Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Zoti dhe Krijimi i Tij

Zbulesa

Ardhja e moshës së njerëzimit

Bahá’u’lláh-u shkroi se, “ Të gjithë njerëzit janë krijuar për të çuar përpara një qytetërim gjithnjë në avancim. 1 Si mësimet e Manifestimeve të Zoti e ka udhëhequr organizimin e shoqërisë në nivele gjithnjë e më të larta të unitetit, historia e njerëzimit është shpalosur nga familja në fis, përmes qytetit të shtetit, në shtetet kombëtare. Ai udhëtim na ka sjellë sot në pragun e ardhjes sonë të shumëpritur të moshës si racë njerëzore. Duke kaluar nëpër faza të ndryshme, ne kemi kaluar kolektivisht foshnjërinë dhe fëmijërinë tonë. Në të gjithë botën, shoqëria njerëzore po ndryshon dhe trendi përfundimtar është i qartë: ne nuk jemi dëshmitarë të asgjë më pak se organizimi i shoqërisë njerëzore si një civilizim planetar, faza e fundit dhe më e lartë në jetën kolektive të njerëzimit në këtë planet. Për mijëvjeçarë, njerëzit kanë mbajtur vizionin e një dite të madhe kur do të ketë vëllazëri të vërtetë në tokë, kur “ ata do t’i rrahin shpatat e tyre në parmendë “, 2 Dhe kur “ toka do të jetë e mbushur me njohurinë e Zotit .” 3 ‘Abdu’l-Bahá e ka përshkruar atë si “ një ditë në të cilën njëshmëria e njerëzimit do të ngre paqen e saj standarde dhe ndërkombëtare, si mëngjesi i vërtetë, do të përmbytë botën me dritën e saj . ” 4 Zoti vazhdon të përcaktojë drejtimin e njerëzimit. Vetë Manifestimet e Perëndisë i referohen Zbulesave të tyre individuale si ekspozime të pjesshme të së vërtetës, të kufizuara vetëm nga aftësia e njerëzimit në çdo epokë të caktuar për t’i marrë ato. Fjalët e Krishtit, “ Kam akoma shumë gjëra për t’ju thënë, por ju nuk mund t’i duroni tani “, 5 Gjeni një jehonë në Kuran e cila thotë se e vërteta hyjnore është “ zbritur … në masat e duhura dhe të përcaktueshme .” 6 Në Bhagavad Gita gjenden fjalët e mëposhtme: “ Unë vij, shkoj dhe vij. Kur Drejtësia bie, O Bharata! kur Ligësia është e fortë, unë ngrihem, nga mosha në moshë, marr formë të dukshme dhe lëviz një burrë me burra, duke përkrahur të mirën, duke hedhur prapa të keqen dhe duke vendosur Virtytin përsëri në vendin e saj . “ 7 Për shekuj me radhë, ndjekësit e çdo feje kanë pritur zbulimin e një mase më të plotë të udhëzimit të Zotit ndaj botës; ato pritshmëri sot përmbushen nga mesazhi i Bahá’u’lláh -ut. Duke folur për mundësitë e kësaj periudhe në histori, Bahá’u’lláh -u deklaron se, “ Kjo është Dita në të cilën janë derdhur mbi njerëzit favoret më të shkëlqyera të Zotit, Dita në të cilën hiri i Tij më i fuqishëm është futur në të gjitha gjërat e krijuara. 8 Hapi i parë thelbësor për paqen dhe përparimin e njerëzimit është bashkimi i tij: “ Mirëqenia e njerëzimit, paqja dhe siguria e tij, janë të paarritshme nëse dhe derisa uniteti i tij të vendoset fort. 9 Vetëm përmes vetëdijes që po lind që ne jemi një popull i vetëm, do të na lejohet të largohemi nga modelet e konfliktit që kanë dominuar organizimin shoqëror në të kaluarën dhe të fillojmë të mësojmë të bashkëpunojmë dhe të bashkëpunojmë. Do të krijohen struktura të reja shoqërore për të zvogëluar dhe eliminuar konfliktin. Të përkushtuar ndaj parimit të sigurisë kolektive, institucionet globale do të punonin së bashku për të siguruar që burimet të shpërndahen në mënyrë të barabartë. Në një qytetërim të tillë, njohuritë si nga shkenca ashtu edhe nga feja do të zbatohen për promovimin e mirëqenies njerëzore. “ Feja dhe shkenca janë dy krahët mbi të cilët inteligjenca e njeriut mund të ngrihet në lartësitë, me të cilat shpirti i njeriut mund të përparojë .” 10 Nuk ka asgjë në shkrimet e Bahá’u’lláh -ut që të nxisë iluzionin se ndryshimet e parashikuara do të vijnë lehtë. Kjo rrugë do të shpaloset për shumë breza. Dhe pa dyshim që do të ketë shumë kriza dhe dështime. Sado e madhe trazira, periudha në të cilën po kalon njerëzimi do t’i hapet çdo individi, çdo institucioni dhe çdo bashkësie mundësi të paparë për të luajtur rolin e tyre në sjelljen e talenteve dhe kapaciteteve të tyre në ndërtimin e një bote që përfaqëson përfundimin e zhvillimit të njerëzimit në ky planet. “ Potencialet e qenësishme në pozitën e njeriut, masa e plotë e fatit të tij në tokë, përsosmëria e lindur e tij realiteti, të gjitha duhet të shfaqen në këtë Ditë të premtuar të Zotit.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top