Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Jeta e Shpirtit

Karakteri dhe Sjellja

Ligji Hyjnor

Ngjarja më e lartë dhe më e rëndësishme në botën njerëzore, ” thotë Abdu’l-Bahá, “ është Manifestimi i Zotit dhe zbritja e ligjit të Zotit . ” 1 Bahá’u’lláh-u shpjegon se Perëndia i ka urdhëruar secilit prej nesh detyra të dyfishta: të njohin Manifestimin e Perëndisë dhe, për ata që e kanë bërë këtë, për të respektuar ligjet dhe ordinancat e Tij “ Këto detyra binjake, ” Ai shkruan, “ janë të pandashëm. Asnjëra nuk është e pranueshme pa tjetrën. 2 Shkrimet Bahá’í përshkruajnë ekzistencën e dy aspekteve plotësuese të ligjit hyjnor. E para i referohet ligjeve universale, të pandryshueshme shpirtërore të cilat janë të animuara dhe të pasqyruara në të gjitha fetë e Zotit. Tjetra ka të bëjë me ligjet që shërbejnë për të rregulluar jetën shoqërore dhe shpirtërore të njerëzimit – ligje të cilat ndryshojnë sipas kushteve dhe rrethanave të veçanta të kohës. Çdo Manifestim – si një Edukator Hyjnor – mbështet ligjin universal të Zotit dhe sjell një grup të ri ligjesh që qeverisin aspektet shpirtërore dhe shoqërore të jetës së njerëzimit gjatë fazës tjetër të evolucionit të tij. Qëllimi përfundimtar i shfaqjes së Manifestimeve të Zotit, thotë ‘Abdu’l-Bahá, është “ të ndriçojë botën e njerëzimit, ta bëjë botën tokësore qiellore, ta bëjë mbretërinë njerëzore një sferë engjëjsh, bashkoni zemrat, për të ndezur dritën e dashurisë në shpirtrat e njerëzve, në mënyrë që shpirtra të tillë të bëhen të pavarur, duke arritur unitet dhe shoqëri të plotë, duke iu drejtuar Zotit, duke hyrë në Mbretërinë hyjnore, duke marrë dhuratat dhe dhuratat e Zotit dhe duke marrë manën nga qielli. 3 Shumë nga ligjet e Bahá’u’lláh-ut që lidhen me jetën shoqërore dhe shpirtërore të individit gjenden në Kitáb-i-Aqdas . Ky libër përfshin dispozita të veçanta që lidhen me lutjen e detyrueshme, agjërimin, martesën, trashëgimin dhe përdorimin e alkoolit dhe drogës. Në faqet e tij, Bahá’u’lláh -u gjithashtu heq institucionin e priftërisë, ndalon skllavërinë, ndalon asketizmin dhe murgërinë, denoncon mizorinë ndaj kafshëve, dënon përgojimin, parashtron rëndësinë e përfshirjes në ndonjë tregti ose profesion, thekson domosdoshmërinë e sigurimit të mjetet për edukimin e fëmijëve, i vë çdo personi detyrën e bindjes ndaj qeverisë, nxit Bahá’ -të të bashkohen me ithtarët e të gjitha feve në një frymë miqësie dhe nënvizon rëndësinë e vërtetësisë, besueshmërisë, mikpritjes, mirësjelljes, durimit , drejtësi dhe drejtësi. Ndërsa domethënia e respektimit të këtyre dhe ligjeve dhe ordinancave të tjera është e qartë, Bahá’í -të gjithashtu përpiqen të kenë parasysh se ligji hyjnor nuk mund të reduktohet në një listë të thjeshtë të bësh dhe të mos bësh. Ajo që është në rrezik është fuqia transformuese e Zbulesës për të përsosur modelet e sjelljes së individit, për të ngritur zemrat dhe shpirtrat e të gjithë njerëzve, për të urdhëruar jetën kolektive të njerëzimit, për të formësuar kulturën dhe për të gjallëruar strukturat e shoqërisë – në analiza përfundimtare, për të nxitur përparimin e qytetërimit. Në të vërtetë, në Kitáb-i-Aqdas, Vetë Bahá’u’lláh-u i këshillon ndjekësit e Tij që të mos i reduktojnë urdhërimet e Tij në “ një kod të thjeshtë ligjesh “. “ Jo, përkundrazi “, thotë Ai, “ Ne kemi vulosur zgjedhjen e Verës me gishtat e fuqisë dhe fuqisë. 4 Ai i përshkruan urdhërimet e Tij si “ llambat e providencës Sime të dashur mes shërbëtorëve të Mi dhe çelësat e mëshirës Sime për krijesat e Mia .” 5 Ai urren “ Gjuha e fuqisë Sime, nga qielli i lavdisë Sime të gjithëfuqishme, i është drejtuar krijimit Tim këto fjalë: ‘Vëzhgoni urdhërimet e Mia, për dashurinë e bukurisë Sime.’ Lum ai dashnor që ka thithur aromën hyjnore të më i dashuri i tij nga këto fjalë, i ngarkuar me parfumin e një hiri që asnjë gjuhë nuk mund ta përshkruajë.​”
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top