Báb·i- Zgalemi i Besimit Bahá’í

Citate nga Báb

Sasia dhe cilësia e Shkrimeve të Báb·it janë të jashtëzakonshme në çdo drejtim. Vetëm në katër vitet e para të misionit të Tij, Ai shkroi gjysmë milioni vargje. Báb·i shkroi letra të shumta, përfshirë Mbretin e Iranit, Muhammad Shah dhe të gjithë klerikëve kryesorë të kombit. Gjatë fillimit të Misionit të Tij, Báb·i shkroi kryesisht me dorën e Tij. Më vonë, vargjet iu diktuan një sekretari.

Më poshtë është një përzgjedhje e vogël e ekstrakteve nga Shkrimet e Báb·it.

A ka ndonjë largues vështirësish përveç Zotit? Thuaj: Lavdëruar qoftë Zoti! Ai është Zoti! Të gjithë janë shërbëtorë të Tij dhe të gjithë i përmbahen urdhrit të Tij!

(Zgjedhje nga Shkrimet e Báb)

Çlirohu nga të gjitha lidhjet me të tjerë përveç Zotit, pasurohu në Perëndinë duke hequr gjithçka tjetër përveç Tij dhe recito këtë lutje:

Thuaj: Perëndia mjafton për të gjitha gjërat dhe mbi gjithçka, dhe asgjë në qiej, në tokë ose në çfarëdo që gjendet midis tyre, përveç Perëndisë, Zotit tuaj, nuk mjafton. Me të vërtetë, Ai është në Vetvete i Dijshmi, Mbështetësi, i Plotfuqishmi.

(Zgjedhje nga Shkrimet e Báb)

O Zot! Te Ty vij për strehim dhe te të gjitha sinjalet e Tua drejtoj zemrën time. O Zot! Qoftë kur udhëtoj apo në shtëpi, dhe në profesionin tim ose në punën time, unë e vendos gjithë besimin tim te Ti.

Më jep atëherë ndihmën Tënde të mjaftueshme për të më bërë të pavarur nga të gjitha gjërat, O Ti që je i patejkalueshëm në mëshirën Tënde! Më jep pjesën time, o Zot, sipas dëshirës sate dhe më bëj të kënaqur me gjithçka që Ti ke caktuar për mua.

I juaji është autoriteti absolut për të komanduar.

(Zgjedhje nga Shkrimet e Báb)

Lutja më e pranueshme është ajo e falur me shpirt dhe shkëlqim maksimal; zgjatja e saj nuk ka qenë dhe nuk është, e dashur nga Zoti. Sa më e shkurtër dhe sa më e pastër është lutja, aq më e pranueshme është ajo në praninë e Zotit.

(Persian Bayán, Zgjedhje nga Shkrimet e Báb -it)

Me sa duket, shërbëtori duhet, pas çdo lutjeje, t’i lutet Zotit që të ketë mëshirë dhe falje ndaj prindërve të tij.

(Persian Bayán, Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

Unë jam pika kryesore nga e cila janë krijuar të gjitha gjërat e krijuara. Unë jam Fytyra e Zotit Shkëlqimi i të Cilit nuk mund të errësohet kurrë, Drita e Zotit, shkëlqimi i të Cilit nuk mund të zbehet kurrë.

(Letra drejtuar Muhammad Shahut, Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

Substanca me të cilën Zoti më krijoi mua nuk është balta nga e cila janë formuar të tjerët. Ai më ka dhënë mua atë që të mençurit nga bota nuk mund ta kuptojnë dhe as besimtarët nuk mund ta zbulojnë.

(Letra drejtuar Muhammad Shahut, Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

Është më mirë të udhëheqësh një shpirt sesa të zotërosh gjithçka që është në tokë; përderisa ai shpirt i drejtuar është nën hijen e Pemës së Unitetit Hyjnor, ai dhe ai që e ka udhëzuar do të jenë të dy marrës të mëshirës së butë të Zotit, ndërsa posedimi i gjërave tokësore do të pushojë në kohën e vdekjes. Rruga drejt udhëzimit është rruga e dashurisë dhe dhembshurisë, jo e forcës dhe detyrimit. Kjo ka qenë metoda e Zotit në të kaluarën dhe do të vazhdojë të jetë në të ardhmen!

(Persian Bayán, Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

Zoti i universit nuk ka ngritur kurrë një profet dhe as nuk ka zbritur një Libër nëse nuk ka vendosur besëlidhjen e Tij me të gjithë njerëzit, duke bërë thirrje që ata të pranojnë Zbulesën tjetër dhe Librin tjetër; përderisa derdhjet e bujarisë së Tij janë të pandërprera dhe pa kufi.

(Persian Bayán, Zgjedhje nga Shkrimet e Báb·it)

Më shumë rreth Shkrimeve të Báb·it

Biblioteka e Referencës Bahá’í siguron qasje në disa Pllaka të shkruara nga Báb·i. Informacione të mëtejshme në lidhje me Shkrimet e Tij mund të gjenden gjithashtu në seksionin Artikuj dhe Burime.

© 2021Komuniteti Kombëtar Shqiptar Bahá’í
Scroll to Top