohura si kongrese njësie – të mbajtura një herë në vit në të gjithë vendin e tyre. Në këto kongrese, Bahá’ -të votojnë me votim të fshehtë për delegatët që janë përgjegjësit e duhur për të zgjedhur nëntë personat që do të shërbejnë në Asamblenë Shpirtërore Kombëtare për një vit administrativ. Asambleja Shpirtërore Kombëtare zgjidhet më pas në Konventën Kombëtare.

Një delegat nga Bolivia hedh votën e tij për Shtëpinë Universale të Drejtësisë, Prill 2008.

Anëtarët e të gjitha Asambleve Shpirtërore Kombëtare zgjedhin, nga ana tjetër, nëntë anëtarët për të shërbyer në Shtëpinë Universale të Drejtësisë. Zgjedhja e Shtëpisë Universale të Drejtësisë bëhet një herë në pesë vjet në Konventën Ndërkombëtare Bahá’í. Me kohëzgjatje disa ditore, Konventa mbahet në Qendrën Botërore të Besimit Bahá’í në Haifa, Izrael, ku anëtarët e Asambleve Shpirtërore Kombëtare janë në gjendje të vizitojnë Faltoret e Shenjta në përgatitje për detyrën për të cilën janë thirrur shkarkimi Kryesorja në mendjen e tyre ndërsa hedhin votat janë fragmente nga Shkrimet Bahá’í të cilat përshkruajnë ata të cilëve ata zgjedhin t’i shërbejnë në një trup të tillë gusht si “ agimet e diturisë dhe të kuptimit “, “ të qëndrueshëm në besimin e Zotit ”, dhe“ dashamirësit e të gjithë njerëzimit”.19 E zakonshme me procedurën e zgjedhjes së të gjitha institucioneve Bahá’, zgjedhja e Shtëpisë Universale të Drejtësisë është pa asnjë sistem nominimi, fushate elektorale, anketimi ose propagande. Anëtarësia e Shtëpisë Universale të Drejtësisë është e kufizuar tek burrat. Megjithëse kjo mund të jetë befasuese, është një dispozitë e shuguruar nga Vetë Bahá’u’lláh -u. ‘Abdu’l-Bahá ka deklaruar se mençuria e tij do të kuptohet qartë në të ardhmen. Meqenëse Shkrimet Bahá’í janë të mbushura me deklarata të paqarta mbi barazinë e burrave dhe grave, sidoqoftë, çështja e anëtarësisë mashkullore në Shtëpinë Universale të Drejtësisë nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë si një shenjë e superioritetit të burrave ndaj grave. ‘Abdu’l-Bahá shkruan se barazia e burrave dhe grave është një “ fakt i vërtetuar .” 20 Shtëpia Universale e Drejtësisë është plotësisht e angazhuar për të avancuar këtë parim – në udhëzimin e tij për komunitetet Bahá’ worldwide në të gjithë botën, përmes burimeve të alokuara për zhvillimin dhe edukimin e grave dhe fëmijëve vajza në veçanti, përmes deklaratave të paraqitura nga Komuniteti Ndërkombëtar Bahá’ at në Kombet e Bashkuara dhe nga pjesëmarrja Bahá’í në konferenca, seminare dhe arena të tjera.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top