Ajo që Besojnë Bahá’ -të

Zoti dhe Krijimi i Tij

Zbulesa

Qëllimi i Fesë

Feja, shkruan Bahá’u’lláh-u, është “ instrumenti kryesor për vendosjen e rendit në botë dhe qetësinë midis popujve të tij. 1 [Unë] nuk jam objekti i çdo Zbulese, ” pyet ai, “ për të bërë një transformim në të gjithë karakterin e njerëzimit, një transformim që do të shfaqet, si nga jashtë ashtu edhe nga brenda, që do të ndikojë si në jetën e tij të brendshme ashtu edhe në kushtet e jashtme? 2 Pas ardhjes së Manifestimit të Perëndisë, përparim i jashtëzakonshëm ndodh në botë. Duke arritur rrënjët e motivimit njerëzor, mësimet e Tij zgjojnë në popullata të tëra kapacitetet për të kontribuar në përparimin e qytetërimit në një masë që kurrë më parë. Ata gjithashtu frymëzojnë arritje marramendëse në të gjitha fushat e përpjekjeve njerëzore dhe nxjerrin nga ndjekësit e Tij cilësi të jashtëzakonshme heroizmi, vetëmohimi dhe vetëdisipline. Kodet universale të ligjit dhe sistemet institucionale janë krijuar që lidhin njerëzit së bashku në shoqëritë gjithnjë e më të mëdha dhe më komplekse. Kështu – si forca shtytëse e procesit civilizues dhe agjenti kryesor i zhvillimit njerëzor – feja ka fuqinë të ushqejë karakterin moral dhe të ndikojë thellësisht në marrëdhëniet shoqërore. Mësimet që Manifestimet e njëpasnjëshme të Zotit i zbulojnë njerëzimit janë “ të pajisura me një fuqi të tillë që mund të futë jetë të re në çdo kornizë njerëzore. 3 Pasi të pranohen, këto mësime mund të përmbysë modelet e vjetra të mendimit dhe të kontribuojë në kuptime të reja në nivelet më të thella të besimit. Por besimi duhet të shoqërohet me një përpjekje të sinqertë për të “ përkthyer atë që është shkruar në realitet dhe veprim. 4 > Duke adoptuar dhe vënë në praktikë mësimet hyjnore, ndjekësi i vërtetë çohet “ në sinqeritetin e qëllimit, në qëllimin e lartë, në pastërtinë dhe nderin e panjollë, në tejkalimin e mirësisë dhe dhembshurisë, në mbajtjen e besëlidhjeve të tyre kur ata kanë besëlidhur, për t’u kujdesur për të drejtat e të tjerëve, për liberalizmin, për drejtësinë në çdo aspekt të jetës, për njerëzimin dhe filantropinë, për trimërinë dhe përpjekjet e patundura në shërbim të njerëzimit. 5 Feja gjithashtu siguron mësimet dhe fuqinë bashkuese me anë të së cilës shoqëri të tëra mund të arrijnë rend dhe stabilitet. Dhe është Fjala e Zotit që, vetëm mund të pretendojë dallimin e të qenit i pajisur me aftësinë e kërkuar për një ndryshim kaq të madh dhe të gjerë. 6 Asnjë transformim i qëndrueshëm nuk mund të bëhet pa unitet dhe marrëveshje “ dhe mjeti i përsosur për të krijuar bashkësi dhe bashkim është feja e vërtetë.” 7 Duhet të “ bashkojë të gjitha zemrat dhe të bëjë që luftërat dhe mosmarrëveshjet të zhduken nga faqja e dheut, të lindin spiritualitetin dhe të sjellin jetë dhe dritë për secilën zemër. 8 Domosdoshmëria e fesë ndaj rendit shoqëror është demonstruar vazhdimisht nga efekti i saj i drejtpërdrejtë në ligjet dhe moralin. Kur llamba e fesë errësohet, rezultati është kaos dhe konfuzion dhe “ dritat e drejtësisë, drejtësisë, qetësisë dhe paqes pushojnë të ndriçojnë. 9 Ndarjet dhe konfliktet midis njerëzve, të kryera në emër të fesë, janë në kundërshtim me natyrën dhe qëllimin e saj të vërtetë. “ Nëse feja bëhet shkak i mosdashjes, urrejtjes dhe përçarjes, do të ishte më mirë të ishe pa të dhe të tërhiqesh nga një fe e tillë do të ishte një akt vërtet fetar “, “ 10 tha ‘Abdu’l-Bahá. “ Çdo fe që nuk është shkak i dashurisë dhe unitetit nuk është fe.
© 2021 cheerzo Komuniteti Ndërkombëtar
Scroll to Top