Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Marrëdhëniet thelbësore

Një familje njerëzore

Eliminimi i Paragjykimeve

Pranimi i njëshmërisë së njerëzimit kërkon që paragjykimet-qoftë racore, fetare apo të lidhura me gjininë-duhet të eliminohen plotësisht. Konceptet e gabuara dhe paragjykimet që e konsiderojnë një grup njerëzish si superior ndaj një tjetri janë një kontribues i madh në mundimet e tanishme të njerëzimit. Paragjykimi është një perceptim i rremë, ose paragjykim, i të tjerëve i bazuar në injorancë, duke na verbuar nga fakti se çdo person është në thelb një qenie shpirtërore me talente dhe aftësi unike, një “ minierë e pasur me gurë të çmuar me vlerë të paçmueshme . ” 1 Formimi i marrëdhënieve të forta me njerëz nga të gjitha sferat e jetës është antidot për sëmundjen gërryese të paragjykimeve. “ [S] kërkoni me zell për të vërtetën dhe bëni të gjithë njerëzit miq “, < 2 tha ‘Abdu’ l-Bahá. Arritja e barazisë së plotë midis gjinive është një nga parakushtet më të rëndësishme për ndërtimin e një bote të bashkuar. Paragjykimi gjinor kryen një padrejtësi ndaj grave dhe promovon tek burrat qëndrime dhe zakone të dëmshme që barten nga familja në vendin e punës, në jetën ekonomike dhe politike, dhe përfundimisht në marrëdhëniet midis shteteve. Nuk ka baza, morale, praktike ose biologjike, mbi të cilat mund të justifikohet mohimi i barazisë së gjinive. “ Bota e njerëzimit zotërohet nga dy krahë: mashkulli dhe femra “, vërejti ‘Abdu’l-Bahá. “ Përderisa këto dy krahë nuk janë ekuivalente në forcë, zogu nuk do të fluturojë .” 3 Asnjë grupim etnik apo kulturor nuk është superior ndaj një tjetri. Të gjithë marrin dashurinë e Zotit në të njëjtën masë. ‘Abdu’l-Bahá tha:“ Perëndia është Bariu i të gjithëve dhe ne jemi kopeja e Tij. Nuk ka shumë gara. Ka vetëm një garë . ” 4 Njohja nga shkencat biologjike dhe shoqërore e vetëm një specie njerëzore heq çdo bazë për paragjykimet racore. Çdo individ, nga çfarëdo sfondi, mund të kontribuojë në përmirësimin e botës. Racizmi vonon potencialin e viktimave të tij, korrupton autorët e tij dhe dëmton përparimin njerëzor. Nëse ky problem do të tejkalohet, njëshmëria e njerëzimit duhet të mbështetet në mënyrë universale dhe të mbrohet me ligj dhe përmes politikave sociale. Dashuria për të gjithë popujt e botës nuk përjashton dashurinë për vendin e dikujt. Por nacionalizmi i shfrenuar dhe paragjykimet e lidhura me të duhet t’i japin rrugë një besnikërie më të gjerë, dashurisë së njerëzimit në tërësi. “ Le të mos mburret njeriu me atë që e do vendin e tij ;” tha Bahá’u’lláh-u, “ le të mburret më tepër me këtë, se ai e do llojin e tij .” 5 > Përleshja midis feve gjatë historisë ka qenë shkaku i luftërave dhe konflikteve të panumërta, dhe një pengesë kryesore për përparimin. Megjithatë feja, shkroi Bahá’u’lláh -u, “ është mjeti më i madh nga të gjitha për vendosjen e rendit në botë dhe për kënaqësinë paqësore të të gjithë atyre që banojnë në të .” 6 Paragjykimet fetare duhet të eliminohen ndërsa raca njerëzore shkon drejt pjekurisë së saj. Pasuesit e të gjitha feve duhet të pyesin se si do të zgjidhen dallimet mes tyre. Sfida me të cilën përballen udhëheqësit e tyre është të sodisin gjendjen e njerëzve kudo dhe të pyesin veten nëse ata nuk mund t’i zhytin dallimet e tyre në një frymë të madhe të tolerancës reciproke që do t’iu mundësojë atyre të punojnë së bashku për përparimin e mirëkuptimit dhe paqes njerëzore.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top